Ро­сій­сько­мов­ний Дон­цов: на­ці­о­лог, кри­тик ім­пер­ства

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп - Олег Ба­ган, На­у­ко­во-іде­о­ло­гі­чний центр ім. Д.Дон­цо­ва Де­тройт, 1987 рік, 230 стор., твер­да обкл. Де­тройт, 1987 рік, 388 стор., твер­да обкл. Ки­їв, 2014 рік, 132 стор., м’яка обкл.

В по­хо­ді до во­лі, т. I

ми­ко­ла Кли­ми­шин— один із най­ви­зна­чні­ших про­від­них чле­нів оУн, який в рі­зні пе­рі­о­ди за­ймав клю­чо­ві по­са­ди, ча­сто ду­же від­по­від­аль­ні. У йо­го спо­га­дах ви­ри­нає га­ле­рея по­ста­тей, опи­са­них ла­ко­ні­чним сти­лем. Кли­ми­шин, обда­ро­ва­ний пи­сьмен­ни­цьким та­лан­том, дає чи­та­че­ві не ли­ше істо­рію ми­ну­ло­го, але її ідей­ний, пси­хо­ло­гі­чний образ.

В по­хо­ді до во­лі, т. II Про­бле­ми істо­рі­о­со­фії укра­їн­сько­го на­ціо­на­лі­зму

Збір­ка ста­тей, при­свя­че­них ана­лі­зу сві­то­гля­дних основ, ге­не­зи та істо­рії укра­їн­сько­го на­ціо­на­лі­зму.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.