На за­хист істо­ри­чної прав­ди

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Політика - УІС

Вче­на ра­да та на­у­ко­вий ко­ле­ктив Ін­сти­ту­ту укра­ї­но­знав­ства іме­ні Іва­на Крип’яке­ви­ча НАН Укра­ї­ни ви­сту­пи­ли з за­явою на за­хист пе­ре­слі­ду­ва­но­го в Поль­щі укра­їн­сько­го істо­ри­ка Гри­го­рія Ку­прі­я­но­ви­ча. Ав­то­ри за­яви вва­жа­ють не­при­пу­сти­мим у сьо­го­дні­шній об’єд­на­ній єв­ро­пей­ській спіль­но­ті розв’яза­не пев­ни­ми си­ла­ми в прав­ля­чих ко­лах ни­ні­шньої Поль­щі цьку­ва­н­ня її гро­ма­дя­ни­на, зна­но­го укра­їн­сько­го істо­ри­ка, одно­го з най­актив­ні­ших пред­став­ни­ків укра­їн­ської гро­ма­ди у Поль­щі, го­ло­ви Укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства в Лю­блі­ні, до­кто­ра Гри­го­рія Ку­прі­я­но­ви­ча під при­во­дом ви­га­да­но­го «зло­чи­ну», який той ні­би­то мав вчи­ни­ти під час жа­ло­бних уро­чи­сто­стей за уча­стю Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка при від­зна­чен­ні пам’яті жертв зни­ще­но­го бо­йо­ви­ми си­ла­ми Поль­ської під­піль­ної дер­жа­ви у 1944 р. укра­їн­сько­го се­ла Са­гринь на Холм­щи­ні.

«Су­дя­чи з по­ві­дом­лень пре­си, між поль­ською та укра­їн­ською сто­ро­ною бу­ли пев­ні кон­та­кти з при­во­ду чер­го­вої рі­чни­ці зна­них во­лин­ських по­дій 1943 р. за­для ні­би­то прийня­тно­го для обох сто­рін уни­кне­н­ня чер­го­во­го за­го­стре­н­ня сто­сун­ків. Про­те у Вар­ша­ві взя­ли верх при­хиль­ни­ки га­сла «szczerbić Szczerbirc o Bramę Złotą». Вна­слі­док цьо­го Пре­зи­дент Поль­щі по­їхав на Во­линь, а Пре­зи­дент Укра­ї­ни при­був до Поль­щі від­зна­чи­ти пам’ять укра­їн­ських жертв Са­гри­ня та нав­ко­ли­шніх сіл. Ви­да­є­ться, для пев­них кіл у Поль­щі та­кий крок укра­їн­ської сто­ро­ни ви­явив­ся «не зов­сім спо­ді­ва­ним». Оскіль­ки «бо­лі­сно» ре­а­гу­ва­ти на ньо­го Вар­ша­ві ні­би не зов­сім ви­па­да­ло, «від іме­ні і за до­ру­че­н­ням» ви­па­ло ви­сту­пи­ти «на мі­сці» лю­блін­сько­му воє­во­ді Пше­ми­сла­ву Чар­не­ку…

Об’єктом осо­бли­вої ува­ги воє­во­ди став до­ктор Г.Ку­прі­я­но­вич, який ви­сту­пив із про­мо­вою на тра­ур­них уро­чи­сто­стях у Са­гри­ні. Не без ві­до­ма Вар­ша­ви, воє­во­да при­пи­сав до­кто­ро­ві Г.Ку­прі­я­но­ви­чу «одно­зна­чне», на йо­го дум­ку, по­рів­ня­н­ня по­дій на Во­ли­ні й у Са­гри­ні та нав­ко­ли­шніх се­лах та, блю­знір­ськи ма­ні­пу­лю­ю­чи «ста­ти­сти­кою за­ги­блих» (у ни­ні­шній Поль­щі це вже не 350 тис., як бу­ло ще зов­сім не­дав­но, а 130 тис.) «з кіль­ко­ма­ста­ми осо­ба­ми, які за­ги­ну­ли в Са­гри­ні», по­ба­чив у цьо­му по­жа­да­ний «зло­чин», хо­ча ні­якої «ди­ко­сті по­рів­ня­н­ня», зві­сно, не бу­ло — ди­ко­сті допу­стив­ся, вла­сне, воє­во­да.

Вва­жа­є­мо, що по­ве­дін­ка воє­во­ди пе­ре­кре­слює та­кож і про­фе­сій­ну на­у­ко­ву ети­ку й не­су­мі­сна так са­мо зі ста­ту­сом на­у­ков­ця, під­ри­ває осно­ви, на яких сто­лі­т­тя­ми бу­ду­ва­ло­ся єв­ро­пей­ське на­у­ко­ве се­ре­до­ви­ще. То­му звер­та­є­мо­ся із за­кли­ком до ши­ро­кої на­у­ко­вої спіль­но­ти да­ти на­ле­жну оцін­ку, що­най­мен­ше, див­ним кро­кам воє­во­ди-прав­ни­ка. Не ви­пад­ко­во, ма­буть, лю­блін­ський ІПН від­хи­лив по­зов воє­во­ди про­ти до­кто­ра Г.Ку­прі­я­но­ви­ча й до­ве­ло­ся по­спі­шно від­шу­ка­ти «згі­дли­ві­шо­го» про­ку­ро­ра у про­він­ції…

Вва­жа­є­мо, що га­не­бна про­во­ка­цій­на ме­ту­шня нав­ко­ло до­кто­ра Г.Ку­прі­я­но­ви­ча за­ті­я­на з єди­ною ме­тою — за­для пі­ді­грі­ва­н­ня ду­же по­трі­бної пев­ним си­лам у ни­ні­шній Поль­щі по­бу­то­вої ан­ти­укра­їн­ської істе­рії, не ви­клю­че­на мо­жди­вість, — за­мов­ле­ної ззов­ні, як це не­рід­ко ви­яв­ля­є­ться в осо­бли­во актив­них на цьо­му по­лі су­сі­дів Укра­ї­ни. Са­ме так за­зна­че­ні по­ту­ги спри­ймає й пе­ре­ва­жна біль­шість ду­ма­ю­чих пред­став­ни­ків поль­сько­го су­спіль­ства, які слу­шно вба­ча­ють у ді­ях воє­во­ди Чар­не­ка, йо­го по­кро­ви­те­лів та іже з ни­ми чер­го­ву га­не­бну сто­рін­ку ни­ні­шньої поль­ської істо­рії».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.