ІІ ФОРУМ МІГРАНТІВ УГКЦ ЄВРОПИ

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Політика -

УРи­мі від­бу­вав­ся ІІ Форум мігрантів УГКЦ Цен­траль­ної та За­хі­дної Європи. Від­кри­ва­ю­чи йо­го, Вла­ди­ка Йо­сиф (Мі­лян) ска­зав, що ко­жний пе­рі­од по-сво­є­му уні­каль­ний. Єв­ро­па дає взір­ці но­вої укра­їн­ської мі­гра­ції. І май­бу­тнє бу­ду­є­ться сьо­го­дні. Ни­ні спіл­ку­ва­н­ня між лю­дьми на да­ле­ких від­ста­нях — зви­чне яви­ще. Але ко­жну спіль­но­ту тво­рять жи­ві лю­ди. Най­ва­жли­ві­ше у ній — хри­сти­ян­ське ви­хо­ва­н­ня, яке, за сло­ва­ми Ми­тро­по­ли­та Ан­дрея, «є біль­шим, ніж до­бро усьо­го сві­ту».

Під­су­мо­ву­ю­чи свій ви­ступ Вла­ди­ка Йо­сиф на­го­ло­сив, що мо­лодь, ви­хо­ва­на Ми­тро­по­ли­том Ан­дре­єм, не зре­кла­ся Цер­кви та Укра­ї­ни у 1939-му, 1941-му, по­во­єн­них ро­ках. Ще не все зро­бле­но для Ба­тьків­щи­ни і тре­ба «ве­ли­ко­го ба­жа­ти» у пра­виль­но­му на­прям­ку.

Про ва­жли­вість і зна­чу­щість Фо­ру­му в умо­вах тво­ре­н­ня но­вої укра­їн­ської ді­а­спо­ри го­во­рив й апо­столь­ський ві­зи­та­тор для укра­їн­ців-ка­то­ли­ків в Іта­лії та Іспа­нії Вла­ди­ка Діо­ні­сій (Ля­хо­вич). Він опри­лю­днив ци­фру — 19 330 укра­їн­ських ді­тей ни­ні на­вча­ю­ться в іта­лій­ських шко­лах. Як при­клад, на­вів свій рід. Пред­ки Вла­ди­ки Діо­ні­сія ви­їха­ли з Укра­ї­ни 125 ро­ків то­му.

Пре­зи­дент Асо­ці­а­ції Свя­тої Со­фії, са­ме тут від­бу­вав­ся ІІ Форум мігрантів, отець Мар­ко Се­ме­ген ви­окре­мив ти­та­ні­чну пра­цю Вер­хов­но­го Ар­хі­єпис­ко­па Йо­си­фа Слі­по­го, зав­дя­ки яко­му по­став храм, що зби­рає «у роз­сі­ян­ні су­щих» і є сим­во­лом від­ро­дже­н­ня укра­їн­ської ду­ші.

Так са­мо про укра­їн­ський дух, який па­нує на Фо­ру­мі, го­во­ри­ла по­сол Укра­ї­ни при Свя­то­му Пре­сто­лі у Ва­ти­ка­ні Те­тя­на Іжев­ська. Отець Джо­ва­ні де Ро­бер­тіс ви­окре­мив ва­жли­вість за­хо­ду та мі­сце йо­го про­ве­де­н­ня. У Ри­мі як у цен­трі свя­щен­ства. «Вір­ність Цер­кві ва­ші свя­ті по­пе­ре­дни­ки свід­чи­ли кров’ю му­че­ни­цтва. Ва­ша зу­стріч у зве­де­ній Йо­си­фом Слі­пим цер­кві — до­бре мі­сце, щоб го­во­ри­ти про на­бо­лі­ле. Свя­та Со­фія — Ба­тьків­щи­на для мігрантів», — на­го­ло­сив він.

Та­кож на Фо­ру­мі йшло­ся про 25 ти­сяч укра­їн­ських сту­ден­тів, які на­вча­ю­ться тіль­ки в Іта­лії. Най­пер­шим їхнім по­мі­чни­ком і по­ра­дни­ком є Укра­їн­ська Гре­ко-Ка­то­ли­цька Цер­ква. «Прийня­ти, за­хи­сти­ти, роз­ви­ну­ти та ін­те­гру­ва­ти». Ці основ­ні аспе­кти ви­окре­мив у сво­є­му звер­нен­ні го­ло­ва Хри­сти­ян­сько­го то­ва­ри­ства укра­їн­ців в Іта­лії Олесь Го­ро­де­цький. Аби не за­гу­би­ти­ся у сві­ті, має бу­ти спів­пра­ця між цер­квою, дер­жа­вою та гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми.

Отець Ми­ко­ла Ма­тві­їв­ський із Ве­ли­кої Бри­та­нії на­го­ло­сив на мас­шта­бно­сті кри­зи в укра­їн­ській мі­гра­ції. Ді­ти під­ро­ста­ють і «не зна­ють укра­їн­ства». На­го­ло­сив і на по­тре­бі спе­ці­аль­ної під­го­тов­ки свя­ще­ни­ків для ді­а­спо­ри. Бу­ва­ють ви­пад­ки, ко­ли отець не знає мо­ви кра­ї­ни, в якій пе­ре­бу­ває. Це від­штов­хує при­хо­жан, утру­днює по­ро­зу­мі­н­ня з ни­ми.

Ві­та­н­ня уча­сни­кам Фо­ру­му від мі­ні­стра осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни Лі­лії Гри­не­вич пе­ре­дав її за­сту­пник Пав­ло Хо­бзей. Він ви­окре­мив цер­кву і шко­лу, які є го­лов­ним фун­да­мен­том ви­хо­ва­н­ня ді­тей та мо­ло­ді.

Отець Ігор Да­ниль­чук із Ко­зер­ти (Іта­лія) по­вер­нув­ся до зга­ду­ва­ної Вла­ди­кою Діо­ні­сі­єм ци­фри у май­же двад­цять ти­сяч укра­їн­ських ді­тей, які на­вча­ю­ться в іта­лій­ських шко­лах. Ли­ше близь­ко ти­ся­чі цих ді­тей від­ві­ду­ють укра­їн­ські шко­ли, яких на Апен­нін­сько­му пів­остро­ві чо­ти­ри де­ся­тки. Він роз­по­вів про ор­га­ні­за­цію та про­ве­де­н­ня Куб­ку єд­но­сті укра­їн­ців Іта­лії з фут­бо­лу. Йо­го роль важ­ко пе­ре­оці­ни­ти, адже са­ме на та­ких за­хо­дах, окрім спор­тив­ної скла­до­вої, укра­їн­ці зна­йом­ля­ться, ді­ля­ться до­сві­дом.

На­го­ло­шу­ва­ло­ся на ро­лі ду­хів­ни­ка. Бо ду­хов­ність — це спря­мо­ва­ність лю­ди­ни до ви­що­го іде­а­лу, до ви­щих цін­но­стей. Та­кож йшло­ся про мо­жли­ве ви­кла­да­н­ня окре­мих пре­дме­тів у шко­лах че­рез ін­тер­нет, он­лайн, бо бра­кує вчи­те­лів. Та якщо шко­ли ді­ють, то про­бле­ма ди­тя­чих са­до­чків ду­же на­галь­на. Їх не­ма!

Час про­ве­де­н­ня ІІ Фо­ру­му мігрантів УГКЦ Європи спів­пав із Пап­ським Си­но­дом. Са­ме то­му Бла­жен­ній­ший Свя­то­слав взяв участь у Фо­ру­мі на­сту­пно­го дня. «Не спо­ді­вай­те­ся, що цер­ква на­пе­ред має всі від­по­віді на ва­ші за­пи­та­н­ня. Ма­є­мо шу­ка­ти їх ра­зом. Хо­тів би, щоб наш за­хід став про­сто­ром слу­ха­н­ня. Бог нас не тіль­ки слу­хає, а й ви­слу­хо­вує», — ска­зав гла­ва УГКЦ. Він про­вів па­ра­лель із Пап­ським Си­но­дом, на яко­му те­ма мо­ло­ді та­кож бу­ла го­лов­ною. Бла­жен­ній­ший за­сте­ріг, що мо­лодь ни­ні — одна із най­більш за­гро­же­них верств люд­ства. Мо­ло­ді лю­ди по­тре­бу­ють спіль­но­ти, ро­ди­ни. Він за­пев­нив, що Укра­їн­ська Гре­ко-Ка­то­ли­цька Цер­ква зав­жди бу­ла є і бу­де для нас Ма­тір’ю.

Уча­сни­ки ІІ Фо­ру­му мігрантів УГКЦ Цен­траль­ної та За­хі­дної Європи за­твер­ди­ли ре­зо­лю­цію. Очі­ку­є­ться, що на­сту­пна зу­стріч від­бу­де­ться че­рез два ро­ки у Люр­ді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.