В Іва­но-Фран­ків­ську на­у­ков­ці дис­ку­ту­ва­ли про еко­но­мі­чний на­ціо­на­лізм

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Погляд - Мар’яна Гри­не­чко

жов­тня в Іва­но­Фран­ків­ську від­бу­ла­ся VIIІ Все­укра­їн­ська на­у­ко­ва кон­фе­рен­ція з між­на­ро­дною уча­стю на те­му «Еко­но­мі­чний на­ціо­на­лізм» в рам­ках те­ми «Іде­о­ло­гія укра­їн­сько­го на­ціо­на­лі­зму на су­ча­сно­му ета­пі роз­бу­до­ви Укра­їн­ської дер­жа­ви».

Ор­га­ні­за­то­ра­ми кон­фе­рен­ції ви­сту­пи­ли Ін­сти­тут на­у­ко­вих сту­дій на­ціо­на­лі­зму ВО «Сво­бо­да», При­кар­пат­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні В.Сте­фа­ни­ка, На­у­ко­во-до­слі­дний ін­сти­тут укра­ї­но­знав­ства МОН Укра­ї­ни, МБУ Центр на­ціо­наль­но­го від­ро­дже­н­ня ім. Сте­па­на Бан­де­ри, Ін­сти­тут су­спіль­них до­слі­джень та ГО «По­сту­по­вий гурт фран­ків­ців».

Цьо­го­річ на кон­фе­рен­цію при­їха­ли на­у­ков­ці з 13 міст Укра­ї­ни, а та­кож із мі­ста Мінськ (Бі­ло­русь) та мі­ста Бжо­зув (Поль­ща). Слід за­зна­чи­ти, це вже во­сьма кон­фе­рен­ція з 2006 ро­ку. За всі ро­ки у за­хо­ді взя­ли участь 429 уча­сни­ків. Це пред­став­ни­ки пра­кти­чно усіх обла­стей Укра­ї­ни, вклю­чно з те­пер ане­ксо­ва­ним Кри­мом, а та­кож з се­ми кра­їн сві­ту — Япо­нії, Бі­ло­ру­сі, Поль­щі та ін.

Як за­ува­жив ор­га­ні­за­тор за­хо­ду, на­у­ко­вець, го­ло­ва Іва­но­Фран­ків­ської обл­ра­ди Оле­ксандр Сич, та­ку те­му для цьо­го­рі­чної кон­фе­рен­ції обра­ли не про­сто так, адже еко­но­мі­чна по­лі­ти­ка є одним з най­акту­аль­ні­ших пи­тань у дер­жа­ві.

«Еко­но­мі­чний на­ціо­на­лізм — це ка­те­го­рія на­у­ко­ва, а не по­лі­ти­чна. Еко­но­мі­чним на­ціо­на­лі­змом на­зи­ва­ють по­лі­ти­ку дер­жав, які спря­мо­ву­ють свої дії на за­хист на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки, щоб во­на пра­цю­ва­ла в на­ціо­наль­них ін­те­ре­сах, а не в ін­те­ре­сах транс­на­ціо­наль­них ком­па­ній чи при­ва­тних. Зро­зумі­ло, що в укра­їн­ських умо­вах, ко­ли еко­но­мі­ка пра­цює в ін­те­ре­сах олі­гар­хі­чних груп, ко­ли нас роз­гля­да­ють, як си­ро­вин­ний при­да­ток, пи­та­н­ня еко­но­мі­чно­го на­ціо­на­лі­зму вкрай ва­жли­ве», — пе­ре­ко­на­ний Оле­ксандр Сич.

Участь у офі­цій­но­му від­крит­ті на­у­ко­вої кон­фе­рен­ції взяв і го­ло­ва ВО «Сво­бо­да» Олег Тя­гни­бок.

На йо­го пе­ре­ко­на­н­ня, та­кі кон­фе­рен­ції над­зви­чай­но ва­жли­ві, а те­ма­ти­ка еко­но­мі­чно­го на­ціо­на­лі­зму, зокре­ма, по­кли­ка­на да­ти від­по­віді на пи­та­н­ня, як по­бу­ду­ва­ти й еко­но­мі­чно вря­ту­ва­ти Укра­ї­ну, зва­жа­ю­чи на ре­а­лії, в яких опи­ни­ла­ся на­ша дер­жа­ва, як за­хи­сти­ти і роз­ви­ва­ти на­ціо­наль­ну еко­но­мі­ку в умо­вах гло­ба­лі­за­ції та кон­ку­рен­тно­го рин­ку.

«Са­ме на­у­ков­ці у спіль­ній дис­ку­сії мо­жуть на­пра­цю­ва­ти шля­хи роз­ви­тку кра­ї­ни. Бо ви­гра­ти ви­бо­ри — це не озна­чає зна­ти, як ді­я­ти да­лі. Ча­сто ба­чи­мо, що лю­ди при­хо­дять на по­са­ду без пла­ну дій, ли­ше на по­пу­лі­сти­чних га­слах. Як на­слі­док — ма­є­мо не­ро­зу­мі­н­ня вла­ди ку­ди ру­ха­ти кра­ї­ну. Та­кі кон­фе­рен­ції й по­трі­бні вла­сне для то­го, аби на­у­ков­ці мо­гли на­пра­цю­ва­ти те­о­ре­ти­чні про­це­си для пра­кти­чних шля­хів роз­ви­тку Укра­ї­ни», — впев­не­ний Тя­гни­бок.

Оле­ксандр Сич та­кож під­кре­слив, що кон­фе­рен­ція є хо­ро­шим май­дан­чи­ком для на­у­ков­ців, адже в су­ча­сній си­ту­а­ції уні­вер­си­те­ти пе­ре­ва­жно не мо­жуть опла­ти­ти їм участь в та­ких за­хо­дах. «На­у­ка ви­ма­гає бра­ти участь у кон­фе­рен­ці­ях, дру­ку­ва­ти­ся, але все впи­ра­є­ться в бю­джет. Тож ми на­ма­га­є­мо­ся та­кою кон­фе­рен­ці­єю до­лу­чи­ти на­у­ков­ців до мо­дер­ні­за­ції іде­о­ло­гі­чних основ укра­їн­сько­го на­ціо­на­лі­зму. На­ші збір­ни­ки з кон­фе­рен­ції мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти всі по­лі­ти­чні си­ли, які за­ці­кав­ле­ні в роз­бу­до­ві Укра­їн­ської дер­жа­ви», — до­дав Оле­ксандр Сич.

За сло­ва­ми до­кто­ра еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­со­ра з Ки­є­ва Ва­лен­ти­ни По­по­вої, в Укра­ї­ні те­ма еко­но­мі­чно­го на­ціо­на­лі­зму май­же не до­слі­дже­на.

«Те­ма мо­єї до­по­віді — «Укра­ї­на: від еко­но­мі­чно­го ко­ло­ні­а­лі­зму до еко­но­мі­чно­го на­ціо­на­ліз- му». Я у сво­їй ро­бо­ті до­слі­ди­ла до­свід Фін­лян­дії, Ту­реч­чи­ни й Ав­стра­лії, адже во­ни ма­ють ба­га­то спіль­но­го з Укра­ї­ною. Зокре­ма, кон­це­пція за­про­ва­дже­н­ня еко­но­мі­чно­го на­ціо­на­лі­зму в Ту­реч­чи­ні і Фін­лян­дії спів­па­ли на по­ча­тку ХХ сто­лі­т­тя. Во­ни про­йшли та­кий же шлях, як і Укра­ї­на: від ко­ло­ні­а­лі­зму до еко­но­мі­чно­го на­ціо­на­лі­зму. Але во­ни у ста­дії еко­но­мі­чно­го ко­ло­ні­а­лі­зму пе­ре­бу­ва­ли сто ро­ків то­му, а ми, на жаль, пе­ре­бу­ва­є­мо за­раз», — роз­по­ві­ла про­фе­сор­ка.

Ва­жли­во, що на кон­фе­рен­цію при­їха­ли на­у­ков­ці з ін­ших дер­жав. Зокре­ма з до­по­від­дю ви­сту­пив ма­гістр між­на­ро­дних від­но­син, ре­да­ктор поль­сько­укра­їн­сько­го пор­та­лу «polukr. net» Да­рі­уш Ма­тер­няк.

«Я акцен­тую ува­гу на двох ду­же ва­жли­вих сфе­рах еко­но­мі­чно­го на­ціо­на­лі­зму: обо­рон­ній про­ми­сло­во­сті та енер­ге­ти­ці. На мою дум­ку, це ва­жли­во, адже в умо­вах еко­но­мі­чної лі­бе­ра­лі­за­ції ці дві сфе­ри тре­ба три­ма­ти під пиль­ним на­гля­дом ко­жній дер­жа­ві. А Укра­ї­ні, яка вже п’ятий рік пе­ре­бу­ває в умо­вах вій­ни з Ро­сі­єю, тим біль­ше», — пе­ре­ко­на­ний Ма­тер­няк.

Упро­довж пер­шо­го дня ро­бо­ти кон­фе­рен­ції її уча­сни­ки обго­во­ри­ли еко­но­мі­чний на­ціо­на­лізм в іде­о­ло­гії та по­лі­ти­ці пра­вих пар­тій і ру­хів, по­лі­ти­ку еко­но­мі­чно­го на­ціо­на­лі­зму в укра­їн­ській істо­рії та в умо­вах гло­ба­лі­за­ції, по­тен­ці­ал та пер­спе­кти­ви еко­но­мі­чно­го на­ціо­на­лі­зму в по­лі­ти­ці Укра­їн­ської дер­жа­ви. Ві­дзна­чи­мо, що ще до по­ча­тку ро­бо­ти кон­фе­рен­ції бу­ло ви­да­но збір­ник її ма­те­рі­а­лів.

У рам­ках кон­фе­рен­ції та­кож від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція кни­ги до­слі­дни­ка Ми­ко­ли Ла­за­ро­ви­ча «Ду­шу й ті­ло ми по­ло­жим за на­шу сво­бо­ду»: Укра­ї­на в бо­роть­бі про­ти зброй­ної агре­сії Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції (2014-2018 ро­ки)». У кни­зі ав­тор ви­клав ко­ро­ткий огляд ро­сій­сько-укра­їн­ської вій­ни, ви­зна­чив її го­лов­ні при­чи­ни і пе­ред­умо­ви, іде­о­ло­гі­чні за­са­ди і хід бо­йо­вих дій, про­слід­ку­вав основ­ні ета­пи на­силь­ни­цької ане­ксії Кри­му, оку­па­цію Дон­ба­су і втор­гне­н­ня ре­гу­ляр­них військ РФ в Укра­ї­ну. Зна­чну ува­гу до­слі­дник при­ді­лив від­ро­джен­ню укра­їн­ської ар­мії, її пе­ре­мо­гам і по­раз­кам.

Ми­ко­ла Ла­за­ро­вич — ав­тор ба­га­тьох книг, при­свя­че­них укра­їн­ській істо­рії — ми­ну­лій та су­ча­сній. І ко­жна з них під­твер- джує йо­го по­зи­цію що­до схі­дних су­сі­дів Укра­ї­ни.

«Го­лов­на ідея кни­ги — по­ка­за­ти, що на­ша про­бле­ма не в Пу­ті­ні і не в Крем­лі, а в са­мо­му ро­сій­сько­му на­ро­ді. На­шій бо­роть­бі з Ро­сі­єю на­справ­ді вже біль­ше 300 ро­ків. Ро­сі­я­ни за ду­хом є мен­таль­ни­ми на­ци­ста­ми. Ти­ми, що за­пе­ре­чу­ють пра­во ін­шо­го на­ро­ду на­зи­ва­ти­ся окре­мим на­ро­дом, ма­ти вла­сну дер­жа­ву, вла­сну цер­кву. От так і цьо­го ра­зу — пі­сля Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті Ро­сія по­ба­чи­ла, що ми мо­же­мо ви­йти з-під її кон­тро­лю, на­ма­га­ла­ся си­ло­вим ти­ском утри­ма­ти нас, як у ми­ну­ло­му ро­би­ла це ре­пре­сі­я­ми та го­ло­до­мо­ра­ми. На ща­стя, ми по­тро­ху з ці­єї бі­ди ви­хо­ди­мо — на пря­мо­му шля­ху до отри­ма­н­ня ав­то­ке­фаль­ної цер­кви. Пе­ре­ко­на­ний, що змо­же­мо за­хи­сти­ти і свою не­за­ле­жність, і своє пра­во на­зи­ва­тись окре­мим на­ро­дом», — впев­не­ний Ла­за­ро­вич.

При­су­тній на пре­зен­та­ції го­ло­ва орг­ко­мі­те­ту на­у­ко­вої кон­фе­рен­ції, го­ло­ва Іва­но-Фран­ків­ської обл­ра­ди Оле­ксандр Сич за­ува­жив, що сьо­го­дні да­ле­ко не всі мо­жуть по­хва­ли­тись чі­тким ро­зу­мі­н­ням си­ту­а­ції.

«Оцін­ки та твер­дже­н­ня, опи­са­ні в кни­зі, є по­зи­ці­єю на­у­ков­ця, який про­йшов вій­ну. Час усві­до­ми­ти, що по­га­ний не тіль­ки Пу­тін, а весь ро­сій­ський на­род та­кий є, ро­сій­ський на­род за­ра­же­ний своє­рі­дною «ба­ци­лою». Во­ни мо­жуть бу­ти го­ло­дні і хо­ло­дні, але ті­ши­ти­ся, що ко­гось при­ду­ши­ли. То­му сьо­го­дні тре­ба ро­зу­мі­ти, що не один Пу­тін ви­нен, а весь ро­сій­ський на­род, який на 70% під­три­мує вій­ну в Укра­ї­ні», — за­ува­жив Оле­ксандр Сич.

Як за­зна­чив мо­де­ра­тор пре­зен­та­ції Сер­гій Ада­мо­вич, на­у­ко­вець не зі слів знає про пе­ре­біг вій­ни з Ро­сі­єю, адже сам у 2015 ро­ці став на за­хист укра­їн­ської не­за­ле­жно­сті та близь­ко ро­ку во­ю­вав на схо­ді.

До­да­мо, що для уча­сни­ків кон­фе­рен­ції та­кож бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но екс­кур­сію до Істо­ри­ко­ме­мо­рі­аль­но­го му­зею Сте­па­на Бан­де­ри у с. Ста­рий Угри­нів Ка­лу­сько­го ра­йо­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.