По­смер­тна згад­ка

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп -

Зі сму­тком по­ві­дом­ля­є­мо, що 26 ве­ре­сня 2018 р. ві­ді­йшов від нас во­як УПА і Ди­ві­зії «Га­ли­чи­на», ко­ле­кціо­нер і ме­це­нат, зна­ний гро­мад­ський ді­яч у Ве­ли­кій Бри­та­нії, го­ло­ва «Укра­їн­ської му­зей­ної фун­да­ції ім. Ро­ма­на Ду­би­ня­ка», вір­ний син Укра­ї­ни сл. п. Ро­ман Ду­би­няк.

Ро­ман Ду­би­няк на­ро­див­ся 2 сі­чня 1928 ро­ку в ро­ди­ні Во­ло­ди­ми­ра та Ма­рії Ду­би­ня­ків у м. Льво­ві. Зра­зу зі шкіль­ної лав­ки роз­по­чав вій­сько­ве жи­т­тя: спер­шу в «шко­лі джа­ву­рів» (слу­жба зв’яз­ку) УПА в Янів­ських лі­сах на Львів­щи­ні в ли­пні-ве­ре­сні 1943 p., від­так у со­тні УПА ко­ман­ди­ра Іван­ка в жов­тні 1943-го — сі­чні 1944 р. Ра­не­ний в бою з мо­сков­ськи­ми па­ра­шу­ти­ста­ми 5 сі­чня 1944 р. і за­ли­ше­ний на лі­ку­ва­н­ня в с. Ло­зи­на бі­ля Льво­ва. За кіль­ка днів пі­ді­бра­ний ні­ме­цькою вій­сько­вою ча­сти­ною вер­ма­хту, пе­ре­ве­зе­ний на лі­ку­ва­н­ня до вій­сько­во­го шпи­та­лю в по­лі­те­хні­ці у м. Льво­ві. Ви­пи­сав­ся звід­ти 4 бе­ре­зня 1944 р. Від 6 бе­ре­зня 1944 р. до кін­ця вій­ни до­бро­во­лець 1-ї Укра­їн­ської Ди­ві­зії «Га­ли­чи­на» в скла­ді 29-го пі­хо­тно­го пол­ку.

Пе­ре­був по­лон у Рі­мі­ні в Іта­лії та Ан­глії. По звіль­нен­ні з по­ло­ну на­при­кін­ці 1948 p. усе жи­т­тя про­жив у Ве­ли­кій Бри­та­нії, пра­цю­вав до­бро­воль­цем при бри­тан­ській вій­сько­вій ча­сти­ні «Bomb Disposal Unit», при­свя­тив се­бе вій­сько­вій спра­ві, щоб Укра­ї­на в хви­ли­ну по­тре­би ма­ла ка­дри вій­сько­ви­ків для зма­га­н­ня за дер­жав­ність.

Ві­ря­нин Укра­їн­ської Гре­ко-Ка­то­ли­цької Цер­кви, дов­го­лі­тній член СУБ, ОбВУ і УКПО у Ве­ли­кій Бри­та­нії.

По від­хо­ді на пен­сію 31 сі­чня 1986 p. по­се­лив­ся у м. Лідс в Ан­глії з дру­зя­ми, з яки­ми пра­цю­вав на фі­ла­те­лі­сти­чно­му, ну­мі­зма­ти­чно­му й фі­ло­кар­тій­но­му по­лі для збе­ре­же­н­ня сла­ви про ви­зволь­ні зма­га­н­ня укра­їн­сько­го на­ро­ду. Був спів­за­снов­ни­ком «Укра­їн­ської му­зей­ної Фун­да­ції ім. Ро­ма­на Ду­би­ня­ка», чле­ни якої збе­рі­га­ють пам’ятки й до­ку­мен­та­цію про ді­яль­ність і сла­ву бор­ців ви­зволь­них зма­гань укра­їн­сько­го на­ро­ду.

За йо­го іні­ці­а­ти­вою «Фун­да­ція» за­без­пе­чи­ла фі­нан­со­во ви­да­н­ня се­ми то­мів «Лі­то­пи­су УПА» (тт. 37, 38, 39, 40, 43 «Основ­ної се­рії», т. 10 Се­рії «Бі­блі­о­те­ка» і т. 25 «Но­вої се­рії») су­мою $150 000 у ка­над­ській ва­лю­ті для збе­ре­же­н­ня пам’яті по п’ятьох чле­нах і двох при­хиль­ни­ках «Фун­да­ції».

Пі­сля важ­кої не­ду­ги по­мер 26 ве­ре­сня 2018 р. в м. Лідс (Ан­глія). Згі­дно за­по­ві­ту має бу­ти по­хо­ва­ний у рі­дно­му м. Льво­ві в Укра­ї­ні.

Ві­чная пам’ять!

Су­мів­ська мо­лодь, яка зі­бра­ла­ся у Льво­ві на Пер­ший Кра­йо­вий Злет Юна­цтва СУМ в Укра­ї­ні, вша­ну­ва­ла пам’ять Укра­їн­ських Сі­чо­вих Стріль­ців та во­ї­нів Укра­їн­ської Га­ли­цької Ар­мії, по­хо­ва­них на Янів­сько­му кла­до­ви­щі.

Уча­сни­ки зле­ту по­мо­ли­ли­ся за упо­кій душ укра­їн­ців-дер­жав­ни­ків, по­хо­ва­них на цьо­му зна­ме­ни­то­му цвин­та­рі.

Та­кож юна­ки та юна­чки пов’яза­ли на стрі­ле­цькі хре­сти си­ньо-жов­ті стрі­чки, що сим­во­лі­зу­ють прийня­т­тя ни­ми як еста­фе­ти по­ко­лінь спра­ви бо­роть­би за утвер­дже­н­ня Укра­їн­ської Са­мо­стій­ної Со­бор­ної Дер­жа­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.