ІТАЛІЙСЬКА ПРОБА

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп -

На­ціо­наль­на ко­ман­да Укра­ї­ни про­ве­ла кон­троль­ний по­єди­нок в Іта­лії про­ти збір­ної ці­єї кра­ї­ни.

сто­ян­ню у Лі­зі на­цій про­ти по­ля­ків. Матч від­бу­вав­ся у Хо­жу­ві. Ма­буть, са­ме то­му, по­вів­ши пе­ред, го­спо­да­рі май­же від­ра­зу зба­ви­ли обер­ти. На­ші ж до­да­ли. І нам по­та­ла­ни­ло до­во­лі швид­ко. Не ми­ну­ло й де­ся­ти хви­лин, як ми по­но­ви­ли ста­тус-кво. Гол Ма­ли­нов­сько­го ви­дав­ся ефе­ктним. Ру­слан зле­ту пі­ймав м’яч і вга­тив у са­мі­сінь­кий кут во­ріт опо­нен­тів — 1:1. Як тут не зга­да­ти ще одну слу­шну на­го­ду ле­гіо­не­ра з «Ген­ка». Ви­ко­ну­ю­чи штра­фний, Ма­ли­нов­ський влу­чив у по­пе­ре­чку. Та тре­ба ви­зна­ти, що пе­ре­мо­ги у цей ве­чір не за­слу­го­ву­вав ні­хто. Ні­чия — за­ко­но­мір­ний ви­слід для ко­манд, які біль­ше пе­ре­йма­ли­ся не ре­зуль­та­том, а під­го­тов­кою до на­сту­пних сво­їх про­ти­сто­янь.

Іта­лія ми­ну­лої не­ді­лі все ж до­ти­сну­ла по­ля­ків. Уже у до­да­ний час. Хоч і при­мар­ні, але збе­рі­гає шан­си на трі­умф у сво­їй гру­пі. Що­до на­ших, то гра від­бу­ва­ла­ся, ко­ли це чи­сло ча­со­пи­су по­ба­чи­ло світ. Пе­ре­мо­га над че­ха­ми у Хар­ко­ві га­ран­ту­ва­ла б нам чіль­не мі­сце. Це ва­жли­во, але не на­стіль­ки, як ре­пре­зен­та­ція на­ції на­ціо­наль­ною ко­ман­дою Укра­ї­ни. Пи­та­н­ня мо­ви — на­два­жли­ве. Як і в усьо­му ін­шо­му, у фут­бо­лі во­ро­ги де­да­лі смі­ли­ві­ше під­ні­ма­ють го­ло­ву. Ахме­тів­ський ка­нал «Фут­бол» уже транс­лює по­єдин­ки за уча­сті збір­ної Мо­ско­вії. Ми­ну­лої не­ді­лі ко­мен­та­тор ма­тчу у ра­зи по­си­лю­вав го­лос, ко­ли мо­ска­лі ма­ли слу­шні на­го­ди бі­ля во­ріт тур­ків.

Що да­лі?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.