Ро­сія — ра­ко­ва пу­хли­на

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Головна Сторінка - Ві­ктор Ка­спрук

Вла­ді­мір Пу­тін пе­ре­йшов ме­жу не­по­вер­не­н­ня. Він при­ва­ти­зу­вав всю вла­ду над Росією і вже ні­як від­мо­ви­ти­ся від цьо­го не змо­же. Але жа­ді­бність йо­го й по­гу­бить. Адже до­бро­віль­но пі­ти він не хо­че, а яка до­ля спі­тка­ла по­ді­бних йо­му ди­кта­то­рів, до­бре пам’ятає.

При­кла­ди ру­мун­сько­го ко­му­ні­сти­чно­го узур­па­то­ра вла­ди Ні­ко­лає Ча­у­ше­ску, ірак­сько­го ти­ра­на Сад­да­ма Ху­сей­на і лі­вій­сько­го ди­кта­то­ра Му­ам­ма­ра Кад­да­фі на­гля­дно свід­чать, чим за­кін­чу­ють ті, хто так на­мер­тво чі­пля­є­ться за вла­ду.

У свою чер­гу, біо­гра­фії ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та СССР Мі­ха­і­ла Гор­ба­чо­ва і екс-пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Ле­о­ні­да Крав­чу­ка до­во­дять, що ті, хто за вла­ду не три­ма­ю­ться, ма­ють усі шан­си про­жи­ти ще дов­го. Але Пу­тін до­бро­віль­но ви­брав для се­бе шлях Кад­да­фі.

Що є не­без­пе­чним не тіль­ки для ньо­го, а й для Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. Не­змін­ність вла­ди за­гроз­ли­ва для Ро­сії тим, що в мо­мент лі­кві­да­ції ти­ра­нів на­стає без­вла­д­дя, яке мо­же спри­чи­ни­ти роз­вал дер­жа­ви.

Пу­ті­ну зда­є­ться, що він вже отри­мав ста­тус бо­га й бу­де жи­ти і пра­ви­ти ві­чно. Та так не бу­ває. І істо­рія роз­ста­вить все на свої мі­сця.

А то­ді роз­кри­є­ться та­ке про цю істо­ту і її по­діль­ни­ків, про те, що во­ни всі тво­ри­ли, що тра­ге­дія в бу­дин­ку Те­а­траль­но­го цен­тру на Ду­бров­ці під час мю­зи­клу «Норд-Ост», під­во­дний чо­вен «Курськ», під­ри­ви ба­га­то­по­вер­хі­вок у Мо­скві зда­ду­ться кві­то­чка­ми.

На­віть про­пи­ті і про­со­че­ні на­скрізь те­ле­ві­зій­ною про­па­ган­дою ва­тни­ки, які ма­со­во за ньо­го го­ло­су­ва­ли і йо­го під­три­му­ва­ли, бу­дуть шо­ко­ва­ні, ко­ли на су­ді над Пу­ті­ним на­да­дуть без­за­пе­ре­чні до­ка­зи то­го, що він не про­сто во­рог ро­сій­сько­го на­ро­ду і дер­жа­ви, а він справ­жній во­рог здо­ро­во­го глу­зду і всі­єї люд­ської ци­ві­лі­за­ції вза­га­лі.

Зро­зумі­ло, що пу­тін­ське кри­мі­наль­не угру­пу­ва­н­ня до­бро­віль­но вла­ду ні­ко­ли не від­дасть. За­над­то тяж­кий ван­таж грі­хів і мі­льяр­дів до­ла­рів, на­гра­бо­ва­них у на­ро­ду. Усі ва­же­лі вла­ди у них, і пі­ді­бра­ні ка­дри у вла­ді, за їхнім обра­зом і по­до­бою, все зро­блять як тре­ба.

Вла­да за­хо­пле­на бан­ди­та­ми. І ро­сі­я­ни або при­ре­че­ні на то­таль­не роз­гра­бу­ва­н­ня і зни­ще­н­ня, або ма­ють са­мі ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня з ци­ми зло­чин­ця­ми.

Но­ві­тня тра­ге­дія ро­сій­сько­го на­ро­ду по­ча­ла­ся то­ді, ко­ли ні­ко- му не ві­до­мий сі­рень­кий пол­ков­ник КҐБ, во­лею ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Ро­сії Бо­ри­са Єль­ци­на, зле­тів на Олімп вла­ди, а су­тність за­ли­ши­ла­ся та ж.

Пу­тін дріб’яз­ко­ва і ма­ло­осві­че­на за­знай­ка. А гли­бо­ко під шкі­рою — не­впев­не­ний в со­бі ко­ли­шній пі­тер­ський па­цан, який тря­се сво­ї­ми ста­ре­чи­ми обви­сли- ми гру­дни­ми м’яза­ми пе­ред усім сві­том в на­дії спо­ку­си­ти ша­ну­валь­ни­ків. І спо­ку­шає. Та­ких же го­пни­ків і ін­фан­ти­лів.

Ви­хо­ва­на й осві­че­на лю­ди­на так га­не­бно се­бе ви­став­ля­ти не мо­же. Со­вість не до­зво­лить. А го­пни­кам чим га­не­бні­ше, тим кра­ще.

Вра­жає, що він так дов­го три­ма­є­ться на вла­дно­му Олім­пі. Пу­ті­на ко­лись так дов­го ви­зна­ва­ли на між­на­ро­дній аре­ні тіль­ки з остан­ньої на­дії — да­ти Ро­сії мо­жли­вість під­ня­ли­ся ду­хом пі­сля 70-рі­чно­го ко­му­ні­сти­чно­го пе­кла.

А ви­йшло жа­хли­во, Ро­сія зов­сім роз­пе­ре­за­ла­ся. У Мо­скві по­ві­ри­ли в те, що якщо їх бу­дуть бо­я­ти­ся, то по­ва­жа­ти­муть.

Хо­ча ні­хто крем­лів­ців не ли­ше не по­ва­жає, але і не бо­ї­ться. Про­те по­бо­ю­ю­ться, як важ­ко­го пси­хі­чно­хво­ро­го.

То­му не­об­хі­дно вжи­ти усіх мо­жли­вих за­хо­дів до пов­ної ізо­ля­ції цьо­го хво­ро­го, у яко­го на­яв­ний у важ­кій фор­мі ді­а­гноз — шо­ві­ні­сти­чна ім­пер­ська ши­зо­фре­нія.

У ро­сі­ян був ви­бір, во­ни йо­го зро­би­ли. І він при­ве­де їх до пов­ної де­гра­да­ції і ка­та­стро­фи. Ра­би не шу­ка­ють сво­бо­ди, ра­би по­рів­ню­ють го­спо­да­рів і мрі­ють про до­бро­го ха­зя­ї­на.

Во­ни про­сто ту­по тер­плять, ко­ли Росією біль­ше 18 ро­ків пра- вить спе­цу­пов­но­ва­же­ний від ка­ґе­біст­ської ма­фії, який справ­ляє вра­же­н­ня не­гі­дни­ка, що пов­ні­стю втра­тив здо­ро­вий глузд. Цей по­ки­дьок зни­щує свою кра­ї­ну і для се­бе при­го­ту­вав жа­хли­вий фі­нал.

До­бре ви­дно мо­раль­но-ду­хов­ний рі­вень цих сьо­го­дні­шніх упи­рів, які оку­пу­ва­ли Ро­сію, щоб да­ти їй чер­го­вий стра­шний урок.

Че­кіст, він і на по­са­ді пре­зи­ден­та че­кіст, що мо­жна від цих осіб очі­ку­ва­ти: тіль­ки під­бу­рю­вань, ма­ні­пу­ля­цій, вбивств, бре­хні, обмов, тоб­то усьо­го то­го, чо­го їх вчи­ли в спец­слу­жбо­вих за­кла­дах.

Ця зло­чин­на ка­ма­ри­лья аб­со­лю­тно не за­ці­кав­ле­на в ста­біль­но­сті та еко­но­мі­чно­му про­цві­тан­ні Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. Для них — чим гір­ше, тим кра­ще.

Пу­тін­ське прав­лі­н­ня — це ра­ко­ва пу­хли­на на ті­лі Ро­сії, яка пу­сти­ла ме­та­ста­зи по всьо­му сві­ту. І імун­на си­сте­ма сві­то­во­го по­ряд­ку вже не зда­тна ди­пло­ма­тич- ни­ми і сан­кцій­ни­ми ме­то­да­ми зу­пи­ни­ти її зро­ста­н­ня.

То­му до­ки сві­то­ва спіль­но­та не зна­йде ін­стру­мен­тів, щоб її ви­да­ли­ти, до­ти цей про­цес про­ни­кне­н­ня три­ва­ти­ме.

Ро­сі­я­ни вже дав­но втра­ти­ли від­чу­т­тя рі­зни­ці між до­бром і злом. Вбив­ства і за­ма­хи у них ста­ли бу­ден­ні­стю.

А сам Пу­тін па­то­ло­гі­чно не­на­ви­дить лю­дей. За час йо­го прав­лі­н­ня ста­ло зро­зумі­ло, що пе­ре­сі­чні гро­ма­дя­ни Ро­сії для ньо­го всьо­го ли­ше біо­ло­гі­чне смі­т­тя. Але він сам не хто ін­ший, як мра­ко­біс, що з’їхав з глу­зду. То ж чи не по­ра вже са­мо­му Пу­ті­ну на смі­тник істо­рії?

Він сам ви­брав свою до­лю. Так во­зда­сться йо­му за все по за­слу­гах. У Між­на­ро­дно­му су­ді в Га­а­зі бу­дуть зо­бов’яза­ні де­таль­но роз­гля­ну­ти усі йо­го зло­чи­ни. По­чи­на­ю­чи від вбивств Соб­ча­ка і Нем­цо­ва до ане­ксії Кри­му, оку­па­ції ча­сти­ни Дон­ба­су і ба­га­то­рі­чної гі­бри­дної вій­ни з Укра­ї­ною.

І суд над Пу­ті­ним ма­ють транс­лю­ва­ти всі про­від­ні сві­то­ві те­ле­ка­на­ли. Весь світ по­ви­нен по­ба­чи­ти за­су­дже­н­ня зло­чи­нів між­на­ро­дно­го те­ро­ри­ста Пу­ті­на. Іна­кше люд­ство не змо­же очи­сти­ти­ся від сквер­ни пу­ті­ні­зму, який зло­чин­ни­ми ме­то­да­ми від­ки­нув ци­ві­лі­за­цій­ний роз­ви­ток Ро­сії на ба­га­то де­ся­ти­літь на­зад.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.