ЦІ­НА НА ГАЗ В АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Калейдоскоп -

по­ясне­н­ня. Утім, що йо­му го­во­ри­ти. На­віть сві­тли­ни з араб­ськи­ми шей­ха­ми чи ін­ши­ми осо­ба­ми ко­мен­тує як пе­ре­мо­ви­ни про фут­боль­ну спів­пра­цю. І тут ціл­ко­ви­та ні­се­ні­тни­ця! Чо­го у фут­бо­лі мо­жуть на­вчи­ти нас ОАЕ, які є тра­ди­цій­ним по­ста­чаль­ни­ком очок для всіх ко­манд на усіх між­на­ро­дних тур­ні­рах? Це ж як стра­те­гі­чно тре­ба вмі­ти ке­ру­ва­ти Фе­де­ра­ці­єю фут­бо­лу Укра­ї­ни, щоб за­ку­по­ву­ва­ти обла­дна­н­ня у по­над пів­міль­йо­на до­ла­рів у кра­ї­ни, яка день пе­ред тим при­дба­ла йо­го у США! Чи не над­то ве­ли­ка пла­та дер­жа­ві, яка го­то­ва спів­пра­цю­ва­ти у про­ве­ден­ні тур­ні­рів?

Тим ча­сом в Укра­ї­ні зно­ву зро­сте ці­на на газ, який, ма­буть, не та­кий ва­жли­вий для укра­їн­ців як шту­чна тра­ва. В Об’єд­на­них Арабських Еміратах зи­ми не­ма. Там не пе­ре­йма­ю­ться ці­ною на газ. Ба біль­ше! Їхнім до­бро­бу­том опі­ку­є­ться сам го­ло­ва Ко­мі­те­ту ВРУ з пи­тань бю­дже­ту! А мо­же, це не­прав­да? Мо­же, про­сто ко­шти ви­во­дять в офшор і ара­бам до них зась? Тіль­ки яка нам рі­зни­ця?

Про­жи­ваю бі­ля Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни. Що­дня ба­чу до­ро­гі ав­то або ці­лі ескор­ти ав­то­мо­бі­лів. «Рє­ша­ли» рі­зно­го ро­ду. Ді­ло­ві. Впев­не­ні у сво­їй зна­чу­що­сті та «кон­кре­тно­сті». У сто­рон­ньої лю­ди­ни мо­же скла­сти­ся вра­же­н­ня, що це не Бу­ди­нок фут­бо­лу, а штаб-квар­ти­ра яко­їсь на­фто­вої ком­па­нії чи ка­зи­но. Або ма­фії! Так са­мо по­руч і Цен­траль­ний вій­сько­вий шпи­таль. Але­я­ми бі­ля го­лов­но­го фут­боль­но­го ві­дом­ства по­мі­чни­ки во­зять в ін­ва­лі­дних віз­ках по­ра­не­них на Дон­ба­сі на­ших ге­ро­їв. Укра­їн­ська ре­аль­ність…

Щи­рі ві­та­н­ня всім, хто до­лу­ча­є­ться до ці­єї ве­ли­кої укра­їн­ської спра­ви — ви­да­н­ня ча­со­пи­су «Шлях Пе­ре­мо­ги». Га­зе­та, бі­ля ви­то­ків якої сто­яв Сте­пан Бан­де­ра, є пра­по­ром та сим­во­лом на­ціо­наль­но­го жи­т­тя. Знаю, що чи­та­ють її укра­їн­ці ці­ло­го сві­ту. Від­так, во­на ще й об’єд­нує нас усіх.

Ви­окрем­лю ува­гу до ду­хов­но­го жи­т­тя. Зокре­ма, ви­сві­тле­н­ня не­що­дав­ньо­го ІІ Фо­ру­му мі­гран­тів Єв­ро­пи, який від­бу­вав­ся у Ри­мі.

Єро­мо­нах Юстин Бой­ко,

Львів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.