ПАТ «Во­ло­ди­мир-Во­лин­ська пта­хо­фа­бри­ка»

Алі­на СИЧ ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Ком­па­нія збіль­ши­ла об­ся­ги ви­ро­бни­цтва, про­ве­ла ре­брен­дінг і ви­во­дить на ри­нок но­ву тор­го­ву мар­ку «Че­ба­ту­ро­чка»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

У дру­гій по­ло­ви­ні 2013 ро­ку «Во­ло­ди­ми­рВо­лин­ська пта­хо­фа­бри­ка» збу­ду­ва­ла но­ві май­дан­чи­ки з ви­ро­щу­ва­н­ня пти­ці. Це до­зво­ли­ло ком­па­нії збіль­ши­ти об­ся­ги ви­ро­бни­цтва на 40%. Усьо­го ми­ну­ло­го ро­ку тут ви­ро­би­ли 37 990 т м’яса кур­чат-брой­ле­рів, що на 10 799 т біль­ше, ніж у 2012 ро­ці. Зва­жа­ю­чи на за­пла­но­ва­ні об­ся­ги ви­ро­бни­цтва на 2014 рік, ком­па­нія має на­мір увійти в трій­ку най­по­ту­жні­ших ви­ро­бни­ків ку­ря­ти­ни в Укра­ї­ні. Зро­сла та­кож фі­нан­со­ва ви­ру­чка під­при­єм­ства від ре­а­лі­за­ції про­ду­кції. У 2013 ро­ці во­на ста­но­ви­ла 680 238 тис. грн, що на 129 530 тис. грн біль­ше, ніж у 2012 ро­ці. Для роз­ви­тку бі­зне­су та мо­дер­ні­за­ції ви­ро­бни­цтва ми­ну­ло­го ро­ку «Во­ло­ди­мир-Во­лин­ська пта­хо­фа­бри­ка» за­лу­чи­ла 34 млн грн бан­ків­ських кре­ди­тів, а та­кож збіль­ши­ла штат що­най­мен­ше на 1000 осіб.

Мо­дер­ні­за­ція під­при­єм­ства

У дру­гій по­ло­ви­ні 2013 ро­ку на пта­хо­фа­бри­ці збу­ду­ва­ли й вве­ли в екс­плу­а­та­цію но­ві май­дан­чи­ки з ви­ро­щу­ва­н­ня пти­ці, осна­сти­ли їх су­ча­сним обла­дна­н­ням. На май­дан­чи­ках уста­но­ви­ли вдо­ско­на­ле­ну си­сте­му з управ­лі­н­ня мі­кро­клі­ма­том WAIPER TACH, ін­фра­чер­во­ний обі­грів при­мі­щень, ав­то­ма­ти­зо­ва­ну си­сте­му зва­жу­ва­н­ня кор­мів й облі­ку во­ди, а та­кож си­сте­му ди­стан­цій­но­го кон­тро­лю про­це­су ви­ро­щу­ва­н­ня пти­ці BIG FARNET.

Збут про­ду­кції

2013 ро­ку в асор­ти­мен­тно­му порт­фе­лі ком­па­нії збіль­ши­ли час­тку на­різ­ки та ви­роб-

ПАТ «Во­ло­ди­мир-Во­лин­ська пта­хо­фа­бри­ка» ми­ну­ло­го ро­ку зо­се­ре­ди­ла­ся на роз­ши­рен­ні бі­зне­су: на­ро­щу­ва­ли ви­ро­бни­цтво ку­ря­ти­ни і про­ду­ктів з неї, роз­ши­рю­ва­ли асор­ти­мен­тний ряд, збіль­шу­ва­ли об­ся­ги кор­мо­ви­ро­бни­цтва, бу­ду­ва­ли но­ві май­дан­чи­ки для утри­ма­н­ня пти­ці. У 2014 ро­ці го­лов­ні зу­си­л­ля в ком­па­нії зо­се­ре­дять на вну­трі­шній ро­бо­ті з опти­мі­за­ції ре­сур­сів, про­це­сів ви­ро­бни­цтва та ре­бре­дін­гу тор­го­вої мар­ки «Че­ба­ту­ро­чка».

ни­цтво фар­шу. Для опти­мі­за­ції ло­гі­сти­ки й на­ро­щу­ва­н­ня об­ся­гів про­да­жу в обла­сті від­кри­ли фі­лію від­ді­лу про­даж у м. Жи­то­ми­рі.

Най­ближ­чі пла­ни

У 2014 ро­ці на під­при­єм­стві пла­ну­є­ться мо­дер­ні­за­ція за­бій­но­го це­ху та скла­ду го­то­вої про­ду­кції. По­то­чно­го ро­ку про­ве­дуть ре­брен­дінг тор­го­вих то­чок, що ре­а­лі­зо­ву­ють про­ду­кцію ком­па­нії, і до кін­ця ро­ку озна­йом­лять сво­їх спо­жи­ва­чів із но­вою тор­го­вою мар­кою «Че­ба­ту­ро­чка».

До­вiд­ка: ПАТ «Во­ло­ди­мир-Во­лин­ська пта­хо­фа­бри­ка» вхо­дить у п’ятір­ку най­по­ту­жні­ших ви­ро­бни­ків ку­ря­ти­ни в Укра­ї­ні та за­ймає по­над 4% рин­ку ку­ря­ти­ни. Про­ду­кція ком­па­нії пред­став­ле­на в за­хі­дно­му, пів­ні­чно­му та цен­траль­но­му ре­гіо­нах кра­ї­ни. Під­при­єм­ство має чо­ти­ри фі­лії: у Льво­ві, Ки­є­ві, Він­ни­ці та Жи­то­ми­рі, а та­кож си­сте­му ре­гіо­наль­них про­даж у Рів­но­му та Чер­нів­цях. В ін­фра­стру­кту­ру фа­бри­ки вхо­дять 11 май­дан­чи­ків із ви­ро­щу­ва­н­ня пти­ці, які роз­та­шо­ва­ні в се­лах Во­лин­ської обла­сті, та ком­бі­кор­мо­вий за­вод.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.