ЗАТ «Ін­ду­стрі­аль­на мо­ло­чна ком­па­нія»

Алекс ЛIССIТСА ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Стрім­ко на­ро­стив­ши зе­мель­ний банк, IМК те­пер сфо­ку­су­ва­ла­ся на ефе­ктив­но­сті, щоб до­сяг­ти ма­кси­маль­них опе­ра­цій­них ре­зуль­та­тів»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

ІМК пла­но­мір­но ре­а­лі­зо­вує стра­те­гію зі збіль­ше­н­ня зе­мель­но­го бан­ку та по­ту­жно­стей зі збе­рі­га­н­ня зер­но­вих й олій­них куль­тур. У 2013 ро­ці агро­хол­динг за­вер­шив при­дба­н­ня укра­їн­ської аграр­ної ком­па­нії ТОВ «Агро­КІМ», що орен­дує 16 тис. га зем­лі та має по­ту­жно­сті зі збе­рі­га­н­ня зер­но­вих й олій­них куль­тур у 195 тис. тонн. У ре­зуль­та­ті на сьо­го­дні зе­мель­ний банк, що зна­хо­ди­ться в обро­бі­тку ІМК, ста­но­вить 136,7 тис. га, а по­ту­жно­сті зі збе­рі­га­н­ня зер­но­вих й олій­них ся­гну­ли 554 тис. тонн.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

У 2013 ро­ці ІМК ви­ро­сти­ла близь­ко 555 тис. тонн зер­но­вих й олій­них, що на 85% біль­ше, ніж у по­пе­ре­дньо­му ро­ці. Зокре­ма, ку­ку­ру­дзи зі­бра­ли близь­ко 433 тис. тонн, що в 1,9 ра­за пе­ре­ви­щує вро­жай 2012 ро­ку. Пі­д­грун­тям для та­ко­го стрім­ко­го зро­ста­н­ня є збіль­ше­н­ня зе­мель­но­го бан­ку в обро­бі­тку та за­сто­су­ва­н­ня су­ча­сних те­хно­ло­гій.

Кар­то­пля­ний бі­знес

ІМК ви­ро­щує по­над 10 сор­тів кар­то­плі, яку мо­жна кла­си­фі­ку­ва­ти як на­сін­нє­ву, сто­ло­ву та кар­то­плю для подаль­шої пе­ре­роб­ки. За­сто­су­ва­н­ня най­но­ві­ших те­хно­ло­гій і бу­дів­ни­цтво су­ча­сних кар­то­пле­схо­вищ міс­ткі­стю 13,5 тис. тонн, обла­дна­них спе­ці­аль­ни­ми клі­ма­ти­чни­ми си­сте­ма­ми, дає змо­гу ком­па­нії бу­ти по­ту­жним по­ста­чаль­ни­ком си­ро­ви­ни для ком­па­нії «Крафт Фудз Укра­ї­на» — ви­ро­бни­ка чі­псів в Укра­ї­ні.

Фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти

У 2013 ро­ці ІМК отри­ма­ла кре­дит на су­му 30 млн дол. від Між­на­ро­дної фі­нан­со­вої кор­по­ра­ції (IFC). За­лу­че­ні ко­шти бу­дуть ін­ве­сто­ва­ні в роз­ши­ре­н­ня аграр­них акти­вів ІМК і збіль­ше­н­ня обі­го­во­го ка­пі­та­лу до­чір­ніх під­при­ємств ком­па­нії.

Мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво

Сьо­го­дні ком­па­нія є одним із 10 най­біль­ших ви­ро­бни­ків мо­ло­ка в Укра­ї­ні, ма­ю­чи мо­ло­чні фер­ми в Пол­тав­ській, Чер­ні­гів­ській і Сум­ській обла­стях. Зде­біль­шо­го мо­ло­ко, що йо­го ви­ро­бляє ком­па­нія, це мо­ло­ко кла­су ек­стра, а ре­шта — першого кла­су. ІМК — один із не­ба­га­тьох ін­ду­стрі­аль­них ви­ро­бни­ків мо­ло­ка, що має до­звіл на йо­го про­даж для ви­ро­бни­цтва ди­тя­чо­го хар­чу­ва­н­ня.

Еле­ва­тор­не го­спо­дар­ство

Еле­ва­то­ри за­галь­ною по­ту­жні­стю 431 тис. тонн одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня зер­но­вих й олій­них куль­тур, го­ри­зон­таль­ні схо­ви­ща для зер­но­вих й олій­них по­ту­жні­стю у 123 тис. тонн, а та­кож но­ві та ста­рі кар­то­пле­схо­ви­ща за­галь­ною по­ту­жні­стю 16 тис. тонн пов­ні­стю за­до­воль­ня­ють по­тре­би ком­па­нії.

Най­ближ­чі пла­ни

Стра­те­гія роз­ви­тку під­при­єм­ства по­ля­гає у по­сту­по­во­му роз­ви­тку трьох на­пря­мів бі­зне­су: ро­слин­ни­цтва, мо­ло­чно­го тва­рин­ни­цтва, збе­рі­га­н­ня та пе­ре­роб­ки зер­но­вих й олій­них куль­тур. У 2014 ро­ці ІМК пла­нує скон­цен­тру­ва­ти­ся на під­ви­щен­ні ефе­ктив­но­сті ро­бо­ти ком­па­нії та вдо­ско­на­лен­ні те­хно­ло­гій.

До­вiд­ка: Основ­ни­ми на­пря­ма­ми ді­яль­но­сті ІМК є ро­слин­ни­цтво (ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи, пше­ни­ці, со­ня­шни­ку, сої), мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво, ви­ро­бни­цтво кар­то­плі, а та­кож збе­рі­га­н­ня зер­но­вих й олій­них куль­тур. Ком­па­нія на­ле­жить до ТОП-10 ви­ро­бни­ків мо­ло­ка в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.