ПАТ «Агро­ком­бі­нат «Сло­бо­жан­ський»

Юрій ЖИХАРЄВ ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Ми під­го­ту­ва­ли плац­дарм, те­пер наше зав­да­н­ня — утри­ма­н­ня лі­дер­ських по­зи­цій у ре­гіо­ні»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Пу­блі­чне акціо­нер­не то­ва­ри­ство «Агро­ком­бі­нат «Сло­бо­жан­ський» — най­по­ту­жні­ше під­при­єм­ство на Хар­ків­щи­ні, де здій­сню­є­ться пов­ний цикл ви­ро­щу­ва­н­ня сви­ней дан­ської по­ро­ди Dan Avl. За сло­ва­ми ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра під­при­єм­ства Юрія Жи­ха­рє­ва, основ­ним зав­да­н­ням агро­ком­бі­на­ту є утри­ма­н­ня лі­дер­ських по­зи­цій на рин­ку сви­ни­ни в обла­сті та роз­ши­ре­н­ня рин­ків збу­ту на За­хі­дну Україну. За­для цьо­го ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но кіль­ка ва­жли­вих про­е­ктів, які до­зво­ли­ли мо­дер­ні­зу­ва­ти ви­ро­бни­цтво й збіль­ши­ти об­ся­ги ре­а­лі­зо­ва­ної про­ду­кції.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

У 2013 ро­ці то­ва­ри­ство за­ку­пи­ло в Да­нії чер­го­ву пар­тію з 3 тис. ви­ро­бни­чих сви­но­ма­ток, збіль­шив­ши та­ким чи­ном їх по­го­лів’я до 8 тис. За­галь­на кіль­кість то­вар­них сви­ней те­пер ста­но­вить 75 тис. го­лів. Та­ким чи­ном, роз­ши­ре­н­ня по­го­лів’я дає змо­гу ре­а­лі­зо­ву­ва­ти що­ти­жня до 2,5 тис. го­лів. На під­при­єм­стві про­гно­зу­ють, що до ве­ре­сня 2014 ро­ку ці об­ся­ги зро­стуть до 4000 го­лів. А пі­сля пов­но­го за­вер­ше­н­ня ре­кон­стру­кції в 2015 ро­ці по­ту­жність сви­но­ком­пле­ксу ста­но­ви­ти­ме 320 тис. то­вар­них сви­ней на рік.

Мо­дер­ні­за­ція ви­ро­бни­цтва

Ми­ну­ло­го ро­ку пов­ні­стю ре­кон­стру­йо­ва­но близь­ко 50 тис. м2 кор­пу­сів сви­но­ком­пле­ксу, де вста­нов­ле­но су­ча­сне те­хно­ло­гі­чне обладнання, а та­кож си­сте­ми вен­ти­ля­ції, ка­на­лі­за­ції то­що. Умо­ви утри­ма­н­ня тва­рин, зба­лан­со­ва­на си­сте­ма го­дів­лі від­по­від­ає нор­мам най­кра­щих комплексів Європи. Ком­бі­корм для го­дів­лі сви­ней ви­го­тов­ля­ють на вла­сно­му за­во­ді, та­кож збу­до­ва­но­му ми­ну­ло­го ро­ку. Йо­го по­ту­жність ста­но­вить 20 т/год. За­вод уста­тко­ва­но но­вим обла­дна­н­ням дан­сько­го ви­ро­бни­цтва, що дає змо­гу ви­го­тов­ля­ти, збе­рі­га­ти й кон­тро­лю­ва­ти якість про­ду­кції на ко­жно­му ета­пі. Ком­па­нія має вла­сну си­ро­вин­ну ба­зу для ви­ро­бни­цтва ком­бі­кор­му: на угі­д­дях пло­щею близь­ко 8 тис. га ви­ро­щу­ють пше­ни­цю, ку­ку­ру­дзу, сою, ячмінь. Для по­лі­пше­н­ня про­ве­де­н­ня сіль­го­с­про­біт ми­ну­ло­го ро­ку в го­спо­дар­стві за­ку­пи­ли по­ту­жну те­хні­ку від про­від­них сві­то­вих ви­ро­бни­ків — New Holland, Case, Horsch.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

На­да­н­ня до­по­мо­ги со­ці­аль­ним за­кла­дам і гро­ма­дя­нам у ком­па­нії вва­жа­ють за обов’язок. Що­ро­ку на та­кі ці­лі в бю­дже­ті го­спо­дар­ства ви­ді­ля­ють до 1 млн грн. Їх спря­мо­ву­ють на до­по­мо­гу шко­лам, ди­тя­чим са­до­чкам, лі­кар­ням, на роз­ви­ток мі­сце­вої фут­боль­ної ко­ман­ди то­що.

До­вiд­ка: ПАТ «Агро­ком­бі­нат «Сло­бо­жан­ський» — під­при­єм­ство у Хар­ків­ській обла­сті, про­фі­льо­ва­не на ви­ро­щу­ва­н­ня сви­ней дан­ської по­ро­ди. Ство­ре­но в 1996 ро­ці. Окрім сви­нар­ства спе­ці­а­лі­зу­є­ться на мо­ло­чно­му тва­рин­ни­цтві, а та­кож на ви­ро­щу­ван­ні зер­но­вих куль­тур. Із 2012 ро­ку на під­при­єм­стві здій­сню­є­ться мас­шта­бна ре­кон­стру­кція бу­ді­вель і спо­руд, за­мі­на те­хно­ло­гі­чно­го обладнання. Пі­сля за­кін­че­н­ня дру­гої чер­ги ре­кон­стру­кції, за­пла­но­ва­ної на кі­нець 2015 ро­ку, го­спо­дар­ство збіль­шить свої по­ту­жно­сті до 12 тис. сви­но­ма­ток і 350 тис. то­вар­них сви­ней.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.