ПрАТ «Агро­про­ми­сло­ва ком­па­нія»

Ва­лен­ти­на ПО­ПО­ВА ди­ре­ктор «Весь при­бу­ток ми ін­ве­сту­є­мо в роз­ви­ток ви­ро­бни­цтва, у ко­жній га­лу­зі на­ма­га­є­мо­ся за­мкну­ти ви­ро­бни­чий цикл»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

За остан­ні 8 ро­ків у на­ро­ще­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва «Агро­про­ми­сло­ва ком­па­нія» вкла­ла близь­ко 560 млн гри­вень вла­сних ко­штів. Ми­ну­ло­го ро­ку ін­ве­сти­ції спря­му­ва­ли на ре­кон­стру­кцію тва­рин­ни­цьких при­мі­щень і мо­дер­ні­за­цію обла­дна­н­ня, що до­зво­ли­ло на­ро­сти­ти ма­то­чне й то­вар­не ста­до сви­ней, а та­кож збіль­ши­ти ви­ро­бни­цтво м’яса брой­ле­рів. Одні­єю з пер­ших ком­па­нія на­ва­жи­лась утри­му­ва­ти ба­тьків­ське ста­до ін­ди­ків. Для цьо­го обла­дна­ли пта­шни­ки, збу­ду­ва­ли ін­ку­ба­то­ри, за­ве­зли пле­мін­не по­го­лів’я й пла­ну­ють за­мкну­ти цикл ви­ро­бни­цтва ін­ди­ча­ти­ни.

Пта­хів­ни­цтво

У 2013 ро­ці ком­па­нія на­ро­сти­ла ба­тьків­ське ста­до брой­ле­рів на 30 тис. го­лів — до 60 тис. За кіль­ка ро­ків йо­го пла­ну­ють збіль­ши­ти до 90 тис. го­лів. То­вар­не ж по­го­лів’я брой­ле­рів до кін­ця 2015 ро­ку зро­сте до 1 млн. Для вті­ле­н­ня цьо­го про­е­кту ми­ну­ло­го ро­ку ре­кон­стру­ю­ва­ли май­дан­чи­ки для одно­ча­сної по­сад­ки 300 тис. го­лів брой­ле­рів. Ін­ку­ба­тор­ні по­ту­жно­сті під­при­єм­ство збіль­ши­ло до 1,5 млн яєць на мі­сяць. Ком­па­нія ін­ве­сту­ва­ла ко­шти в роз­ви­ток ін­ди­ків­ни­цтва. Для цьо­го ре­кон­стру­ю­ва­ли 7 кор­пу­сів на фер­мі у Ва­си­лів­сько­му ра­йо­нів (За­по­різь­ка обл.), при­дба­ли обла­дна­н­ня в Ні­меч­чи­ні, за­ку­пи­ли до­бо­вих ін­ди­чат кро­су БЮТ 8. На сьо­го­дні на під­при­єм­стві утри­му­ють 1000 ін­ди­чок і 150 ін­ди­ків ба­тьків­сько­го ста­да. Най­ближ­чим ча­сом їх кіль­кість збіль­шать до 1800 го­лів. У го­спо­дар­стві на­ла­го­ди­ли шту­чне осі­ме­ні­н­ня, обла­дна­ли ла­бо­ра­то­рію, а та­кож ін­ку­ба­то­ри (3 ша­фи по 10 тис. яєць одно­ча­сної за­клад­ки). До черв­ня за­пла­но­ва­но вве­сти в екс­плу­а­та­цію 4 кор­пу­си, зго­дом ще один для ви­ро­щу­ва­н­ня 35 тис. го­лів то­вар­но­го ста­да ін­ди­ків. На­сту­пно­го ро­ку пла­ну­ють змі­ни­ти крос, для чо­го за­ку­плять ма­то­чне по­го­лів’я в Ка­на­ді.

Сви­нар­ство

За ми­ну­лий рік об­ся­ги ви­ро­бни­цтва сви­ни­ни зро­сли на 34% — до 17 тис. тонн. До то­го ж ма­то­чне по­го­лів’я збіль­ши­ли на 42% — до 8000 тис., то­вар­не по­го­лів’я — до 118 тис. го­лів. Цьо­му пе­ре­ду­ва­ли мас­шта­бні ро­бо­ти з ре­кон­стру­кції ферм і мо­дер­ні­за­ції обла­дна­н­ня. Так, із на­пів­ро­зва­ле­но­го пта­хів­ни­чо­го ком­пле­ксу в Орі­хов­сько­му ра­йо­ні, що скла­дав­ся з 4 при­мі­щень, зро­би­ли один ком­плекс на 14 тис. одно­ча­сно­го утри­ма­н­ня сви­ней. Та­кож ре­кон­стру­ю­ва­ли й пе­ре­пла­ну­ва­ли фер­ми у Ве­се­лів­сько­му ра­йо­ні (За­по­різь­ка обл.): обла­дна­ли оди­нар­ни­ми стан­ка­ми, на­ла­го­ди­ли шту­чне осі­ме­ні­н­ня — одно­ча­сне утри­ма­н­ня 20 тис. го­лів сви­ней.

Пе­ре­роб­ка

Кор­ми для по­треб ком­па­нії ви­го­тов­ля­ють на двох вла­сних ком­бі­кор­мо­вих за­во­дах, що ма­ють за­галь­ну по­ту­жність 300–350 т/до­бу. Ми­ну­ло­го ро­ку для ви­ро­бни­цтва со­є­во­го шро­ту та ма­ку­хи бу­ло при­дба­но12 екс­тру­де­рів. У 2013 ро­ці бу­ла про­ве­де­на ре­кон­стру­кція МЕЗ в Ума­ні, який ком­па­нія при­дба­ла чо­ти­ри ро­ки то­му. Це до­зво­ли­ло збіль­ши­ти йо­го ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті до 30 т/до­бу й пов­ні­стю за­без­пе­чи­ти по­тре­би хол­дин­гу в со­ня­шни­ко­вій ма­ку­сі.

До­вiд­ка: «Агро­про­ми­сло­ва ком­па­нія» вхо­дить у п’ятір­ку най­по­ту­жні­ших ви­ро­бни­ків сви­ни­ни в Укра­ї­ні. Тва­рин­ни­цькі ком­пле­кси ком­па­нії роз­та­шо­ва­ні у 8 ра­йо­нах За­по­різь­кої обла­сті. То­вар­не по­го­лів’я сви­ней на­лі­чує близь­ко 118 тис. — 43% ви­ро­бле­ної сви­ни­ни ре­а­лі­зу­ють на «Ме­лі­то­поль­ський м’ясо­ком­бі­нат». Ін­ши­ми на­пря­ма­ми ді­яль­но­сті ком­па­нії є пта­хів­ни­цтво, зокре­ма гу­сів­ни­цтво та ін­ди­ків­ни­цтво, ро­слин­ни­цтво, пе­ре­роб­ка олій­них куль­тур, ви­ро­бни­цтво ком­бі­кор­мів, бо­ро­шна.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.