ТзОВ «ГЕРРОМ Ін­вест-Укра­ї­на»

Ді­тріх ТРАЙС ди­ре­ктор «Наш подаль­ший роз­ви­ток за­ле­жить від запровадження но­ві­тніх те­хно­ло­гій і ефе­ктив­но­сті за­сто­су­ва­н­ня на­яв­них ре­сур­сів»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Ав­стрій­ські ін­ве­сто­ри ТОВ «ГЕРРОМ Ін­вест-Укра­ї­на» пе­ре­ко­на­ні, що успішний фер­мер — не той, хто ви­тра­чає ба­га­то ко­штів на роз­ви­ток ви­ро­бни­цтва, а той, у ко­го най­мен­ша со­бі­вар­тість отри­ма­ної про­ду­кції. То­му ми­ну­лий рік у ком­па­нії озна­ме­ну­вав­ся кар­ди­наль­но но­вим під­хо­дом у ро­слин­ни­цтві до те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня куль­тур. Ви­со­кої вро­жай­но­сті в го­спо­дар­стві до­ся­га­ли зав­дя­ки ін­ди­ві­ду­аль­но­му під­хо­ду до ко­жно­го по­ля із за­сто­су­ва­н­ням еле­мен­тів то­чно­го зем­ле­роб­ства. Зокре­ма за­про­ва­дже­но пра­кти­ку ви­зна­че­н­ня агро­хі­мі­чних по­ка­зни­ків ґрун­ту — ми­ну­ло­го ро­ку про­би зем­лі бу­ло від­прав­ле­но на ана­лі­зи в ла­бо­ра­то­рії Ав­стрії та Ні­меч­чи­ни.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

У 2013 ро­ці під­при­єм­ство зі­бра­ло по­над 20 тис. тонн зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур, уро­жай­ність ста­но­ви­ла: пше­ни­ці — 55 ц/га, ку­ку­ру­дзи — 80 ц/га, гре­чки — 12 ц/га, ячме­ню — 40 ц/га. Збіж­жя в основ­но­му ре­а­лі­зо­ву­ва­ли зер­но­трей­де­рам. Із 2008 ро­ку крім тра­ди­цій­них куль­тур у го­спо­дар­ствах під­при­єм­ства спе­ці­аль­но на за­мов­ле­н­ня по­стій­но­го пар­тне­ра ви­ро­щу­ють роз­то­ро­пшу. Так, 2013 ро­ку в Ав­стрію бу­ло екс­пор­то­ва­но по­над 800 т ці­єї лі­кар­ської ро­сли­ни. Для ав­стрій­ських по­ку­пців у го­спо­дар­стві пе­рі­о­ди­чно ви­ро­щу­ють й ін­ші куль­ту­ри, на­при­клад, кмин або гар­бу­зи. Ми­ну­ло­го ро­ку в ком­па­нії вдо­ско­на­ли­ли те­хно­ло­гі­чний про­цес збо­ру вро­жаю. Щоб збе­рег­ти до­ро­го­цін­ну во­ло­гу в ґрун­ті, у го­спо­дар­стві пра­кти­чно одно­ча­сно зі збо­ром уро­жаю про­во­дять по­сів­ну кам­па­нію ози­ми­ми куль­ту­ра­ми. На під­при­єм­стві актив­но роз­ви­ва­ють мо­ло­чний на­прям: кіль­кість дій­них ко­рів зро­сла з 164 го­лів у 2012 ро­ці до 220 у 2013-му, на­ро­ще­но ва­ло­вий на­дій мо­ло­ка: із 680 тис. у 2012 ро­ці до 915 тис. у 2013-му. На по­ча­ток 2014-го по­го­лів’я ВРХ ста­но­ви­ло по­над 300 ко­рів.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

Про­тя­гом 2013 ро­ку під­при­єм­ство мо­дер­ні­зу­ва­ло на­яв­ну те­хні­ку та ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті, вкла­да­ло ко­шти в ка­пі­таль­ний ре­монт те­хні­ки. Пиль­ну ува­гу при­ді­ли­ли ін­фра­стру­кту­рі тва­рин­ни­цтва, зокре­ма від­ре­мон­то­ва­но ко­рів­ник, де вста­нов­ле­но ав­то­ма­ти­чні на­пу­вал­ки. 2014 ро­ку за­пла­но­ва­но ре­кон­стру­ю­ва­ти або збу­ду­ва­ти но­вий ком­плекс ма­шин­но­го до­ї­н­ня за но­ві­тні­ми те­хно­ло­гі­я­ми. Окрім того, у го­спо­дар­стві пла­ну­ють за­ку­пи­ти но­ву те­хні­ку: три тра­кто­ри мар­ки Case за ці­ною 200 тис. до­ла­рів і кіль­ка об­при­ску­ва­чів за­галь­ною вар­ті­стю 500 тис. єв­ро. Те­хні­ка при­дба­ва­ти­ме­ться за вла­сні ко­шти.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

ТОВ «ГЕРРОМ Ін­вест-Укра­ї­на» по­стій­но підтримує те­ри­то­рі­аль­ні гро­ма­ди сіл, зем­лі яких обро­бляє. У 2013 ро­ці на со­ці­аль­ні про­е­кти те­ри­то­рі­аль­них гро­мад ви­тра­че­но по­над 300 тис. грн. Се­ред остан­ніх про­е­ктів, які під­три­ма­ло під­при­єм­ство, — ре­кон­стру­кція ди­тя­чих са­до­чків сіл Каль­ня та Во­ло­ське, шко­ли се­ла Рід­ко­ду­би, ре­монт до­ро­ги в се­лі Грим’ячка то­що.

До­вiд­ка: ТОВ «ГЕРРОМ Ін­вест-Укра­ї­на» пра­цює на те­ри­то­рії Хмель­ни­цької обла­сті з трав­ня 2006 ро­ку та має в обро­бі­тку по­над 10 тис. га ріл­лі в Хмель­ни­цько­му, Де­ра­жнян­сько­му, Вінь­ко­ве­цько­му ра­йо­нах. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ро­слин­ни­цтві та роз­ве­ден­ні ВРХ. Під­при­єм­ство за­сно­ва­не як до­чір­ня ком­па­нія ав­стрій­ської фір­ми «Герром Ін­вест Хол­динг Гм­бХ» (Gerrom Invest Holding GmbH). В її стру­кту­ру та­кож вхо­дить ТОВ «ГЕРРОМ Ін­вест-Яр­мо­лин­ці», що обро­бляє зем­лі у Вінь­ко­ве­цько­му та Яр­мо­ли­не­цько­му ра­йо­нах обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.