ПАТ «Агро­ком­бі­нат «Ка­ли­та»

Оле­ксандр СМIЯН го­ло­ва прав­лі­н­ня «В осно­ву ре­зуль­та­тив­но­сті на­шо­го ви­ро­бни­цтва ми за­кла­да­є­мо су­ча­сні те­хно­ло­гії»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

Сви­нар­ство

Ком­па­нія пов­ні­стю за­мі­нює як то­вар­не, так і пле­мін­не по­го­лів’я сви­ней. Для цьо­го про­во­дять мас­шта­бні ре­кон­стру­кції ви­ро­бни­чих кор­пу­сів. У при­мі­ще­н­нях ма­то­чни­ків уста­нов­лю­ють по­ло­го­ві вер­ста­ти, а та­кож обла­дна­н­ня для утри­ма­н­ня су­по­ро­сних сви­но­ма­ток. Для ви­ро­бни­цтва обра­ли м’ясний на­прям про­ду­ктив­но­сті, то­му зро­би­ли став­ку на по­ро­ду дю­рок. На сьо­го­дні ком­па­нія вже за­ве­зла 4500 сви­но­ма­ток і 35 кну­рів. Усі основ­ні про­це­си по до­гля­ду за ста­дом бу­дуть ав­то­ма­ти­зо­ва­ні — та­ким чи­ном у ком­па­нії пла­ну­ють зни­зи­ти тру­до­ві ви­тра­ти на об­слу­го­ву­ва­н­ня фер­ми й ство­ри­ти ком­фор­тні умо­ви утри­ма­н­ня по­го­лів’я, змен­ши­ти кіль­кість стре­сів і на­ро­сти­ти ва­ло­ве ви­ро­бни­цтво про­ду­кції.

Кор­мо­ви­ро­бни­цтво

Ком­па­нія час­тко­во за­без­пе­чу­ва­ти­ме се­бе ро­слин­ни­цькою си­ро­ви­ною для ви­го­тов­ле­н­ня ком­бі­кор­мів. На пло­щі 2400 га ви­ро­щу­ють в основ­но­му ку­ку­ру­дзу. Для по­лі­пше­н­ня яко­сті кор­мо­вої про­ду­кції ком­па­нія ре­кон­стру­ює

Но­ві вла­сни­ки ПАТ «Агро­ком­бі­нат «Ка­ли­та» во­се­ни 2013 ро­ку роз­по­ча­ли мас­шта­бну ре­ор­га­ні­за­цію всьо­го під­при­єм­ства: у пла­нах пов­ні­стю за­мі­ни­ти як то­вар­не, так і ма­то­чне по­го­лів’я, ре­кон­стру­ю­ва­ти ви­ро­бни­чі май­дан­чи­ки. Те­хно­ло­гію ви­ро­щу­ва­н­ня по­ро­сят тут обра­ли дат­ську, зав­дя­ки їй ке­рів­ни­цтво ком­па­нії пла­нує збіль­ши­ти ва­ло­ве ви­ро­бни­цтво сви­ни­ни до 18 тис. тонн. Сер­йо­зною пе­ре­ва­гою цьо­го під­при­єм­ства є вда­ле те­ри­то­рі­аль­не роз­та­шу­ва­н­ня. Ви­ро­бни­цтво зо­се­ре­дже­но у Бро­вар­сько­му ра­йо­ні Ки­їв­ської обла­сті. Ро­змі­ще­н­ня не­по­да­лік ве­ли­ко­го ме­га­по­лі­са за­без­пе­чує ком­па­нії га­ран­то­ва­ний ри­нок збу­ту.

ком­бі­кор­мо­вий за­вод. Йо­го по­ту­жно­сті ста­но­ви­ти­муть до 20 тис. т/год. Те­хно­ло­гі­чне обла­дна­н­ня за­во­ду за­без­пе­чить мо­жли­вість лу­ще­н­ня плів­ча­стих куль­тур, гра­ну­ля­цію роз­си­пних ком­бі­кор­мів, вве­де­н­ня рід­ких ком­по­нен­тів. Під­при­єм­ство пла­нує пов­ні­стю за­без­пе­чу­ва­ти се­бе пре­мі­кса­ми. Для вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­н­ня го­спо­дар­ству зна­до­би­ться ком­бі­кор­му близь­ко 180–200 т/день. За­ли­шки ре­а­лі­зо­ва­ти­муть ін­шим під­при­єм­ствам.

Най­ближ­чі пла­ни

До кін­ця 2014 ро­ку «Агро­ком­бі­нат «Ка­ли­та» пла­нує на­ро­сти­ти то­вар­не по­го­лів’я сви­ней до 70 тис., що дасть змо­гу ре­а­лі­зо­ву­ва­ти близь­ко 18 тис. тонн сви­ни­ни на рік. У дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві в ком­па­нії пла­ну­ють збіль­ши­ти кіль­кість сви­но­ма­ток до 7 тис. і на­ро­сти­ти то­вар­не по­го­лів’я до 200 тис. сви­ней по­стій­но­го утри­ма­н­ня.

До­вiд­ка: «Агро­ком­бі­нат «Ка­ли­та» був збу­до­ва­ний у 1974 ро­ці. Пі­сля йо­го при­ва­ти­за­ції в 1998–2001 рр. на під­при­єм­стві бу­ло від­нов­ле­но пле­мін­не й то­вар­не по­го­лів’я сви­ней і мо­дер­ні­зо­ва­но клю­чо­ві ді­лян­ки ви­ро­бни­цтва. У 2003–2005 рр. за­кін­че­но ре­кон­стру­кцію це­ху від­го­дів­лі. Во­се­ни 2013 ро­ку но­ви­ми вла­сни­ка­ми роз­по­ча­то ре­ор­га­ні­за­цію всьо­го під­при­єм­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.