ТОВ «ПК Зо­ря По­ді­л­ля»

Ана­то­лій ШУЛЬ­ГА за­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра «Ви­ро­бни­цтво стра­те­гі­чно­го про­ду­кту по­тре­бує стра­те­гі­чних пла­нів»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

2013 рік для Про­до­воль­чої ком­па­нії «Зо­ря По­ді­л­ля» і Гайсинського цукро­за­во­ду, що вхо­дить до її стру­кту­ри, став ро­ком пла­но­мір­ної мо­дер­ні­за­ції, яка да­ла змо­гу під­при­єм­ству ви­йти на об­ся­ги пе­ре­роб­ки бу­ря­ків 8 тис. т/до­бу, що є тре­тім по­ка­зни­ком для всіх цукро­за­во­дів Укра­ї­ни. Мо­дер­ні­за­ція вклю­чає як за­хо­ди ада­пта­ції но­во­го єв­ро­пей­сько­го обладнання до умов укра­їн­ських під­при­ємств, так і пов­ну ре­кон­стру­кцію окре­мих ви­ро­бни­чих ді­ля­нок.

Ро­слин­ни­цтво

Го­лов­на куль­ту­ра в стру­кту­рі по­сі­вів ком­па­нії — цукро­ві бу­ря­ки. Їх пло­ща ми­ну­ло­го ро­ку ста­но­ви­ла 15 тис. га (цьо­го­річ за­ли­ши­ться на то­му са­мо­му рів­ні). Се­ре­дня вро­жай­ність — 500 ц/га, рі­вень цукри­сто­сті — 15,6–16%, що дає змо­гу одер­жа­ти су­ку­пне ви­ро­бни­цтво цукру 100 тис. тонн. Ко­па­н­ня ко­ре­нів за­без­пе­чу­ють 13 ком­бай­нів «Хол­мер» і «Ро­па». Крім цукро­вих бу­ря­ків у стру­кту­рі по­сі­вів ПК «Зо­ря По­ді­л­ля» є ози­мі ячмінь і пше­ни­ця. Для тва­рин­ни­цтва ви­ро­щу­ють кор­мо­ві куль­ту­ри — ку­ку­ру­дзу на зер­но та силос, ба­га­то­рі­чні тра­ви. Ком­па­нія по­тре­бує роз­ши­ре­н­ня зе­мель­них площ, адже сі­во­змі­на пе­ре­ван­та­же­на цукро­ви­ми бу­ря­ка­ми. У стру­кту­рі по­сі­вів їх май­же тре­ти­на, то­ді як має бу­ти в ме­жах 18–22%. При­стой­на пла­та за орен­ду зе­мель­них па­їв (5–10 ц зер­на за ге­ктар за­ле­жно від тер­мі­ну орен­ди) дає під­ста­ви спо­ді­ва­ти­ся, що пи­та­н­ня за­лу­че­н­ня но­вих площ ви­рі­шу­ва­ти­му­ться успі­шно.

Тва­рин­ни­цтво

Мо­ло­чне ста­до скла­да­є­ться з 1200 дій­них ко­рів. Фер­ми роз­мі­ще­ні в трьох се­лах Гайсинського ра­йо­ну, на яких уста­нов­ле­но мо­ло­ко­про­во­ди фір­ми «Де­Ла­валь». Се­ре­дньо­до­бо­ві на­дої ста­нов­лять 23,1–23,2 кг мо­ло­ка, за рік до­ять близь­ко 8 тис. кг на фу­ра­жну ко­ро­ву. Ста­до про­хо­дить пла­но­мір­ну го­лшти­ні­за­цію. Спо­сіб утри­ма­н­ня — прив’язний. Ви­ро­бле­не мо­ло­ко по­ста­ча­ють на Бер­шад­ський мо­ло­ко­за­вод. Мо­ло­чний на­прям ви­ро­бни­цтва в ПК «Зо­ря По­ді­л­ля» пла­ну­ють роз­ви­ва­ти й да­лі — у По­гре­би­щен­сько­му ра­йо­ні за­пла­но­ва­но збу­ду­ва­ти мо­ло­чно­то­вар­ний ком­плекс на 600 го­лів дій­но­го ста­да.

Пе­ре­роб­ка

Гай­син­ський цукро­за­вод має пе­ре­ро­бну по­ту­жність 8 тис. тонн бу­ря­ків на до­бу. Прий ма­н­ня си­ро­ви­ни за­без­пе­чу­ють три еле­ктро­БУМи ви­ро­бни­цтва Ка­ли­нів­сько­го ма­шза­во­ду, а та­кож уні­каль­на си­сте­ма гі­дро­ви­ван­та­же­н­ня. Швид­кість про­це­су ва­рі­н­ня цукру ста­но­вить 2–2,5 год.

Най­ближ­чі пла­ни

Є на­мір уста­но­ви­ти на цукро­за­во­ді жо­мо­ві пре­си, зав­дя­ки яким швид­кість про­це­су цукро­ва­рі­н­ня зро­стає май­же вдві­чі. Ще одна за­пла­но­ва­на но­ва­ція — жо­мо­су­шар­ка: су­хий жом — чу­до­ва до­бав­ка для кор­му ху­до­би, на ньо­го є по­пит у кра­ї­нах Афри­ки та Близь­ко­го Схо­ду. Та­кож у пла­нах пе­ре­ве­сти за­вод­ську ТЕЦ із га­зу на ву­гі­л­ля. У більш від­да­ле­ній пер­спе­кти­ві на за­во­ді пла­ну­ють одер­жу­ва­ти вла­сний біо­газ із жо­му. По­ту­жність за­во­ду на­ро­щу­ва­ти­ме­ться — її пла­ну­ють збіль­ши­ти до 12 тис. тонн бу­ря­ків на до­бу.

До­вiд­ка: Про­до­воль­ча ком­па­нія «Зо­ря По­ді­л­ля» за­ре­є­стро­ва­на 15 бе­ре­зня 2006 ро­ку. На сьо­го­дні має в орен­ді 53,578 тис. га зем­лі у Він­ни­цькій та Чер­ка­ській обла­стях. У стру­кту­ру ком­па­нії вхо­дить Гай­син­ський цукро­вий за­вод. ПК «Зо­ря По­ді­л­ля» є стру­ктур­ною ча­сти­ною агро­хол­дин­гу «Укр­про­мін­вест Агро».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.