B.I.G. Harvest Group PLC

Ві­та­лій ГНЕН­НИЙ член ра­ди ди­ре­кто­рів «Зав­дя­ки вла­сним пе­ре­ро­бним по­ту­жно­стям ми отри­му­є­мо про­ду­кти з до­да­ною вар­ті­стю»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

Ро­слин­ни­цтво

До­брі вро­жаї є ре­зуль­та­том за­сто­су­ва­н­ня су­ча­сних агро­те­хно­ло­гій і но­ві­тньої сіль­гос­пте­хні­ки іно­зем­но­го ви­ро­бни­цтва. 56% зе­мель ком­па­нії обро­бля­ють за мі­ні­маль­ною те­хно­ло­гі­єю, на ре­шті 44% — за­сто­со­ву­ють те­хно­ло­гію ноу-тілл. Ну­льо­вий обро­бі­ток ґрун­ту в ком­па­нії пра­кти­ку­ють із 2005 ро­ку. Клю­чо­ві куль­ту­ри у сі­во­змі­ні: ози­ма пше­ни­ця, ку­ку­ру­дза й со­ня­шник.

Збе­рі­га­н­ня

До стру­кту­ри B.I.G. Harvest Group PLC вхо­дить ТОВ «Бе­та-Агро-Ін­вест», яке має вла­сний бо­ро­шно­мель­ний ком­плекс по­ту­жні­стю 120 т/до­бу й два еле­ва­то­ри по 14 тис. тонн. Ми­ну­ло­го ро­ку на бо­ро­шно­мель­но­му ком­пле­ксі бу­ла здій­сне­на ре­кон­стру­кція й вста­нов­ле­на фа­су­валь­на лі­нія іта­лій­сько­го ви­ро­бни­цтва. На по­ча­тку по­то­чно­го ро­ку за­вер­ше­но ро­бо­ти що­до зне­пи­лю­ва­н­ня еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу ТОВ «Бе­та-Агро-Ін­вест». Бу­дів­ни­цтво но­во­го еле­ва­то­ра по­ту­жні­стю 80 тис. тонн ком­па­нія пе­ре­не­сла на 2015 рік.

Збут про­ду­кції

Про­зо­рий і від­кри­тий ау­кціон за­без­пе­чує про­даж сіль­сько­го­спо­дар­ських про­ду­ктів афі- лі­йо­ва­ним стру­ктур­ним під­роз­ді­лам ве­ли­ких трей­де­рів, та­ких як Cargill і Glencore, а та­кож при­ва­тним осо­бам. Це дає змо­гу ком­па­нії отри­му­ва­ти ви­го­ду на рин­ку екс­пор­ту, уни­ка­ю­чи по­тен­цій­них тру­дно­щів у ра­зі пря­мо­го екс­пор­ту. Зав­дя­ки вла­сним пе­ре­ро­бним по­ту­жно­стям ком­па­нія має змо­гу про­по­ну­ва­ти по­ку­пцям го­то­ві про­ду­кти з ви­щою до­да­ною вар­ті­стю, а са­ме: бо­ро­шно та со­ня­шни­ко­ву олію.

Най­ближ­чі пла­ни

У пла­нах — подаль­ша ра­ціо­на­лі­за­ція опе­ра­цій­ної та фі­нан­со­вої мар­жі, збіль­ше­н­ня по­ту­жно­стей для збе­рі­га­н­ня, роз­ши­ре­н­ня зе­мель­но­го бан­ку. Ком­па­нія має на­мір і да­лі

B.I.G. Harvest Group PLC про­ва­дить сіль­сько­го­спо­дар­ську ді­яль­ність на схо­ді Укра­ї­ни. В акти­ві ком­па­нії пе­ре­бу­ває бо­ро­шно­мель­ний ком­плекс «Бе­та-Млин», три хлі­бо­при­ймаль­ні пун­кти: Оче­ре­тин­ський, Нов­го­род­ський, Гор­лів­ський за­галь­ною по­ту­жні­стю 37 тис. тонн і мор­ський порт у Ма­рі­у­по­лі. Окрім ви­ро­щу­ва­н­ня, пе­ре­роб­ки, збе­рі­га­н­ня та ре­а­лі­за­ції зер­но­вих ком­па­нія та­кож за­йма­є­ться тва­рин­ни­цтвом, фо­ку­су­ю­чи ува­гу на дій­не по­го­лів’я ВРХ, а та­кож на­дає по­слу­ги зі зби­ра­н­ня вро­жаю. Дов­го­стро­ко­ва спів­пра­ця з на­дій­ни­ми пар­тне­ра­ми за­без­пе­чує ста­біль­ний ри­нок збу­ту. До 80% усі­єї про­ду­кції про­да­ють афі­лі­йо­ва­ним стру­кту­рам ве­ли­ких трей­де­рів Cargill або Glencore.

збіль­шу­ва­ти ди­вер­си­фі­ка­цію бі­зне­су, зо­се­ре­джу­ва­ти­ся на вер­ти­каль­ній ін­те­гра­ції, а та­кож збіль­шу­ва­ти по­го­лів’я дій­но­го ста­да.

До­вiд­ка: Клю­чо­ви­ми акти­ва­ми B.I.G. Harvest Group PLC є при­ва­тне ви­ро­бни­чо-ко­мер­цій­не під­при­єм­ство «Бе­та» і ТОВ «Бе­та-Агро-Ін­вест», за­сно­ва­ні 1991 ро­ку. Основ­ним ви­дом бі­зне­су є ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих, а та­кож ви­ро­бни­цтво й ре­а­лі­за­ція пше­ни­чно­го бо­ро­шна, з 2005 ро­ку роз­ви­ва­є­ться на­сін­ни­цтво, а з 2008-го — тва­рин­ни­цтво. Ком­па­нія об’єд­нує 9 сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств на те­ри­то­рії п’яти ра­йо­нів До­не­цької обла­сті й одне під­при­єм­ство в Ри­пків­сько­му ра­йо­ні Чер­ні­гів­ської обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.