ТОВ «Га­ли­чи­на-За­хід»

Ан­дрій ТАЛАМА ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор «У най­ближ­чих пла­нах під­при­єм­ства — на­ро­ще­н­ня ма­то­чно­го по­го­лів’я до 5000 сви­но­ма­ток і збіль­ше­н­ня по­сів­них площ до 5000 га»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

То­рік на ТзОВ «Га­ли­чи­на-За­хід» про­ве­ли мас­шта­бну мо­дер­ні­за­цію ви­ро­бни­цтва. Крім від­го­ді­вель­ної фер­ми під­при­єм­ство вкла­ло ко­шти в бу­дів­ни­цтво по­ту­жно­стей для збе­рі­га­н­ня зер­на та на­ро­ще­н­ня зе­мель­но­го бан­ку. Та­кож був зна­чно онов­ле­ний ма­шин­но-тра­ктор­ний парк су­ча­сною ім­порт­ною те­хні­кою. Це да­ло змо­гу на­ро­сти­ти збут сви­ней у жи­вій ва­зі на пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства на 10%. Роз­ви­ток під­при­єм­ства ке­рів­ни­цтво ком­па­нії ба­чить по­сту­по­вим, основ­ні зу­си­л­ля вкла­да­ти­муть у на­ро­ще­н­ня ма­то­чно­го по­го­лів’я та роз­ши­ре­н­ня ор­них площ для за­без­пе­че­н­ня кор­ма­ми вла­сно­го ви­ро­бни­цтва.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

У 2013 ро­ці під­при­єм­ство збу­ду­ва­ло та вве­ло в екс­плу­а­та­цію від­го­ді­вель­ну фер­му на 400 по­ро­сних місць. По­го­лів’я сви­но­ма­ток на­ро­сти­ли до 4150, по­ро­сят на до­ро­щу­ван­ні — до 22 тис., сви­ней на від­го­дів­лі — до 30 тис. одно­ча­сно­го утри­ма­н­ня. Бу­ло збу­до­ва­но та­кож май­дан­чик для при­йо­му зер­на; силос для збе­рі­га­н­ня зер­на міс­ткі­стю 5 тис. тонн. Площу ор­них зе­мель збіль­ши­ли з 4215 до 4500 га.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Про­тя­гом ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія зна­чно роз­ши­ри­ла ав­то­парк су­ча­сної сіль­гос­пте­хні­ки. Бу­ли при­дба­ні тра­кто­ри, сі­вал­ки, пе­ре­ван­та­жу­ва­чі зер­на, жа­тка, еска­ва­тор-на­ван­та­жу­вач, роз­пу­шу­ва­чі про­від­них сві­то­вих ви­ро­бни­ків Claas, John Deere, Horsch.

Збут про­ду­кції

Ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ство ре­а­лі­зу­ва­ло 13 500 т сви­ней у жи­вій ва­зі, що на 10% біль­ше за по­ка­зни­ки 2012 ро­ку. Сви­ні на за­бій ком­па­нія пе­ре­ва­жно ре­а­лі­зу­ва­ла на пе­ре­ро­бні під- при­єм­ства За­хі­дної Укра­ї­ни, час­тко­во — Цен­траль­ної та Схі­дної Укра­ї­ни.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Об­сяг ко­штів, ви­ді­ле­них ком­па­ні­єю на бла­го­дій­ність 2013 ро­ку, ста­но­ви­ла по­над 300 тис. грн. Во­ни бу­ли спря­мо­ва­ні на ре­монт до­ріг, шкіл, са­до­чків, цер­ков, спо­ру­дже­н­ня ди­тя­чих май­дан­чи­ків, лі­ку­ва­н­ня гро­ма­дян, лю­дей із ва­да­ми зо­ру, ді­яль­ність спор­тив­них шкіл і ко­манд то­що.

Най­ближ­чі пла­ни

На 2014 рік у тва­рин­ни­цтві за­пла­но­ва­но на­ро­сти­ти ма­то­чне по­го­лів’я до 5000, отри­ма­ти 34 по­ро­сят від одні­єї сви­но­ма­тки на рік і до­сяг­ти се­ре­дньо­до­бо­вих при­ро­стів на рів­ні 975 г. Крім того, у ро­слин­ни­цтві під­при­єм­ство має на­мір збіль­ши­ти по­сів­ні пло­щі до 5 тис. га.

До­вiд­ка: ТзОВ «Га­ли­чи­на-За­хід» за­сно­ва­не в сер­пні 2006 ро­ку за уча­сті ін­ве­сто­рів із Да­нії. Го­спо­дар­ство вхо­дить у де­ся­тку най­по­ту­жні­ших укра­їн­ських сви­но­го­спо­дарств. Ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті роз­та­шо­ва­ні на ба­зі го­спо­дар­ських при­мі­щень ко­ли­шньо­го ра­дян­сько­го сви­но­ком­пле­ксу «Га­ли­чи­на», що в се­лі Кав­ське Стрий­сько­го ра­йо­ну (Львів­ська обл.). У 2009 ро­ці в мо­дер­ні­за­цію сви­но­ком­пле­ксу бу­ло вкла­де­но 15 млн єв­ро, за­ку­пле­но но­ве обладнання та су­ча­сну те­хні­ку. За­галь­на те­ри­то­рія го­спо­дар­ства ста­но­вить 412 га, під бу­дів­ля­ми сви­но­ком­пле­ксу — 47 га. У го­спо­дар­стві на­ла­што­ва­на ро­бо­та пле­мін­но-ре­про­ду­ктив­но­го це­ху.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.