ТОВ «Агро­пар­тнер-1»

Во­ло­ди­мир ФЕД­ЧЕН­КО ди­ре­ктор «Ке­рів­ник має ро­зу­мі­ти­ся на то­му бі­зне­сі, який йо­му до­ру­чи­ли»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

За рік ТОВ «Агро­пар­тнер-1» збіль­ши­ло об­сяг зем­лі в обро­бі­тку до 11 тис. га. Не­фор­маль­но го­спо­дар­ство вхо­дить до скла­ду агро­фор­му­вань, спів­за­снов­ни­ком яких є Оле­ксандр Мир­ний. У Гру­пі п’ять під­при­ємств, які обро­бля­ють при­бли­зно 26 тис. га на те­ри­то­рії Хмель­ни­цької обла­сті: «Агро­пар­тнер-1», «Агрос-Ві­ста», «Кам­ча­тка», «Ни­ва По­ді­л­ля», СТОВ ім. Мі­чу­рі­на. Ко­жне під­при­єм­ство го­спо­да­рює са­мо­стій­но, пі­клу­ю­чись про роз­ши­ре­н­ня ви­ро­бни­цтва. Се­ред них і ТОВ «Агро­пар­тнер-1», яке має один із най­біль­ших зе­мель­них бан­ків, до то­го ж ві­до­ме вла­сною тор­го­вою мар­кою «Го­спо­дар».

Ро­слин­ни­цтво

Основ­на куль­ту­ра у сі­во­змі­ні го­спо­дар­ства — цукро­ві бу­ря­ки, цьо­го ро­ку під них від­ве­дуть 2 тис. га. Є вла­сний цукро­вий за­вод у Кра­си­ло­ві Хмель­ни­цької обла­сті по­ту­жні­стю 1,8 тис. т/до­бу, тож зав­да­н­ня — за­без­пе­чи­ти йо­го си­ро­ви­ною. Уро­жай­ність отри­му­ють близь­ко 550–600 ц/га. Рен­та­бель­ність ви­ро­щу­ва­н­ня цукро­вих бу­ря­ків на­віть за мі­ні­маль­ної ці­ни про­да­жу, яка вста­нов­ле­на дер­жа­вою 400 грн/т, ся­гає 100%. Збіль­ши­ли по­сі­ви під со­єю до 3000 га. Ку­ку­ру­дзи ви­ро­щу­ють не­ба­га­то — 1,5 тис. га. Від яро­го ячме­ню від­мо­ви­ли­ся на ко­ристь ярої пше­ни­ці, яка дає ви­со­ку кла­сність зер­на й має кра­щу ці­ну. Тра­ди­цій­но­го для Укра­ї­ни со­ня­шни­ку в сі­во­змі­ні ком­па­нії «Агро­пар­тнер-1» не­має.

Тва­рин­ни­цтво

Гру­па має свій ма­то­чний ком­плекс на 1000 сви­но­ма­ток. У го­спо­дар­стві ор­га­ні­зу­ва­ли від­го­дів­лю по­ро­сят за­галь­ною по­ту­жні­стю 10 тис. го­лів на рік (3000 го­лів одно­ча­сно­го утри­ма­н­ня). Для цьо­го під су­ча­сні сви­нар­ни­ки пе­ре­о­бла­дну­ють ста­рі при­мі­ще­н­ня ко­лиш- ньо­го пта­хо­ком­пле­ксу, уста­нов­лю­ють ав­то­ма­ти­зо­ва­не обла­дна­н­ня, си­сте­ми вен­ти­ля­ції, но­ві го­дів­ни­ці, обла­дну­ють щі­лин­ну під­ло­гу. Зав­дя­ки ком­пле­ксним під­хо­дам сви­нар­ство ком­па­нії рен­та­бель­не на­віть за умо­ви зна­чних спа­дів на рин­ку.

Най­ближ­чі пла­ни

Один із клю­чо­вих ін­те­ре­сів ком­па­нії — бу­дів­ни­цтво вла­сних по­ту­жно­стей для збе­рі­га­н­ня зер­на. Еле­ва­тор, роз­ра­хо­ва­ний пе­ред­усім на збе­рі­га­н­ня со­ня­шни­ку, сої та ку­ку­ру­дзи, пла­ну­ють зве­сти на те­ри­то­рії Кра­си­лів­сько­го цукро­во­го за­во­ду. Та­кож пер­спе­кти­ву вба- ча­ють у роз­ви­тку са­дів­ни­цтва, ма­ють ам­бі­тні пла­ни за­кла­сти яблу­не­ві са­ди на пло­щі 1000 га.

До­вiд­ка: Істо­рія ТОВ «Агро­пар­тнер-1» бе­ре по­ча­ток із 2001 ро­ку, то­ді в обро­бі­тку бу­ло ли­ше кіль­ка со­тень ге­кта­рів зем­лі. За остан­ній рік збіль­ши­ли зе­мель­ний банк до 11 тис. га. Обро­бля­ють зем­лі в Кра­си­лів­сько­му та Хмель­ни­цько­му ра­йо­нах Хмель­ни­цької обла­сті. Спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на ви­ро­щу­ван­ні цукро­вих бу­ря­ків, в акти­ві ма­ють Кра­си­лів­ський цукро­вий за­вод. Під вла­сною тор­го­вою мар­кою «Го­спо­дар» ви­пу­ска­ють фа­со­ва­ний цу­кор, гре­чку, го­рох жов­тий і зе­ле­ний, а та­кож ри­со­ву кру­пу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.