СТОВ «Во­ско­бій­ни­ки»

Ва­ле­рій КА­ПЛЕН­КО ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «На­ше го­спо­дар­ство пра­цю­ва­ло й пра­цю­ва­ти­ме за будь-яких умов у дер­жа­ві»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

Ро­слин­ни­цтво

Оскіль­ки го­спо­дар­ство має ве­ли­ке по­го­лів’я, май­же по­ло­ви­на площ зайня­та під кор­мо­ві куль­ту­ри и — до 4 тис. га. На ре­шті зе­мель ви­сі­ва­ють зер­но­ві: ку­ку­ру­дзу, со­ня­шник, сою, ози­му пше­ни­цю, ячмінь, жи­то. Ку­ку­ру­дзи ми­ну­ло­го ро­ку отри­ма­ли 107 ц/га бун­кер­ної ва­ги, до­брі по­ка­зни­ки бу­ли й по пше­ни­ці — до 60 ц/га. Об­ся­ги у сі­во­змі­ні під ко­жну куль­ту­ру ста­лі, їх до­три­му­ю­ться з ро­ку в рік: сі­ють до 2000 га ози­мої пше­ни­ці, 1200 га зер­но­вої ку­ку­ру­дзи, 1200 га со­ня­шни­ку, 200–300 га сої.

Тва­рин­ни­цтво

Ми­ну­ло­го ро­ку на цен­траль­ній фер­мі, де утри­му­є­ться май­же по­ло­ви­на дій­но­го ста­да ВРХ, по­ча­ли бу­дів­ни­цтво мо­ло­чно-до­ї­ль­но­го ком­пле­ксу на 1200 го­лів. Збу­ду­ва­ли чо­ти­ри но­ві са­раї, де обла­дна­ли віль­не утри­ма­н­ня. Та­кож збу­ду­ва­ли но­вий до­ї­ль­ний зал ти­пу па­ра­лель — най­біль­ший в Укра­ї­ні: одно­ча­сно до­ї­ти­ся в ньо­му мо­жуть 60 ко­рів. За­пуск до­ї­ль­но­го за­лу за­пла­но­ва­ний на кі­нець кві­тня – по­ча­ток трав­ня 2014 ро­ку. У го­спо­дар­стві спо- ді­ва­ю­ться, що обла­шту­ва­н­ня до­ї­ль­но­го за­лу дасть змо­гу мі­ні­мі­зу­ва­ти люд­ський фа­ктор, по­лі­пши­ти якість і збіль­ши­ти кіль­кість мо­ло­ка. Для бу­дів­ни­цтва за­лу­ча­ли кре­ди­тні ко­шти. Ли­ше зве­де­н­ня чо­ти­рьох са­ра­їв ко­шту­ва­ло 10 млн грн.

Пле­мін­на спра­ва

«Во­ско­бій­ни­ки» до­во­лі успі­шно за­йма­ю­ться пле­мін­ною спра­вою. Одна з ферм у Ши­ша­цько­му ра­йо­ні має ста­тус плем­ре­про­ду­кто­ра з роз­ве­де­н­ня укра­їн­ської чор­но-ря­бої мо­ло­чної по­ро­ди ВРХ. За ра­ху­нок плем­ре­про­ду­кто­ра про­во­дять ре­монт вла­сно­го ста­да.

«Во­ско­бій­ни­ки» обро­бля­ють 9 тис. га на те­ри­то­рії Пол­тав­ської обла­сті. У го­спо­дар­стві до­три­му­ю­ться ди­вер­си­фі­ка­ції ви­ро­бни­цтва, ро­зви­ва­ю­чи і ро­слин­ни­цтво, і тва­рин­ни­цтво. Однак пле­мін­на спра­ва й удо­ско­на­ле­н­ня мо­ло­чно­го на­пря­му ВРХ ли­ша­ю­ться прі­о­ри­те­тни­ми. «Во­ско­бій­ни­ки» утри­му­ють на п’яти мо­ло­чних фер­мах по­над 5,2 тис. го­лів ВРХ, із них 2150 — дій­не ста­до. На тра­вень 2014 ро­ку на цен­траль­ній фер­мі го­спо­дар­ства за­пла­но­ва­но за­пуск но­во­го мо­ло­чно­го ком­пле­ксу із до­ї­ль­ним за­лом, який ста­не най­біль­шим в Укра­ї­ні.

Ча­сти­на не­те­лей іде на про­даж – во­ни ма­ють зна­чний по­пит се­ред мо­ло­чних го­спо­дарств Укра­ї­ни, оскіль­ки ко­ро­ви де­мон­стру­ють ви­со­кі на­дої за три­ва­ло­сті жи­т­тя до 9 ла­кта­цій.

Най­ближ­чі пла­ни

У го­спо­дар­стві за ра­ху­нок удо­ско­на­ле­н­ня те­хно­ло­гій і пе­ре­ве­де­н­ня ча­сти­ни ко­рів на до­ї­н­ня в до­ї­ль­но­му за­лі пла­ну­ють збіль­ши­ти на­дої мо­ло­ка з 5,5 до 6–7 тис. л/ко­ро­ву на рік. Та­кож роз­гля­да­ють ва­рі­ант обла­шту­ва­н­ня не­ве­ли­ких до­ї­ль­них за­лів на ін­ших чо­ти­рьох мо­ло­чних фер­мах.

До­вiд­ка: СТОВ «Во­ско­бій­ни­ки» має дов­гу істо­рію: від кол­го­спу «Шлях до ко­му­ні­зму» до КПСГП «Во­ско­бій­ни­ки» і вла­сне ство­ре­н­ня СТОВ. Очо­лює го­спо­дар­ство по­над 30 ро­ків не­змін­ний ке­рів­ник Ва­ле­рій Ка­плен­ко, який до­клав чи­ма­ло зу­силь для йо­го збе­ре­же­н­ня й роз­бу­до­ви: зокре­ма, за йо­го ке­рів­ни­цтва зе­мель­ний банк го­спо­дар­ства збіль­шив­ся з 2,5 до 9 тис. га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.