ТОВ «Агро­хол­динг»

Сер­гій ЗАВ­ГО­РО­ДНЮК пре­зи­дент «Ли­ше той мо­же бу­ти успі­шним під­при­єм­цем, хто пам’ятає про до­по­мо­гу бли­жньо­му»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

Ши­ро­кий асор­ти­мент ово­че­вої про­ду­кції мар­ко­ва­них ТМ «Вов­ка-мор­ков­ка» і «Ва­ші ово­чі» до­бре ві­до­мий не тіль­ки укра­їн­цям, а й спо­жи­ва­чам за­ру­бі­жних кра­їн. Ке­рів­ни­цтво ком­па­нії зо­се­ре­ди­ло ро­бо­ту не ли­ше на під­ви­щен­ні які­сних ха­ра­кте­ри­стик і ро­сті вро­жай­но­сті — до­ско­на­ле­н­ня май­стер­но­сті вла­сних спе­ці­а­лі­стів, бла­го­дій­ність і ме­це­нат­ство є одни­ми з прі­о­ри­те­тних на­пря­мів ді­яль­но­сті ком­па­нії.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Ви­ро­бни­чі до­ся­гне­н­ня 2013 ро­ку сто­су­ю­ться в пер­шу чер­гу за­про­ва­дже­н­ня у ви­ро­бни­цтво те­хно­ло­гії фер­ти­га­ції мор­кви. Упер­ше в Укра­ї­ні фа­хів­ці «Агро­хол­дин­гу» вда­ло ви­про­бу­ва­ли си­сте­му жив­ле­н­ня та піджив­ле­н­ня ці­єї куль­ту­ри шля­хом до­щу­ва­н­ня. При­бу­тки ком­па­нія спря­му­ва­ла в онов­ле­н­ня ма­шин­но-та­ктор­но­го пар­ку: при­дба­но по­льо­ву те­хні­ку, по­лив­ні си­сте­ми, ово­че­ві ком­бай­ни та лі­нії з до­роб­ки про­ду­кції. Ви­со­кий по­пит на ово­чі на вну­трі­шньо­му рин­ку де­що при­зу­пи­нив екс­порт­ну ді­яль­ність «Агро­хол­дин­гу», хо­ча пред­став­ни­ки ро­сій­ських рі­тей­ле­рів по­стій­но над­си­ла­ють за­пи­ти на про­ду­кцію ТМ «Вов­ка-мор­ков­ка» і «Ва­ші ово­чі». Ке­рів­ни­цтво під­при­єм­ства пе­ре­ко­на­не, що по­трі­бно за­до­воль­ня­ти по­тре­би на­сам­пе­ред укра­їн­ських спо­жи­ва­чів. Са­ме то­му всі си­ли зо­се­ре­ди­ли на роз­ши­рен­ні си­сте­ми збу­ту все­ре­ди­ні кра­ї­ни. Цьо­го­річ кіль­кість ма­га­зи­нів, в яких пред­став­ле­но про­ду­кцію ТОВ «Агро­хол­динг», збіль­ши­ла­ся на 100 тор­го­вих май­дан­чи­ків і до­ся­гла 1600. Про­те, якщо ра­ні­ше при­дба­ти агро­хол­дин­гов­ські ово­чі мо­жна бу­ло пе­ре­ва­жно у ве­ли­ких тор­го­вих ме­ре­жах ти­пу Fozzi Group, ТЦ «Ме­га­мар­кет», то ни­ні на них ви­ник ви­со­кий по­пит і з бо­ку ре­гіо­наль­них рі­тей­ле­рів, що ма­ють по 5–10 ма­га­зи­нів.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Бла­го­дій­ною та ме­це­нат­ською ді­яль­ні­стю ТОВ «Агро­хол­динг» за­йма­є­ться з ча­су сво­го за­сну­ва­н­ня у 2004 ро­ці, про­те в ком­па­нії до­брі спра­ви не афі­шу­ють. Збу­до­ва­но дві цер­кви в Ки­їв­ській обла­сті, роз­бу­до­ва двох мо­на­сти­рів є на­о­чним вті­ле­н­ня «Агро­хол­дин­гом» у жи­т­тя по­сту­ла­ту со­ці­аль­но від­по­від­аль­ної ком­па­нії пе­ред гро­ма­да­ми, де ком­па­нія орен­дує зем­лю.

Най­ближ­чі пла­ни

ТОВ «Агро­хол­динг» дав­но ого­ло­си­ло про свій на­мір збіль­шу­ва­ти об­ся­ги ви­ро­бни­цтва по 8–10 тис. тонн що­ро­ку, щоб 2018 ро­ку ви­йти на по­ка­зни­ки 80–100 тис. тонн. До­свід 2013 ро­ку по впро­ва­джен­ню су­ча­сних те­хно­ло­гій (фер­ти­га­ція до­щу­ва­н­ням) до­зво­лить ре­а­лі­зу­ва­ти ці ам­бі­тні ці­лі шля­хом під­ви­ще­н­ня вро­жай­но­сті та яко­сті про­ду­кції, а не збіль­ше­н­ня зе­мель­но­го бан­ку. Та­кож під­при­єм­ство зби­ра­є­ться під­твер­ди­ти Між­на­ро­дний стан­дарт яко­сті IFS.

До­вiд­ка: ТОВ «Агро­хол­динг» — вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­ний ком­плекс, один із най­по­ту­жні­ших ви­ро­бни­ків фа­со­ва­них ово­чів бор­що­вої гру­пи. Про­ду­кцію ви­го­тов­ля­ють під тор­го­ви­ми мар­ка­ми «Вов­ка-мор­ков­ка» і «Ва­ші ово­чі». Зав­дя­ки вда­ло­му роз­та­шу­ван­ню (м. Го­сто­мель Ки­їв­ської обл.) і зна­чним по­ту­жно­стям збе­рі­га­н­ня (14 тис. тонн) під­при­єм­ство ста­ло лі­де­ром про­даж фа­со­ва­них ово­чів на вну­трі­шньо­му рин­ку, а впро­ва­дже­н­ня Мі­жна­ро­дно­го стан­дар­ту хар­чо­вої про­ду­кції IFS ство­ри­ло спри­я­тли­ві умо­ви для роз­ви­тку екс­порт­но­го на­пря­му ви­ро­бни­цтва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.