ПП «Агро­еко­ло­гія»

Се­мен АНТОНЕЦЬ Ге­рой Укра­ї­ни, Ге­рой Со­ці­а­лі­сти­чної Пра­ці, по­че­сний член НААН Укра­ї­ни «Наш прин­цип не змі­нив­ся на­віть пі­сля ро­ків ро­бо­ти: у цен­трі на­шої ді­яль­но­сті зав­жди бу­ла й за­ли­ша­є­ться лю­ди­на та її по­тре­би»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Цен­траль­ний офіс ПП «Агро­еко­ло­гія» роз­та­шо­ва­но в с. Ми­хай­ли­ки Ши­ша­цько­го ра­йо­ну Пол­тав­ської обла­сті. Ще 1976 ро­ку тут, на ба­зі ко­ли­шньо­го кол­го­спу ім. Ор­джо­ні­кі­дзе, роз­по­чав­ся екс­пе­ри­мент з упро­ва­дже­н­ня ґрун­то­за­хи­сної си­сте­ми зем­ле­роб­ства, так зва­ної без­від­вал­ки. То­ді го­спо­дар­ство пе­ре­йшло на без­по­ли­це­вий обро­бі­ток ґрун­ту. Одно­ча­сно від­мо­ви­ли­ся від за­сто­су­ва­н­ня пе­сти­ци­дів, адже по­мі­ти­ли, що лю­ди, які пра­цю­ва­ли на по­лях, де вно­си­ли отру­то­хі­мі­ка­ти, тяж­ко хво­рі­ли. Пі­зні­ше в го­спо­дар­стві при­пи­ни­ли вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив, за­мі­нив­ши їх до­ста­тньою кіль­кі­стю ор­га­ні­ки. Ни­ні ПП «Агро­еко­ло­гія» ві­до­ме в усьо­му сві­ті як ета­лон­не го­спо­дар­ство, що про­ва­дить ор­га­ні­чне зем­ле­роб­ство.

Ро­слин­ни­цтво

Зем­лі під­при­єм­ства на­у­ков­ці на­зи­ва­ють зо­ло­тим стан­дар­том, адже вміст гу­му­су в ґрун­тах го­спо­дар­ства тіль­ки за остан­ні 10 ро­ків зріс на 0,5% і кла­си­фі­ку­є­ться як ду­же ви­со­кий, ви­со­кий і під­ви­ще­ний. Най­ви­щий по­ка­зник ся­гає 5,56%. У ро­слин­ни­цтві го­спо­дар­ство спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на ви­ро­щу­ван­ні зер­но­вих, бо­бо­вих куль­тур і кор­мо­ви­ро­бни­цтві. Із 2011 ро­ку «Агро­еко­ло­гія» ре­гу­ляр­но під­твер­джує сер­ти­фі­кат від­по­від­но­сті що­до ви­ро­бни­цтва ор­га­ні­чної ро­слин­ни­цької про­ду­кції та її пе­ре­роб­ки. Кру­пи ви­ро­бни­цтва «Агро­еко­ло­гія» — гре­ча­на, пше­ни­чна, пше­ни­чна «Ар­тек», пер­ло­ва, ячна, вів­ся­на, ман­на, пшо­ня­на, вів­ся­ні пла­стів­ці, бо­ро­шно пше­ни­чне й жи­тнє — сер­ти­фі­ко­ва­ні як ор­га­ні­чні й ма­ють ве­ли­ку гео­гра­фію ре­а­лі­за­ції від Кри­му до пів­ні­чних обла­стей Укра­ї­ни.

Тва­рин­ни­цтво

Тва­рин­ни­цтво — основ­на га­лузь ді­яль­но­сті ПП «Агро­еко­ло­гія», однак про­ду­кція по­ки не сер­ти­фі­ко­ва­на як ор­га­ні­чна. По­рів­ня­но з 2012 ро­ком тва­рин­ни­ки збіль­ши­ли ви­ро­бни­цтво мо­ло­ка та м’яса. Про­да­но 150 пле­мін­них не­те­лей укра­їн­ської чер­во­но-ря­бої по­ро­ди. На одній із мо­ло­чно­то­вар­них ферм під­при­єм­ства вве­де­но в екс­плу­а­та­цію но­ве при­мі­ще­н­ня ро­диль­но­го від­ді­ле­н­ня на 200 го­лів із до­ї­ль­ним за­лом «Де­Ла­валь» для но­во­тіль­них ко­рів фір­ми. За­га­лом у го­спо­дар­стві пра­цює 7 до­ї­ль­них за­лів про­від­них сві­то­вих ви­ро­бни­ків. Що­до­би в се­ре­дньо­му фер­ми ви­ро­бля­ють 34 т мо­ло­ка кла­су ек­стра. У 2013 ро­ці про­да­но на пе­ре­ро­бне під­при­єм­ство по­над 11 тис. тонн мо­ло­ка, ча­сти­на яко­го ви­ко­ри­ста­на для ви­ро­бни­цтва про­ду­ктів ди­тя­чо­го хар­чу­ва­н­ня тор­го­вої мар­ки «Агу­ша».

Най­ближ­чі пла­ни

У пла­нах ком­па­нії — ро­зве­де­н­ня м’ясної абер­дин-ан­гу­ської по­ро­ди ВРХ. Роз­ро­бля­є­ться про­ект ство­ре­н­ня ланд­ша­фтно­го пар­ку на пло­щі 200 га та го­ту­є­ться до від­кри­т­тя еко­ло­гі­чний центр. До­вiд­ка: ПП «Агро­еко­ло­гія» є го­спо­дар­ством, що за­дає стан­дар­ти у ве­ли­ко­то­вар­но­му ор­га­ні­чно­му ви­ро­бни­цтві на всьо­му пост­ра­дян­сько­му про­сто­рі. По­над 40 ро­ків під­при­єм­ство не за­сто­со­вує пе­сти­ци­дів і по­над 30 ро­ків — мі­не­раль­них до­брив. Зем­лі «Агро­еко­ло­гії» утво­рю­ють най­біль­ший у Єв­ро­пі ор­га­ні­чний сіль­сько­го­спо­дар­ський ма­сив. Го­спо­дар­ство утри­мує ве­ли­ке по­го­лів’я ВРХ, має ста­тус пле­мін­но­го за­во­ду з ро­зве­де­н­ня укра­їн­ської чер­во­но-ря­бої по­ро­ди ко­рів, за­йма­є­ться ви­ро­бни­цтвом мо­ло­ка й яло­ви­чи­ни, має ста­тус си­ро­вин­ної зо­ни для ви­ро­бни­цтва про­ду­ктів ди­тя­чо­го хар­чу­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.