ФГ «Від­ро­дже­н­ня»

Iван ЯРМОЛЮК за­снов­ник «До­свід у са­дів­ни­цтві є обов’яз­ко­вою умо­вою успі­ху. То­му лю­ди­на, яка за­кла­дає сад, має по­ду­ма­ти про свою від­по­від­ність цьо­му за­ду­му»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

У го­спо­дар­стві мо­жуть по­хва­ли­ти­ся не ли­ше вда­лим за­сто­су­ва­н­ням єв­ро­пей­ських са­дів­ни­чих те­хно­ло­гій, а й ефе­ктив­ним збу­том ви­ро­ще­но­го до за­галь­но­на­ціо­наль­них тор­го­вих ме­реж. Шлях до при­бу­тко­во­сті був три­ва­лим. Ви­вче­н­ня єв­ро­пей­ських те­хно­ло­гій по­ча­ли ще 2001 ро­ку, від­то­ді за­кла­ли чи­ма­ло до­слі­дних ді­ля­нок. Не по­ли­ша­ють слід­ку­ва­ти за те­хно­ло­гі­чни­ми но­вин­ка­ми й ни­ні — пра­цю­ють на пер­спе­кти­ву.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Основ­ни­ми здо­бу­тка­ми 2013 ро­ку під­при­єм­ства ста­ло за­кла­да­н­ня 30 га ін­тен­сив­но­го яблу­не­во­го са­ду на кра­пель­но­му зро­шен­ні. Від­те­пер за­галь­ні пло­щі під яблу­ня­ми ста­нов­лять 80 га. Ми­ну­ло­го ро­ку го­спо­дар­ство зі­бра­ло 700 т яблук. На ді­лян­ках яблу­не­во­го са­ду, що всту­пи­ли в про­ми­сло­ве пло­до­но­ше­н­ня, до­ся­гну­то вро­жай­ність 50 т/га. Під­при­єм­ство має вла­сні по­ту­жно­сті для збе­рі­га­н­ня ча­сти­ни вро­жаю, то­му ре­а­лі­за­ція яблук три­ває до лю­то­го. Та­кож пра­цює сор­ту­валь­на й фа­су­валь­на лі­нії — 80% за­галь­ної ма­си ви­ро­ще­но­го яблу­ка го­спо­дар­ство ре­а­лі­зу­ва­ло у про­від­ні на­ціо­наль­ні тор­го­ві ме­ре­жі. Ще одним на­пря­мом ді­яль­но­сті є ягі­дни­цтво: у го­спо­дар­стві що­рі­чно ви­ро­щу­ють 5–6 га су­ни­ці, на плів­ці та кра­пель­но­му зро­шен­ні. Із ме­тою ви­вче­н­ня й ада­пта­ції єв­ро­пей­ських те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня ягі­дних куль­тур у го­спо­дар­стві за­кла­ли ек­спе­ри­мен­таль­ні ді­лян­ки. На них ви­про­бо­ву­ють численні сор­ти ма­ли­ни, ожи­ни, смо­ро­ди­ни та ло­хи­ни.

Най­ближ­чі пла­ни

У най­ближ­чі 2–3 ро­ки в го­спо­дар­стві пла­ну­ють до­ве­сти площу ін­тен­сив­них на­са­джень яблу­ні до 135 га. Уже ство­ре­но про­ект бу­дів­ни­цтва су­ча­сно­го фру­кто­схо­ви­ща на осно­ві те­хно­ло­гії РГС єм­ні­стю збе­рі­га­н­ня 5 тис. тонн. Цей про­ект ви­ма­гає зна­чних ви­трат, тож фер­мер­ське го­спо­дар­ство ни­ні шу­кає ін­ве­сто­ра для йо­го вті­ле­н­ня. Одним із на­пря­мів май­бу­тньої ро­бо­ти є обладнання са­ду про­ти­гра­до­вою сі­ткою. Про­тя­гом 2014–2015 рр. пла­ну­ють за­хи­сти­ти сі­ткою 20 га то­вар­но­го са­ду. Із ме­тою за­без­пе­че­н­ня пра­ців­ни­ків ро­бо­тою в міжсезоння (на­ве­сні та влі­тку) у го­спо­дар­стві най­ближ­чи­ми ро­ка­ми зби­ра­ю­ться за­кла­сти ді­лян­ку ін­тен­сив­но­го са­ду кі­сто­чко­вих по­рід і су­ча­сний ягі­дник ма­ли­ни, смо­ро­ди­ни й ожи­ни. До­вiд­ка: Фер­мер­ське го­спо­дар­ство «Від­ро­дже­н­ня» за­сно­ва­но 1992 ро­ку в се­лі Ху­тір­ське Петриківського ра­йо­ну Дні­про­пе­тров­ської обла­сті. По­чи­на­ли з 50 га са­ду, за­кла­де­но­го за тра­ди­цій­ною те­хно­ло­гі­єю. 2002 ро­ку за­кла­ли пер­ші 8 га ін­тен­сив­но­го са­ду. Щоб зро­зу­мі­ти, на­скіль­ки єв­ро­пей­ські те­хно­ло­гії, під­ще­пи й сор­ти є при­да­тни­ми для укра­їн­сько­го клі­ма­ту, ба­га­то екс­пе­ри­мен­ту­ва­ли та ви­вча­ли до­свід єв­ро­пей­ських са­дів­ни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.