ТОВ «Де­міс-Агро»

Еду­ард ДЕ­МIШЕВ ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Ми ро­би­мо став­ку на вла­сний пле­мін­ний ре­про­ду­ктор й ін­ве­сту­є­мо ко­шти в йо­го по­лі­пше­н­ня»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

ТОВ «Де­міс-Агро» пов­ні­стю за­мі­ни­ло ма­то­чне сви­но­по­го­лів’я на за­ве­зе­не з Да­нії. Для ре­мон­ту ма­то­чно­го ста­да бе­руть мо­ло­дняк і за­сто­со­ву­ють дат­ську си­сте­му гі­бри­ди­за­ції. По­то­чно­го ро­ку ком­па­нія пла­нує збіль­ши­ти кіль­кість сви­но­ма­ток до 2200 го­лів, а та­кож на­ро­сти­ти то­вар­не по­го­лів’я. Для цьо­го про­ве­дуть ре­кон­стру­кції при­мі­щень, до­обла­дна­ють ви­ро­бни­чі кор­пу­си та збу­ду­ють ком­бі­кор­мо­вий за­вод, щоб пов­ні­стю за­без­пе­чи­ти по­го­лів’я кор­ма­ми вла­сно­го ви­ро­бни­цтва.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Го­лов­ною по­ді­єю для ком­па­нії ста­ла за­мі­на ма­то­чно­го по­го­лів’я, яке за­ку­пи­ли в Да­нії че­рез ком­па­нію Breeders of Denmark. На сьо­го­дні «Де­міс-Агро» утри­мує 1920 сви­но­ма­ток. На то­вар­но­му ре­про­ду­кто­рі утри­му­ють сви­но­ма­ток F-1 (по­мі­сі), ве­ли­кої бі­лої та лан­драс. Для отри­ма­н­ня від­го­ді­вель­но­го мо­ло­дня­ку сви­ней їх осі­ме­ня­ють спер­мою кну­рів по­ро­ди дю­рок. Із при­дба­н­ням по­го­лів’я від­кри­то но­ве на­прав­ле­н­ня — це про­даж по­ро­сят жи­вою ва­гою 25–29 кг. Під­при­єм­ство ре­а­лі­зо­вує до 2000 по­ро­сят/міс. Про­тя­гом ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло обла­дна­но ла­бо­ра­то­рію при­ла­да­ми оцін­ки та кон­тро­лю яко­сті спер­ми. Для під­три­ма­н­ня опти­маль­но­го мі­кро­клі­ма­ту в ма­то­чни­ку та зо­ні до­ро­щу­ва­н­ня вста­нов­ле­но ко­тли, що пра­цю­ють на ор­га­ні­чних від­хо­дах і дро­вах. Біль­шість скла­до­вих ра­ціо­ну го­спо­дар­ство за­ку­по­вує на рин­ках Укра­ї­ни, а пре­мі­кси — ли­ше у сві­то­вих лі­де­рів кор­мо­вої га­лу­зі. Ком­бі­кор­ми го­ту­ють для окре­мих ві­ко­вих груп у вла­сно­му це­ху. Для під­си­сних по­ро­сят за­ку­по­ву­ють пред­стар­тер­ні ком­бі­кор­ми в Поль­щі та Ні­меч­чи­ні. На під­при­єм­стві дав­но впро­ва- дже­но ре­сур­со­збе­рі­галь­ну те­хно­ло­гію су­хої від­го­дів­лі з ав­то­ма­ти­зо­ва­ною си­сте­мою кор­мо­ро­зда­чі.

Най­ближ­чі пла­ни

Для подаль­шо­го роз­ви­тку під­при­єм­ство має на­мір вкла­да­ти тіль­ки вла­сні ко­шти. Ком­па­ні­єю за­пла­но­ва­но на­ро­сти­ти по­го­лів’я сви­но­ма­ток до 2200. Від­по­від­но, бу­де збіль­ше­на кіль­кість сви­ней на від­го­дів­лі. Для ре­а­лі­за­ції цьо­го про­е­кту ре­кон­стру­ю­ють на­яв­ні ви­роб- ни­чі при­мі­ще­н­ня в смт Пі­дго­ро­днє Дні­про­пе­тров­ської обла­сті та за­ку­плять не­об­хі­дне обла­дна­н­ня для сви­но­ком­пле­ксу. Для за­без­пе­че­н­ня під­при­єм­ства ком­бі­кор­ма­ми вла­сно­го ви­ро­бни­цтва ком­па­нія пла­нує збу­ду­ва­ти ком­бі­кор­мо­вий за­вод. Пла­но­ва по­ту­жність йо­го ста­но­ви­ти­ме близь­ко 10 т/год. Бу­дів­ни­цтво пла­ну­є­ться в смт Ча­пли (Дні­про­пе­тров­ський р-н, Дні­про­пе­тров­ська обл.).

До­вiд­ка: ТОВ «Де­міс-Агро» ство­ре­но 2006 ро­ку на ба­зі ко­ли­шньої мо­ло­чно­то­вар­ної фер­ми ра­дго­спу «Пі­дго­ро­дній» Дні­про­пе­тров­сько­го ра­йо­ну. У 2007 ро­ці під­при­єм­ство при­дба­ло сви­но­ком­плекс ЗАТ «Ко­тов­сько­го» у се­лі Лю­би­мів­ка. На сьо­го­дні там від­го­ді­вель­на фер­ма, а ре­про­ду­ктор роз­та­шо­ва­но по­бли­зу смт Пі­дго­ро­днє. До скла­ду ком­па­нії та­кож вхо­дить під­при­єм­ство «Лан», що обро­бляє близь­ко 4 тис. га зем­лі в То­ма­ків­сько­му ра­йо­ні та час­тко­во за­без­пе­чує по­тре­би сви­но­ком­пле­ксу ро­слин­ною си­ро­ви­ною для ви­го­тов­ле­н­ня ком­бі­кор­мів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.