ПП «За­хі­дний Буг»

Ва­силь КО­ЦУ­ПИР ди­ре­ктор «Упро­ва­джу­є­мо то­чні те­хно­ло­гії, удо­ско­на­лю­є­мо­ся в усьо­му й по­стій­но — то­му на­віть за скла­дних умов пра­цю­є­мо в нор­маль­но­му ре­жи­мі»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

В одно­му з най­біль­ших аграр­них грав­ців за­хі­дно­го ре­гіо­ну — ПП «За­хі­дний Буг» — шу­ка­ють і зна­хо­дять від­по­відь на за­пи­та­н­ня, як за під­ви­ще­н­ня вар­то­сті на МТР не збіль­шу­ва­ти со­бі­вар­тість про­ду­кції. Для цьо­го ком­па­нія збу­ду­ва­ла агро­хі­мі­чну ла­бо­ра­то­рію, ін­ве­стує в то­чне зем­ле­роб­ство, мі­ні­мі­зує ви­тра­ти на зем­ле­роб­ство та мо­дер­ні­зує су­шар­ки. По­ряд із тим ми­ну­ло­го ро­ку ря­тів­ним ко­лом для ком­па­нії ста­ли, як не див­но, цукро­ві бу­ря­ки, зав­дя­ки ре­а­лі­за­ції яких під­при­єм­ство спра­цю­ва­ло в при­бу­ток.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія збіль­ши­ла орен­до­ва­ну пло­щу на 4 тис. га — до 34 тис. га, вве­ла в екс­плу­а­та­цію су­ча­сний на­сін­нє­вий за­вод у м. Бро­ди, про­ду­ктив­ність ро­бо­ти яко­го ста­но­вить 200 т/до­бу на­сі­н­ня зер­но­вих куль­тур. За­галь­ний при­бу­ток від ви­ру­чки всіх ви­дів сіль­госп­про­ду­кції у 2013 ро­ці пе­ре­ви­щив ви­тра­ти на ви­ро­бни­цтво на­сам­пе­ред зав­дя­ки до­ста­тнім для отри­ма­н­ня при­бу­тку ре­а­лі­за­цій­ним ці­нам на цу­кор. Цукро­вий бу­ряк ви­ро­щу­ють на 7 тис. га. Со­бі­вар­тість ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри ста­но­ви­ла 19 000 грн/га, уро­жай­ність — 460 ц/га в за­лі­ко­вій ва­зі, се­ре­дня ці­на ре­а­лі­за­ції — 480–550 грн/т. Та­ким чи­ном, рен­та­бель­ність ви­ро­бни­цтва цукро­вих бу­ря­ків ста­но­ви­ла 25%. По­ка­зни­ки вро­жай­но­сті де­яких куль­тур у 2013 ро­ці бу­ли та­ки­ми: ози­мий ячмінь, за­сі­я­ний на 2100 га, — 45 ц/га, ози­ма пше­ни­ця на 5700 га — 51 ц/га, яра пше­ни­ця на 2300 га — 54 ц/га, ози­мий рі­пак на 1400 га — 33 ц/га.

Еле­ва­тор­ний ком­плекс

Під­при­єм­ство не ін­ве­стує в но­ве еле­ва­тор­не обла­дна­н­ня, однак 2013 ро­ку бу­ло за­вер­ше­но мо­дер­ні­за­цію еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу, зо- кре­ма су­ша­рок ДСП-32, ДСП-50. У ре­зуль­та­ті ви­тра­ти га­зу на су­ші­н­ня зер­на змен­ши­ли­ся на 64%, із 2,9 до 1,85 м2 для по­то­ко­вих су­ша­рок, що зі­став­ля­є­ться з по­ка­зни­ка­ми най­кра­щих за­хі­дно­єв­ро­пей­ських брен­дів.

Iн­но­ва­цій­ність

Під­при­єм­ство про­дов­жує під­три­му­ва­ти курс, узя­тий 2011 ро­ку, на ін­тен­сив­не онов­ле­н­ня ма­ши­но-тра­ктор­но­го пар­ку та впро­ва­дже­н­ня еле­мен­тів то­чно­го зем­ле­роб­ства. У 2013 ро­ці «За­хі­дний Буг» при­дбав 6 тра­кто­рів John Deere 6170, три тра­кто­ри Challenger 565, сі­вал­ки Horsch, Kinze, Kverneland. Біль­шість те­хні­ки в го­спо­дар­стві осна­ще­но си­сте­ма­ми па­ра­лель­но­го во­ді­н­ня, май­же всі по­льо­ві ро- бо­ти про­во­дять із за­сто­су­ва­н­ням си­стем на­ві­га­ції. Су­мар­ні ка­пі­та­ло­вкла­де­н­ня в мо­дер­ні­за­цію те­хно­ло­гі­чних по­ту­жно­стей і ку­пів­лю те­хні­ки у 2013-му ста­но­ви­ли 30 млн грн. Під­при­єм­ство роз­ви­ває те­хно­ло­гію без­від­валь­но­го обро­бі­тку ґрун­ту, за­про­ва­дже­ну 2012 ро­ку на осно­ві ди­ско­ла­по­вих агре­га­тів. Із 2011-го під­при­єм­ство має агро­хі­мі­чну ла­бо­ра­то­рію.

Най­ближ­чі пла­ни

Ком­па­нія за­про­ва­джує но­вий для се­бе на­прям — на­сін­ни­цтво, крім то­го, го­ту­є­ться до пла­но­во­го онов­ле­н­ня те­хні­чно­го пар­ку й пла­нує за­кін­чи­ти мо­дер­ні­за­цію 2-го еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу й оно­ви­ти йо­го транс­порт­ну си­сте­му.

До­вiд­ка: ПП «За­хі­дний буг» за­сно­ва­не 2003 ро­ку на 2 тис. га. Основ­ни­ми на­пря­ма­ми ді­яль­но­сті є ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих, те­хні­чних і кор­мо­вих куль­тур. У 2011-му по­ча­ла пра­цю­ва­ти агро­хі­мі­чна ла­бо­ра­то­рія. Із 2012 ро­ку в стру­кту­ру під­при­єм­ства вві­йшли три еле­ва­то­ри в Бро­дів­сько­му, Бу­сько­му і Со­каль­сько­му ра­йо­нах із по­ту­жні­стю одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня 60 тис. тонн зер­на. 2013 ро­ку вве­де­но в екс­плу­а­та­цію на­сін­нє­вий за­вод. У 2014 ро­ці під­при­єм­ство отри­має ста­тус елі­тно­го та ре­про­ду­кцій­но­го на­сін­нє­во­го го­спо­дар­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.