ПП «Га­лекс Агро»

Оле­ксандр ЮЩЕН­КО вла­сник «Уже цьо­го ро­ку ми роз­по­чне­мо ви­ро­бни­цтво ор­га­ні­чної мо­ло­чної про­ду­кції на вла­сно­му мо­ло­ко­пе­ре­ро­бно­му за­во­ді»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

2013 ро­ку Гру­па ком­па­ній «Га­лекс Агро» сер­ти­фі­ку­ва­ла тва­рин­ни­цький на­прям як ор­га­ні­чний. По­го­лів’я мо­ло­чної ВРХ у трьох ви­ро­бни­чих під­роз­ді­лах ком­па­нії зро­сло до 3000, а що­ден­на кіль­кість ви­ро­бле­но­го мо­ло­ка ся­гну­ла 24 т. У пер­шо­му пів­річ­чі 2014 ро­ку за­пла­но­ва­но по­ча­ток ви­ро­бни­цтва ор­га­ні­чної мо­ло­чної про­ду­кції на вла­сно­му мо­ло­ко­пе­ре­ро­бно­му за­во­ді. Асор­ти­мен­тна лі­ній­ка скла­да­ти­ме­ться із ціль­но­мо­ло­чної про­ду­кції, а та­кож ма­сла, м’яких і твер­дих си­рів.

Ро­слин­ни­цтво

Зе­мель­ний банк го­спо­дар­ства у 2013 ро­ці май­же не змі­нив­ся, а на ча­сти­ну зе­мель, які ма­ли ста­тус пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду, ком­па­нія отри­ма­ла ор­га­ні­чний сер­ти­фі­кат. Спе­ці­а­лі­за­ція на­пря­му ро­слин­ни­цтва: ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих. До 35% площ за­ймає кор­мо­ва гру­па. Сер­ти­фі­кат швей­цар­сько­го Ін­сти­ту­ту еко­ло­гі­чно­го мар­ке­тин­гу (IMO) на­дає мо­жли­вість ком­па­нії про­да­ва­ти ор­га­ні­чні пше­ни­цю, овес, жи­то, ячмінь і ку­ку­ру­дзу у Швей­ца­рію.

Пе­ре­роб­ка

Гру­па ком­па­ній «Га­лекс Агро» дру­гою в Укра­ї­ні за­про­по­нує спо­жи­ва­чам сер­ти­фі­ко­ва­ну ор­га­ні­чну про­ду­кцію. За­вод по­ту­жні­стю пе­ре­роб­ки 30 т мо­ло­ка на до­бу збу­ду­ва­ли в мі­сте­чку Ба­ра­нів­ка Жи­то­мир­ської обла­сті з ура­ху­ва­н­ням того, щоб пле­че до­став­ки си­ро­ви­ни не пе­ре­ви­щу­ва­ло 50 км. Ви­пуск пер­шої пар­тії про­ду­кції за­пла­но­ва­но на тра­вень 2014 ро­ку. Обладнання для пе­ре­роб­ки за­ку­пи­ли в Ізра­ї­лі. Ви­ро­бля­ти­муть ціль­но­мо­ло­чну про­ду­кцію (мо­ло­ко па­сте­ри­зо­ва­не, ке­фір, сме­та­ну, ря­жан­ку), а та­кож ма­сло, м’які та твер­ді си­ри. По­пе­ре­дні до­мов­ле­но­сті що­до збу­ту то­ва­ру до­ся­гли з ме­ре­жею «Фоз­зі-Груп» (су­пер­мар­ке­ти «Сіль­по»).

Тва­рин­ни­цтво

На трьох фер­мах Гру­пи утри­му­ють 3000 го­лів ВРХ. Усе по­го­лів’я за­ве­зе­но з Че­хії — пле­мін­на ху­до­ба си­мен­таль­ської по­ро­ди. Се­ре­дньо­до­бо­вий на­дій від ко­ро­ви ста­но­вить 22–23 л, що для ко­рів си­мен­таль­ської по­ро- ди є до­брим по­ка­зни­ком. Якість мо­ло­ка за всі­ма по­ка­зни­ка­ми від­по­від­ає кла­су ек­стра. Із 2012 ро­ку ком­па­нія по­ста­чає ор­га­ні­чну м’ясну си­ро­ви­ну вла­сно­го ви­ро­бни­цтва в ме­ре­жу су­пер­мар­ке­тів Good Wine, а з кін­ця 2013-го — та­кож у ме­ре­жу гі­пер­мар­ке­тів ком­па­нії «Фоз­зі-Груп».

Най­ближ­чі пла­ни

Го­спо­дар­ство пла­нує збіль­шу­ва­ти кіль­кість мо­ло­чно­го по­го­лів’я, щоб на­ро­сти­ти вал мо­ло­ка. У най­ближ­чий рік ком­па­нія спо­ді­ва­є­ться зна­чно роз­ши­ри­ти гео­гра­фію по­ста­вок мо­ло­чних про­ду­ктів. Та­кож у пер­спе­кти­ві обла­шту­ва­н­ня за­бій­но­го це­ху та вста­нов­ле­н­ня вла­сної м’ясо­пе­ре­роб­ки.

До­вiд­ка: Гру­па ком­па­ній «Га­лекс Агро» за­сно­ва­на 2008 ро­ку. У 2013 ро­ці ком­па­нія сер­ти­фі­ку­ва­ла тва­рин­ни­цтво за ор­га­ні­чни­ми стан­дар­та­ми ЄС, на 2014 рік за­пла­но­ва­но від­кри­т­тя мо­ло­ко­пе­ре­ро­бно­го за­во­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.