HarvЕast Holding

Сай­мон ЧЕР­НЯВ­СЬКИЙ ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Зо­се­ре­джу­ва­ти­ся слід на по­тре­бах ко­жно­го по­ля й та­ким чи­ном опти­мі­зу­ва­ти ви­тра­ти на ко­жен ге­ктар»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

Опти­мі­за­ція — са­ме цей про­цес був ви­зна­чаль­ним у ро­бо­ті HarvEast про­тя­гом 2013 ро­ку. У хол­дин­гу ви­рі­ши­ли про­да­ти два від­да­ле­н­ня та не­зна­чні за роз­мі­ром акти­ви в Чер­ка­ській і За­по­різь­кій обла­стях, щоб скон­цен­тру­ва­ти­ся на основ­но­му ви­ро­бни­чо­му кла­сте­рі в До­не­цькій обла­сті, де HarvEast обро­бляє по­над 170 тис. га. Ще за­кри­ли кіль­ка зби­тко­вих ферм, а в тих, що за­ли­ши­ли­ся, за­про­ва­ди­ли най­су­ча­сні­ші те­хно­ло­гії й отри­ма­ли збіль­ше­н­ня на­до­їв.

То­чне зем­ле­роб­ство

Ре­зуль­та­том актив­но­го впро­ва­дже­н­ня в хол­дин­гу си­стем GPS-мо­ні­то­рин­гу ста­ло зни­же­н­ня спо­жи­ва­н­ня па­лив­но-ма­стиль­них ма­те­рі­а­лів на 40%, а та­кож хо­ло­сто­го про­бі­гу те­хні­ки — на 30%. Па­ра­лель­но в хол­дин­гу три­ва­ють ро­бо­ти зі ство­ре­н­ня еле­ктрон­них карт по­лів і пе­ре­хо­ду на те­хно­ло­гії то­чно­го зем­ле­роб­ства.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Кре­дит у май­же 30 млн до­ла­рів, які за­лу­чив HarvEast у 2013 ро­ці, був спря­мо­ва­ний пе­ре­ва­жно на за­ку­пів­лю но­вої сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки. Ре­зуль­тат цих ін­ве­сти­цій у хол­дин­гу очі­ку­ють по­ба­чи­ти в най­ближ­чі п’ять ро­ків. Крім то­го, у 2013 ро­ці HarvEast від­крив су­ча­сний ла­бо­ра­тор­ний центр ана­лі­зу на­сі­н­ня та­кор­мо­вих куль­тур.

Еле­ва­тор­не го­спо­дар­ство

У 2012 ро­ці HarvEast упер­ше по­чав за­сто­со­ву­ва­ти си­ло­бе­ги для збе­рі­га­н­ня зер­на, за­клав­ши в них 20 тис. тонн. Оці­нив­ши ре­зуль­та­ти й спів­від­но­ше­н­ня ці­ни та яко­сті, у хол­дин­гу ви­рі­ши­ли зро­би­ти став­ку на цю те­хно­ло­гію і у 2013 ро­ці ін­ве­сту­ва­ли близь­ко 7 млн грн у при­дба­н­ня не­об­хі­дно­го обла­дна­н­ня, мо­дер­ні­за­цію су­ша­рок і спо­ру­дже­н­ня май­дан­чи­ків. То­рік хол­динг роз­мі­стив на збе­рі­га­н­ня в си­ло­бе­гах близь­ко 60 тис. тонн зер­но­вих.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

У 2013 ро­ці на ре­а­лі­за­цію со­ці­аль­них про­е­ктів хол­динг спря­му­вав по­над 15 млн грн. За­мі­на во­до­про­во­ду та ві­кон­них бло­ків, уста­нов­ле­н­ня опа­ле­н­ня та лі­хта­рів ву­ли­чно­го осві­тле­н­ня, за­мі­на да­ху та ре­монт фельд­шер­ських пун­ктів і ще ба­га­то ін­ших дрі­бних про­блем се­ли­щні гро­ма­ди розв’яза­ли за до­по­мо­ги хол­дин­гу HarvEast.

Пі­дго­тов­ка ка­дрів

По­над 700 пра­ців­ни­ків на­шої ком­па­нії у 2013 ро­ці про­йшли зов­ні­шнє та вну­трі­шнє на­вча­н­ня, взяв­ши участь у рі­зних тре­нін­гах і се­мі­на­рах, зокре­ма за кор­до­ном.

Най­ближ­чі пла­ни

Для за­без­пе­че­н­ня сво­їх го­спо­дарств які­сним по­сів­ним ма­те­рі­а­лом HarvEast за­пла­ну­вав збу­ду­ва­ти вла­сний на­сін­нє­вий за­вод. Пла­ну­є­ться та­кож за­про­ва­ди­ти мі­ні­маль­ний обро­бі­ток ґрун­ту, за­хо­ди зі збе­ре­же­н­ня во­ло­ги. До сі­во­змі­ни пла­ну­є­ться до­да­ти гір­чи­цю та сор­го. Та­кож актив­но в ком­па­нії за­кла­да­ти­муть ви­про­бу­валь­ні ді­лян­ки з ме­тою ви­зна­че­н­ня най­лі­пших те­хно­ло­гій і гі­бри­дів.

До­вiд­ка: HarvEast Holding ство­ре­но 2011 ро­ку на ба­зі сіль­сько­го­спо­дар­ських акти­вів ПАО ММК ім. Іл­лі­ча. Акціо­не­ра­ми HarvEast є гру­пи СКМ і «Смарт-Хол­динг». HarvEast — сіль­сько­го­спо­дар­ський хол­динг, що має та управ­ляє акти­ва­ми в До­не­цькій, За­по­різь­кій, Чер­ка­ській, Жи­то­мир­ській обла­стях й АР Крим.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.