ФГ «Ал­тан-Агро»

Оле­ксій КАЛИНИЧЕНКО ди­ре­ктор «Успіх ово­чів­ни­цтва за­ле­жить не ли­ше від агро­те­хно­ло­гій, а й від гра­мо­тної ці­но­вої по­лі­ти­ки та за­вча­сно­го пла­ну­ва­н­ня збу­ту про­ду­кції»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Фер­мер­ське го­спо­дар­ство «Ал­тан-Агро» до­бре ві­до­ме в Хер­сон­ській обла­сті зав­дя­ки вмін­ню йо­го ке­рів­ни­ка Оле­ксія Ка­ли­ни­чен­ка май­стер­но ве­сти бі­знес за будья­ких рин­ко­вих умов, зна­хо­ди­ти ка­на­ли збу­ту для ово­че­вої про­ду­кції на­віть у се­зо­ни пе­ре­ви­ро­бни­цтва. Орі­єн­та­ція на но­ві­тні те­хно­ло­гії убез­пе­чи­ла го­спо­дар­ство від фі­нан­со­вих про­блем, до­по­мо­гла не про­сто ви­сто­я­ти, а й актив­но на­ро­щу­ва­ти по­ту­жно­сті з пер­вин­ної пе­ре­роб­ки. Зав­дя­ки вда­ло­му се­зо­ну-2013 го­спо­дар­ство за кіль­ка мі­ся­ців збу­ду­ва­ло су­ча­сні хо­ло­диль­ник і схо­ви­ще за­галь­ною по­ту­жні­стю 2,5 тис. тонн, і те­пер мо­же по­хва­ли­ти­ся но­ви­ми га­зо­ви­ми ка­ме­ра­ми для збе­рі­га­н­ня ку­бо­по­ді­бних пер­ців.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Бі­знес Оле­ксія Ка­ли­ни­чен­ка по­чи­нав­ся з пе­ре­ку­пки ово­чів. Пі­зні­ше він ви­рі­шив, що більш пер­спе­ктив­ним є са­мо­стій­не їх ви­ро­щу­ва­н­ня: орен­ду­вав кіль­ка со­тень ге­кта­рів і по­чав ви­ро­щу­ва­ти тра­ди­цій­ні для Хер­сон­щи­ни ци­бу­лю й мор­кву, а зго­дом і ка­пу­сту з бу­ря­ка­ми, щоб уком­пле­кту­ва­ти «бор­що­ву гру­пу». Одним із пер­ших у ре­гіо­ні вста­но­вив лі­нії до­роб­ки ово­че­вої про­ду­кції, що за­без­пе­чи­ло ста­біль­ний по­пит на про­ду­кцію. Ми­ну­ло­го ро­ку го­спо­дар­ство за лі­че­ні мі­ся­ці мо­дер­ні­зу­ва­ло свій хо­ло­диль­ник і збу­ду­ва­ло су­ча­сне ово­че­схо­ви­ще на 5 ка­мер за­галь­ною по­ту­жні­стю 2,5 тис. тонн. Під на­сту­пні ви­ро­бни­чі пла­ни обла­шту­ва­ло кіль­ка га­зо­вих ка­мер, де зго­дом збе­рі­га­ти­му­ться но­ві ви­ди про­ду­кції.

Збут про­ду­кції

Ком­па­нія на­ла­го­ди­ла спів­пра­цю з опто­ви­ми рин­ка­ми, пе­ре­ро­бни­ка­ми, су­пер­мар­ке­та­ми. За остан­ній рік від­бу­ли­ся змі­ни в си­сте­мі збу­ту: якщо ра­ні­ше близь­ко 70% про­ду­кції ре­а­лі­зо­ву­ва­ли на ринках, а 30% — че­рез су­пер­мар­ке­ти, то ни­ні тен­ден­ція зво­ро­тна. У ком­па­нії пе­ре­ко­на­ні, що по­тре­ба су­пер­мар­ке­тів у які­сних, до­ро­бле­них ово­чах і надалі зро­ста­ти­ме.

Най­ближ­чі пла­ни

На до­ся­гну­тих ре­зуль­та­тах го­спо­дар­ство зу­пи­ня­ти­ся не зби­ра­є­ться. У 2013 ро­ці тут спро­бу­ва­ли ви­ро­щу­ва­ти ку­бо­по­ді­бні пер­ці на від­кри­то­му ґрун­ті. Пі­сля цьо­го О. Калиниченко від­ві­дав кіль­ка кра­їн, що є лі­де­ра­ми у ви­ро­щу­ван­ні та збе­рі­ган­ні цьо­го ви­ду пер­ців. Цьо­го­річ під­при­є­мець пла­нує збу­ду­ва­ти те­пли­ці, де спо­ді­ва­є­ться за більш до­ско­на­ли­ми те­хно­ло­гі­я­ми ви­ро­сти­ти за­тре­бу­ва­ний рин­ком про­дукт. Го­спо­дар­ство за­йма­ти­ме­ться не ли­ше ово­чів­ни­цтвом. За опти­маль­ний ва­рі­ант ди­вер­си­фі­ка­ції во­но обра­ло са­дів­ни­цтво та ви­но­гра­дар­ство, які, як вва­жа­ють у ком­па­нії, змо­жуть за­без­пе­чи­ти на­дій­ні фі­нан­со­ві над­хо­дже­н­ня в подаль­шо­му.

До­вiд­ка: ФГ «Ал­тан-Агро» роз­та­шо­ва­не в се­лі Ко­роб­ки на Хер­сон­щи­ні. На 300 га по­лив­них зе­мель ви­ро­щу­ють ово­чі «бор­що­во­го на­бо­ру»: ци­бу­лю, мор­кву, бу­ря­ки, ка­пу­сту, се­ле­ру. Під­при­єм­ство одне з пер­ших у ре­гіо­ні вста­но­ви­ло лі­нії ка­лі­бру­ва­н­ня, мий­ки, по­лі­ру­ва­н­ня та па­ку­ва­н­ня, що до­зво­ли­ло йо­му в ча­си пе­ре­ви­ро­бни­цтва ма­ти про­гно­зо­ва­ний по­пит на свою про­ду­кцію та ста­біль­ні ка­на­ли збу­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.