ГК «АГРОТРЕЙД»

Все­во­лод КО­ЖЕМ’ЯКО за­снов­ник та ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Ми до­ся­гли ста­біль­но­го роз­ви­тку під­при­єм­ства зав­дя­ки за­про­ва­джен­ню су­ча­сних те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня куль­тур і на­ро­щен­ню екс­пор­ту зер­на»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Ва­го­мим ру­ші­єм роз­ви­тку ком­па­нії у 2013 ро­ці став трей­динг зер­на. За ре­зуль­та­та­ми 2012/13 МР Гру­па уві­йшла до ТОП-10 най­біль­ших укра­їн­ських екс­пор­те­рів зер­на. Ще одним дви­гу­ном подаль­шо­го зро­ста­н­ня го­спо­дарств ста­ло ви­ро­бни­цтво й про­даж на­сі­н­ня. На­сту­пний крок у цьо­му на­пря­мі — бу­дів­ни­цтво вла­сно­го на­сін­нє­во­го за­во­ду. За­га­лом стра­те­гія вер­ти­каль­ної ін­те­гра­ції та ди­вер­си­фі­ка­ції у но­вих се­гмен­тах сіль­сько­го­спо­дар­сько­го рин­ку ста­бі­лі­зує гру­пу ком­па­ній, мі­ні­мі­зує їх за­ле­жність від рин­ко­вої кон’юн­кту­ри та до­зво­ляє ефе­ктив­но роз­ви­ва­ти агро­про­ми­сло­ве ви­ро­бни­цтво.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Ва­ло­вий збір основ­них куль­тур, отри­ма­ний у го­спо­дар­ствах Гру­пи, ста­но­вив по­над 280 тис. тонн, що на 65 тис. тонн біль­ше за по­ка­зник 2012 ро­ку. Уро­жай­ність 2013-го зро­сла в се­ре­дньо­му на 8–15%.

Фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти

Чи­стий до­хід від ре­а­лі­за­ції про­ду­кції хол­дин­гу ста­но­вив близь­ко 2600 млн грн, що на 488 млн біль­ше ніж 2012-го. Чи­стий рі­чний при­бу­ток у ком­па­нії про­гно­зу­ють на рів­ні 150 млн грн.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Про­тя­гом ро­ку під­при­єм­ства збіль­ши­ли кіль­кість сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки. При­дба­но тра­кто­ри New Holland Т8.390, МТЗ-1221, зна­ря­д­дя для обро­бі­тку ґрун­ту — обо­ро­тні плу­ги Gregoire Besson SP9, куль­ти­ва­то­ри WilRich, пру­жин­ні бо­ро­ни ЗПГ-24, сі­вал­ки зер­но­ві CЗ-5,4, сі­вал­ки то­чно­го ви­сі­ву Gaspardo, важ­кі ди­ско­ві бо­ро­ни, при­чі­пні об­при­ску­ва­чі, роз­ки­да­чі мін­до­брив. За­га­лом в онов­ле­н­ня те­хні­чно­го пар­ку ма­шин ін­ве­сто­ва­но 1 млн дол.

Екс­порт

Сут­тє­во збіль­ше­но об­ся­ги по­ста­вок за кор­дон основ­них сіль­гос­пкуль­тур — до­ся­гну­то по­ка­зник 1,2 млн тонн про­ти 736, 9 тис. у 2012 ро­ці. У стру­кту­рі екс­пор­ту зро­сла час­тка ку­ку­ру­дзи з 15 до 25%. У гро­шо­во­му екві­ва­лен­ті об­сяг екс­пор­ту за 2013 рік ста­но­вив близь­ко 2 млрд грн.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

У рам­ках ви­ко­на­н­ня со­ці­аль­них угод із мі­сце­ви­ми ра­да­ми на по­лі­пше­н­ня ін­фра­стру­кту­ри на­се­ле­них пун­ктів, де орен­ду­ю­ться зем­лі, на ре­монт ди­тя­чих са­до­чків і шкіл, під­трим­ку мі­сце­вих спор­тив­них ко­манд й ін­ші по­тре­би гро­мад Гру­па ви­тра­ти­ла близь­ко 200 млн грн.

Най­ближ­чі пла­ни

Хо­ча зе­мель­ний банк Гру­пи за остан­ній рік не збіль­шив­ся, однак по­лі­ти­ка ком­па­нії на­прав­ле­на на йо­го подаль­ше роз­ши­ре­н­ня. То­му про­во­ди­ться мо­ні­то­ринг під­при­ємств, які мо­жуть бу­ти при­єд­на­ні до гру­пи. Спе­ці­а­лі­сти хол­дин­гу ви­вча­ють ма­те­рі­аль­ну ба­зу й ґрун­ти, на яких роз­та­шо­ва­ні по­тен­цій­но при­ва­бли­ві го­спо­дар­ства. Та­кож за­пла­но­ва­но бу­дів­ни­цтво на­сін­нє­во­го за­во­ду в Хар­ків­ській обла­сті по­ту­жні­стю 10 тис. т/рік.

До­вiд­ка: Гру­па «АГРОТРЕЙД» є одним із про­від­них ви­ро­бни­ків і про­дав­ців Укра­ї­ни гі­бри­дно­го на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи й со­ня­шни­ку, а та­кож ре­про­ду­ктив­но­го сор­то­во­го на­сі­н­ня ози­мої пше­ни­ці, яро­го ячме­ню, сої, гре­чки іно­зем­ної й ві­тчи­зня­ної се­ле­кцій. Та­кож Гру­па є одним із про­від­них ві­тчи­зня­них екс­пор­те­рів зер­на на сві­то­во­му рин­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.