ПрАТ «Еко­прод»

Iван МЕЛЬ­НИК ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Iз без­лі­чі ва­рі­ан­тів ути­лі­за­ції від­хо­дів сіль­го­спви­ро­бни­цтва ми обра­ли, на наш по­гляд, на­йопти­маль­ні­ший — отри­ма­н­ня еле­ктро­енер­гії з біо­га­зу»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

У 2013 ро­ці аграр­на ком­па­нія «Еко­прод» за­лу­чи­ла і по­ча­ла осво­ю­ва­ти кре­ди­тні ко­шти Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку в роз­мі­рі 4,2 млн єв­ро на бу­дів­ни­цтво біо­га­зо­во­го за­во­ду по­ту­жні­стю 1,5 мВт. За­вод у Вол­но­ва­сі До­не­цької обла­сті ви­ро­бля­ти­ме 6 млн м3 біо­ме­та­ну на рік, які пе­ре­тво­ря­ться на 10 тис. МВт еле­ктро­енер­гії. Зав­дя­ки цьо­му про­е­кту на під­при­єм­стві за­про­ва­дять без­від­хо­дне ви­ро­бни­цтво та отри­ма­ють до­да­тко­ві ко­шти від про­да­жу еле­ктро­енер­гії в за­галь­ну ме­ре­жу.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

За­галь­на пло­ща зе­мель, яку обро­бляє агро­ком­па­нія «Еко­прод», ми­ну­ло­го ро­ку збіль­ши­ла­ся на 10%. Від­те­пер го­спо­дар­ство обро­бляє 30 тис. га. За під­сум­ка­ми 2013 ро­ку ком­па­нія до­ся­гла пла­но­ва­них по­ка­зни­ків і ви­йшла на збіль­ше­н­ня то­ва­ро­обо­ро­ту у 20% по­рів­ня­но з 2012 ро­ком. Ми­ну­ло­го ро­ку го­спо­дар­ства ком­па­нії зі­бра­ли по­над 20 тис. тонн пше­ни­ці, 14 тис. тонн со­ня­шни­ку, 2600 т ячме­ню та 1600 т ку­ку­ру­дзи.

Тва­рин­ни­цтво

По­го­лів’я ху­до­би за­ли­ши­ло­ся на рів­ні 2012 ро­ку — 1800 тва­рин, але агро­ком­па­нія на 10% збіль­ши­ла по­го­лів’я мо­ло­дня­ку, що дає до­брий по­тен­ці­ал для роз­ши­ре­н­ня дій­но­го ста­да. Ми­ну­ло­го ро­ку рі­чний на­дій мо­ло­ка ста­но­вив 12 тис. т.

Енер­го­ефе­ктив­ність

Біо­га­зо­вий за­вод у Вол­но­ва­сі ви­ро­бля­ти­ме біо­ме­тан, при­да­тний до по­ста­ча­н­ня в га­зо­транс­порт­ну си­сте­му. Най­го­лов­ні­ше те, що на за­во­ді не бу­де жо­дно­го кі­ло­гра­ма від­хо­дів. На­віть бі­о­ма­са, яка пе­ре­бро­ди­ла, бу­де цін­ним біо­до­бри­вом, до скла­ду яко­го вхо­дять азот, ка­лій, фо­сфор і мі­кро­еле­мен­ти. Си­ро­ви­ною для за­во­ду ста­нуть со­ло­ма й по­жнив­ні реш­тки, лу­шпи­н­ня со­ня­шни­ку, від­хо­ди від очи­ще­н­ня на­сі­н­ня, вто­рин­на си­ро­ви­на олій­но­го це­ху й на­віть гній на фер­мах — за­га­лом 40 тис. т/рік.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

За про­гра­мою «Райффайзен лі­зинг Аваль» ком­па­нія при­дба­ла тра­ктор і два ком­бай­ни фір­ми John Deere. Крім цьо­го, те­хні­чний парк ком­па­нії оно­вив­ся ґрун­то­об­ро­бною те­хні­кою фір­ми Case, на­ві­га­цій­ни­ми при­стро­я­ми, те­ле­ско­пі­чним на­ван­та­жу­ва­чем New Holland, дво­ма об­при­ску­ва­ча­ми, по­сів­ним ком­пле­ксом Great Plains, сі­вал­ка­ми то­чно­го ви­сі­ву, ві­сьмо­ма тра­кто­ра­ми «Бі­ло­русь», трьо­ма змі­шу­ва­ча­ми­кор­мо­ро­зда­ва­ча­ми бі­ло­ру­сько­го ви­ро­бни­цтва й екс­ка­ва­то­ром.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

Для роз­ви­тку на­сін­нє­во­го на­пря­му 2013 ро­ку агро­ком­па­нія під­пи­са­ла кон­тракт із дат­ською фір­мою Cimbria на по­ста­ча­н­ня но­во­го обладнання для збіль­ше­н­ня по­ту­жно­сті еле­ва­то­ра до 12 тис. тонн, а та­кож на­сін­нє­вої лі­нії. Основ­на ча­сти­на обладнання на­ді­йшла на склад і вже роз­по­чи­на­є­ться мон­таж ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей.

Най­ближ­чі пла­ни

До кін­ця поточного ро­ку ком­па­нія пла­нує вве­сти в екс­плу­а­та­цію біо­га­зо­вий за­вод. У прі­о­ри­те­тних пла­нах та­кож вве­де­н­ня в дію но­вих по­ту­жно­стей еле­ва­то­ра та по­сту­по­ва за­мі­на те­хні­ки, ре­сурс якої до­бі­гає кін­ця.

До­вiд­ка: При­ва­тне акціо­нер­не то­ва­ри­ство «Еко­прод» ство­ре­но в 1996 ро­ці шля­хом об’єд­на­н­ня 10 збан­кру­ті­лих го­спо­дарств у Вол­но­ва­сько­му, До­бро­піль­сько­му й Оле­ксан­дрів­сько­му ра­йо­нах До­не­цької обла­сті. Основ­ним ви­дом ді­яль­но­сті є ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур, а та­кож ро­зве­де­н­ня ВРХ мо­ло­чно­го на­пря­му та ви­ро­бни­цтво біо­га­зу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.