АГП «Ама­рант»

Ро­ман ХАР­ЧЕН­КО ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Ди­вер­си­фі­ко­ва­не ви­ро­бни­цтво стра­хує від не­пе­ре­дба­чу­ва­них си­ту­а­цій у ви­ро­бни­цтві»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

АГП «Ама­рант» від­дає пе­ре­ва­гу ба­га­то­ве­ктор­но­му роз­ви­тку ви­ро­бни­цтва. Та­ким чи­ном Гру­па ком­па­ній мі­ні­мі­зує ризики, пов’яза­ні з над­хо­дже­н­ням ко­штів від одно­го ви­ду ді­яль­но­сті й отри­мує при­бу­тки про­тя­гом усьо­го ро­ку. Па­ра­лель­но роз­ви­ва­ю­чи рі­зні га­лу­зі ви­ро­бни­цтва, «Ама­рант» збіль­шує об­ся­ги пе­ре­роб­ки со­ня­шни­ко­во­го на­сі­н­ня, на­ро­щує по­го­лів’я ку­рей-не­су­чок і ВРХ, збіль­шує по­ту­жно­сті еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу.

Пта­хів­ни­цтво

Лу­бен­ський під­роз­діл АГП збільшив ви­ро­бни­цтво яєць до 28 млн. шт./рік, а та­кож про­йшов сер­ти­фі­ка­цію за си­сте­ма­ми «УкрСЕПРО» й ISO 22000:2007. Ми­ну­ло­го ро­ку «Ама­рант» із про­ду­кці­єю «яй­ця ку­ря­чі хар­чо­ві» став Ла­у­ре­а­том Все­укра­їн­сько­го кон­кур­су яко­сті про­ду­кції «100 кра­щих то­ва­рів Укра­ї­ни».

Тва­рин­ни­цтво

2013 ро­ку при­дба­но тва­рин­ни­цький ком­плекс у Ло­хви­цько­му ра­йо­ні Пол­тав­ської обла­сті, де на­ра­зі утри­му­є­ться 60 го­лів ВРХ мо­ло­чних по­рід. Із за­вер­ше­н­ням ре­кон­стру­кції у кві­тні цьо­го ро­ку по­го­лів’я бу­де збіль­ше­но до 300. Та­ким чи­ном, за­галь­не по­го­лів’я ВРХ у Гру­пі бу­де збіль­ше­но до 5 тис. Для за­без­пе­че­н­ня кор­мо­вої ба­зи ВРХ під­при­єм­ства гру­пи обро­бля­ють па­со­ви­ща за­галь­ною пло­щею по­над 130 га.

Еле­ва­тор­ний ком­плекс

На сьо­го­дні «Ама­рант» здій­снює при­йом, оброб­ку та збе­рі­га­н­ня зер­но­вих на чо­ти­рьох ав­то­ном­них еле­ва­тор­них ком­пле­ксах, роз­ра­хо­ва­них на одно­ча­сне збе­рі­га­н­ня 260 тис. тонн зер­на. Ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті до­зво­ля­ють збе­рі­га­ти всі ви­ди куль­тур і за­сто­со­ву­ва­ти одно­ча­сно кіль­ка ме­то­дів збе­рі­га­н­ня. Су­ча­сний транс­порт­ний під­роз­діл на­дає ло­гі­сти­чні по­слу­ги клі­єн­там.

Пе­ре­роб­ка

У Ло­хви­цько­му ра­йо­ні пра­цює олій­но­пре­со­вий за­вод із ви­ро­бни­цтва не­ра­фі­но­ва­ної со­ня­шни­ко­вої олії. Ми­ну­ло­го ро­ку об­ся­ги пе­ре­роб­ки со­ня­шни­ко­во­го на­сі­н­ня збіль­ши­ли до 120 т/до­бу. Та­кож бу­ло на­ла­го­дже­но ви­ро­бни­цтво со­є­вої олії. По­ту­жно­сті пе­ре­роб­ки на­сі­н­ня сої ста­нов­лять до 100 т/до­бу. Про­дукт «олія со­ня­шни­ко­ва не­ра­фі­но­ва­на пре­со­ва» ми­ну­ло­го ро­ку при­ніс «Ама­ран­ту» пе­ре­мо­гу у Все­укра­їн­сько­му кон­кур­сі «100 кра­щих то­ва­рів Укра­ї­ни».

Най­ближ­чі пла­ни

У най­ближ­чих пла­нах ком­па­нії на­ро­сти­ти банк зем­лі, по­гли­би­ти пе­ре­роб­ку й впро­ва­ди­ти еко­ло­гі­чне ви­ро­бни­цтво на всіх під­при­єм­ствах Гру­пи. До кін­ця 2015-го пла­ну­ють збіль­ши­ти площу орен­до­ва­них зе­мель до 50 тис. га. На май­бу­тнє та­кож пла­ну­є­ться збіль­ши­ти по­го­лів’я пти­ці до 150 тис. і про­ве­сти пла­но­мір­ну мо­дер­ні­за­цію при­мі­щень пта­хо­фа­бри­ки. Для за­без­пе­че­н­ня по­го­лів’я кор­ма­ми за­пла­но­ва­но бу­дів­ни­цтво ком­бі­кор­мо­во­го за­во­ду. До­вiд­ка: АГП «Ама­рант» — це вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­на гру­па ком­па­ній із за­галь­ним і пов­ні­стю за­мкну­тим ви­ро­бни­чим ци­клом. У 2002 ро­ці бу­ло за­сно­ва­но ТОВ «Ама­рант», що в подаль­шо­му ста­ло по­штов­хом для ство­ре­н­ня Агро­про­ми­сло­вої гру­пи під­при­ємств «Ама­рант». Пер­шим й основ­ним на­пря­мом ді­яль­но­сті під­при­єм­ства бу­ли еле­ва­тор­ні по­слу­ги. У стру­кту­рі на­пря­мів ді­яль­но­сті пред­став­ле­но всі се­гмен­ти те­хно­ло­гі­чно­го ци­клу сіль­сько­го го­спо­дар­ства: від ро­слин­ни­цтва й тва­рин­ни­цтва до го­то­вих про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня, се­ред яких мо­ло­ко, олія, яй­ця та екс­порт зер­но­вих і олій­них куль­тур за кор­дон. На по­ча­ток 2014 ро­ку зе­мель­ний банк ком­па­нії ста­но­вив по­над 20 тис. га ріл­лі в Пол­тав­ській і Сум­ській обла­стях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.