ГК «Галс Агро»

Сер­гій КРАВ­ЧУК ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «За рік ми ство­ри­ли сер­йо­зний фун­да­мент на­пра­цю­вань, що до­зво­лить нам ви­йти на ри­нок ко­штів між­на­ро­дних фі­нан­со­вих ін­сти­ту­тів»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

Ми­ну­ло­го ро­ку в ТОВ «Галс Агро» про­дов­жи­ли на­ро­щу­ва­ти ви­ро­бни­цтво ін­ди­чки, по­кра­щи­ли якість і роз­ши­ри­ли асор­ти­мент м’ясних ви­ро­бів, збіль­ши­ли час­тку під­при­ємств кон­ди­тер­ської га­лу­зі та ви­ро­бни­ків на­по­їв у стру­кту­рі про­да­жу цукру. Подаль­ша стра­те­гія роз­ви­тку пе­ред­ба­чає ка­пі­таль­ну мо­дер­ні­за­цію цукро­вих за­во­дів, на­ро­щу­ва­н­ня по­ту­жно­стей ви­ро­бни­цтва м’яса ін­ди­чки, сви­ней і пе­ре­роб­ки м’яса, роз­бу­до­ву й онов­ле­н­ня еле­ва­тор­них по­ту­жно­стей зі збе­рі­га­н­ня зер­но­вих. Для цих ці­лей ком­па­нія пла­нує за­лу­чи­ти ко­шти між­на­ро­дних фі­нан­со­вих ін­сти­ту­тів і ни­ні про­хо­дить між­на­ро­дний ау­дит.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Ва­ло­вий до­хід гру­пи ком­па­ній за 2013 рік ста­но­вив 511 млн грн. Основ­ні при­бу­тки отри­ма­ли від про­да­жу цукру, зер­но­вих і про­ду­кції тва­рин­ни­цтва. Час­тка про­да­жу цукру ве­ли­ким про­ми­сло­вим спо­жи­ва­чам (під­при­єм­ствам кон­ди­тер­ської га­лу­зі та ви­ро­бни­кам на­по­їв) ста­но­ви­ла по­над 50%. 2013 ро­ку в агро­хол­дин­гу зі­бра­ли близь­ко 110 тис. тонн зер­но­вих (пше­ни­ця, ку­ку­ру­дза, ячмінь, со­ня­шник, соя), ви­ро­сти­ли близь­ко 300 тис. тонн цукро­вих бу­ря­ків і ви­ро­би­ли май­же 40 тис. тонн цукру. Про­тя­гом 2013 ро­ку під­при­єм­ства гру­пи отри­ма­ли близь­ко 6 тис. тонн мо­ло­ка, 2 тис. тонн м’яса сви­ни­ни, яло­ви­чи­ни та май­же стіль­ки м’яса ін­ди­чки.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня та мо­дер­ні­за­ція

У 2013 ро­ці ком­па­нія вті­лю­ва­ла про­гра­ми з ка­пі­таль­но­го бу­дів­ни­цтва й онов­ле­н­ня пар­ку сіль­гос­пте­хні­ки й обла­дна­н­ня. Так, для за­ку­пів­лі ком­бай­нів, тра­кто­рів, сі­ва­лок, те­хні­ки для оброб­ки сіль­гос­пкуль­тур ін­ве­сто­ва­но близь­ко 16 млн грн. Для за­без­пе­че­н­ня кор­ма­ми ком­пле­ксів із ви­ро­щу­ва­н­ня сви­ней і ВРХ ре­кон­стру- йо­ва­но ком­бі­кор­мо­вий цех у Чер­ні­гів­ській обла­сті (с. Жу­рав­ка). Що­рі­чно він ви­ро­бля­ти­ме близь­ко 5 тис. тонн ком­бі­кор­мів.

Най­ближ­чі пла­ни

У ком­па­нії пла­ну­ють на­ро­сти­ти об­ся­ги ви­ро­бни­цтва м’яса ін­ди­ків. 2013 ро­ку агро­хол­динг ін­ве­сту­вав у бу­дів­ни­цтво но­во­го май­дан­чи­ка близь­ко 15 млн грн, із вве­де­н­ням в екс­плу­а­та­цію дев’яти пта­шни­ків но­во­го пта­хо­ком­пле­ксу по­ту­жно­сті ви­ро­бни­цтва ін­ди­ча­ти­ни зро­стуть до 3 тис. т/рік, а ін­фра­стру­кту­ра ком­пле­ксу до­зво­лить роз­ши­рю­ва­ти мо­жли­во­сті ви­ро­щу­ва­н­ня та пе­ре­роб­ки м’яса. За­пла­но­ва­но бу­дів­ни­цтво ще 20 пта­шни­ків, що дасть змо­гу збіль­ши­ти об­ся­ги ви­ро­бни­цтва ін­ди­ча­ти­ни до 10 тис. т/рік. Та­кож у пла­нах бу­дів­ни­цтво но­во­го еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу за­галь­ною по­ту­жні­стю 20 тис. тонн і мо­дер­ні­за­ція на­яв­них. Па­ра­лель­но з роз­ши­ре­н­ням ви­ро­бни­цтва в ком­па­нії впро­ва­джу­ють най­ви­щі йо­го стан­дар­ти: на­ра­зі про­хо­дить про­ект сер­ти­фі­ка­ції ви­ро­бни­цтва на від­по­від­ність між­на­ро­дним стан­дар­там яко­сті ISO 9001-2008 і си­сте­мі без­пе­ки хар­чо­вих про­ду­ктів ISO 22000.

До­вiд­ка: Ком­па­нія «Галс Агро» обро­бляє 35 тис. га зем­лі у Ки­їв­ській і Чер­ні­гів­ській обла­стях. До скла­ду агро­хол­дин­гу вхо­дять 9 агро­фірм. Основ­ні на­пря­ми ді­яль­но­сті — ро­слин­ни­цтво, ви­ро­бни­цтво цукру, ви­ро­бни­цтво ін­ди­ча­ти­ни, м’яса сви­ней, мо­ло­ка, пе­ре­роб­ка. Хол­динг вхо­дить до де­ся­ти най­біль­ших ви­ро­бни­ків цукру Укра­ї­ни й за­ймає по­над 3% рин­ку. До скла­ду гру­пи ком­па­ній вхо­дять два цукро­ві за­во­ди: ПАТ «Го­ро­ди­ще-Пу­сто­ва­рів­ський цукро­вий за­вод» (Ки­їв­ська обл.) і ПАТ «Ли­но­ви­цький цукро­ком­бі­нат «Кра­сний» (Чер­ні­гів­ська обл.) су­мар­ною ви­ро­бни­чою по­ту­жні­стю пе­ре­роб­ки цукро­во­го бу­ря­ку близь­ко 5 тис. т/до­бу. Вла­сна ін­фра­стру­кту­ра збе­рі­га­н­ня зер­на пред­став­ле­на еле­ва­то­ра­ми за­галь­ною по­ту­жні­стю 50 тис. тонн із за­лі­зни­чни­ми гіл­ка­ми. По­чи­на­ю­чи з 2007 ро­ку в Ки­їв­ській обла­сті ком­па­нія актив­но роз­ви­ває бі­знес із ви­ро­бни­цтва м’яса ін­ди­чки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.