KSG Agro S.A.

Сер­гій КА­СЬЯ­НОВ го­ло­ва Ра­ди ди­ре­кто­рів «Ди­вер­си­фі­ка­ція за­без­пе­чує ком­па­нії ста­біль­ні по­ка­зни­ки»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

Основ­на стра­те­гія роз­ви­тку бі­зне­су Сер­гія Ка­сья­но­ва — по­бу­до­ва най­по­ту­жні­шо­го в цен­траль­ній Укра­ї­ні ди­вер­си­фі­ко­ва­но­го агро­хол­дин­гу. KSG Agro S.A. одно­ча­сно роз­ви­ває кіль­ка на­пря­мів ви­ро­бни­цтва: збіль­шує пло­щі зро­шу­валь­них зе­мель для ви­ро­щу­ва­н­ня сої, лю­цер­ни, ку­ку­ру­дзи, на­ро­щує по­го­лів’я сви­ней і ВРХ, упро­ва­джує енер­го­збе­рі­галь­ну про­гра­му. Цьо­го ро­ку в ком­па­нії за­вер­шать бу­дів­ни­цтво й вве­дуть в екс­плу­а­та­цію пе­ле­тний за­вод. Крім то­го, KSG Agro актив­но роз­ви­ває пе­ре­роб­ку та ви­ро­бни­цтво про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня, зокре­ма бо­ро­шна, олії, ков­ба­сних і ма­ка­рон­них ви­ро­бів.

Ро­слин­ни­цтво

2013 ро­ку ком­па­нія опти­мі­зу­ва­ла зе­мель­ний банк для по­лі­пше­н­ня ке­ро­ва­но­сті бі­зне­су. Для цьо­го про­да­ли кор­по­ра­тив­ні пра­ва на зем­лі в Хмель­ни­цькій обла­сті й при­дба­ли ком­па­нію пра­кти­чно з та­ким са­мим зе­мель­ним бан­ком у Дні­про­пе­тров­сько­му ре­гіо­ні.

Зро­шу­валь­ні про­е­кти

Про­тя­гом ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія актив­но роз­ви­ва­ла спіль­ний про­ект із кра­пель­но­го зро­ше­н­ня з Ки­та­єм, який пла­ну­є­ться за­пу­сти­ти на­ве­сні 2015 ро­ку. Для цьо­го ни­ні в Укра­ї­ні пра­цює гру­па ки­тай­ських фа­хів­ців, які ана­лі­зу­ють стан на­со­сних стан­цій і тру­бо­про­во­дів. Ще одним про­е­ктом ком­па­нії є за­про­ва­дже­н­ня зро­шу­валь­ної си­сте­ми для ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи, сої та лю­цер­ни в Кри­му й Дні­про­пе­тров­ській обла­сті. Під по­лив від­ве­де­но 1400 га ріл­лі. За­га­лом у 2014 ро­ці під по­ли­вом пе­ре­бу­ва­ти­муть 3400 га і в подаль­шо­му цю пло­щу пла­ну­ють збіль­ши­ти до 10 тис. га.

Тва­рин­ни­цтво

У ком­па­нії май­же за­вер­ши­ли ши­ро­ко­мас­шта­бну ре­кон­стру­кцію сви­но­ком­пле­ксу в смт Ни­ва Тру­до­ва Апо­сто­лів­сько­го ра­йо­ну Дні­про­пе- тров­ської обла­сті. У ком­па­нії очі­ку­ють, що мо­дер­ні­зо­ва­ні по­ту­жно­сті до­зво­лять утри­му­ва­ти 240 тис. го­лів сви­ней, а рі­чне ви­ро­бни­цтво сви­ни­ни збіль­ши­ться що­най­менш до 24,7 тис. тонн у жи­вій ва­зі. На сьо­го­дні за­вер­шив­ся дру­гий етап ре­кон­стру­кції сви­но­ком­пле­ксу, вве­де­но в екс­плу­а­та­цію ре­про­ду­ктор. До кін­ця ро­ку агро­хол­динг має на­мір ви­йти на 50% за­пла­но­ва­них по­ту­жно­стей сви­но­ком­пле­ксу, а на пов­ну по­ту­жність він за­пра­цює у 2016 ро­ці, що про­гно­зо­ва­но за­без­пе­чить ком­па­нії близь­ко 50 млн дол. про­да­жу та 12 млн дол. ва­ло­во­го при­бу­тку.

Енер­го­збе­рі­галь­ні про­гра­ми

KSG Agro про­дов­жує пра­цю­ва­ти над роз­ши­ре­н­ням про­грам енер­го­збе­ре­же­н­ня. По­то­чно­го ро­ку під­при­єм­ство за­кла­ло план­та­цію мі­скан­ту­са на пло­щі 33 га. Це за­без­пе­чить ком­па- нії близь­ко 20–40 т біо­ма­си з ге­кта­ра, а та­кож до­зво­лить від­мо­ви­ти­ся від зби­ра­н­ня со­ло­ми на по­лях, яку ком­па­нія пла­нує вно­си­ти в зем­лю як ор­га­ні­ку. На­сту­пно­го ро­ку по­сі­ви мі­скан­ту­са пла­ну­ють збіль­ши­ти до 300 га, а ще че­рез рік — до 3 тис. га, що за­без­пе­чить близь­ко 70 тис. тонн біо­ма­си на рік. Са­мо­стій­ним на­пря­мом ді­яль­но­сті агро­хол­дин­гу є збір і пе­ре­роб­ка ро­слин­ної біо­ма­си (со­ло­ми та по­жнив­них ре­шток) для ви­пу­ску аль­тер­на­тив­но­го біо­па­ли­ва (пе­лет). На сьо­го­дні май­же за­вер­ше­но бу­дів­ни­цтво пе­ле­тно­го за­во­ду з ви­ро­бни­чою по­ту­жні­стю 60 тис. т/рік. За­вод по­чне пра­цю­ва­ти вже у 2014 ро­ці.

До­вiд­ка: Гру­па ком­па­ній K.S.G. Agro за­ймає лі­дер­ські по­зи­ції з ви­ро­бни­цтва сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції в Дні­про­пе­тров­ській обла­сті. Під­при­єм­ства гру­пи пра­цю­ють у рі­зних га­лу­зях сіль­сько­го го­спо­дар­ства: ро­слин­ни­цтві, ово­чів­ни­цтві, са­дів­ни­цтві, на­сін­ни­цтві, мо­ло­чно­му тва­рин­ни­цтві, сви­нар­стві й вів­чар­стві. Ком­па­нія має ово­че­схо­ви­ща з мі­кро­клі­ма­том за­галь­ною по­ту­жні­стю 4000 т. Ви­ро­бни­цтво кор­мів для вла­сно­го вжи­тку та про­да­жу на вну­трі­шньо­му ре­гіо­наль­но­му рин­ку здій­сню­є­ться на сво­є­му ком­бі­кор­мо­во­му за­во­ді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.