ГК VITAGRO

Пе­тро ЛАБАЗЮК ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «На­ша стра­те­гія — ма­кси­маль­на ди­вер­си­фі­ка­ція, ко­жне під­при­єм­ство, що вхо­дить у Гру­пу, є са­мо­до­ста­тнім й ав­то­ном­ним»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Гру­па ком­па­ній VITAGRO рів­но­мір­но роз­ви­ває всі на­пря­ми сво­го бі­зне­су й ін­ве­стує в них пе­ре­ва­жно вла­сні ко­шти. Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія роз­ши­ри­ла зе­мель­ний банк, збу­ду­ва­ла на­сін­нє­вий за­вод і най­ближ­чим ча­сом пла­нує зве­сти еле­ва­тор. У тва­рин­ни­цтві ком­па­нія ре­кон­стру­ю­ва­ла ви­ро­бни­чі при­мі­ще­н­ня й на­ро­сти­ла по­го­лів’я ВРХ і сви­ней. У са­дів­ни­цтві під­при­єм­ство бу­дує фру­кто­схо­ви­ща, має на­мір уста­но­ви­ти лі­нію за­мо­ро­жу­ва­н­ня та го­ту­є­ться до вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію пло­до­кон­серв­но­го за­во­ду.

Ро­слин­ни­цтво

2013 ро­ку ком­па­нія на­ро­сти­ла зе­мель­ний банк до 50 тис. га. Про­філь­ни­ми куль­ту­ра­ми під­при­ємств Гру­пи за­ли­ша­ю­ться зер­но­ві й олій­ні, уро­жай­ність яких ми­ну­ло­го ро­ку зро­сла на 23% по­рів­ня­но з 2012 ро­ком. У 2013 ро­ці був вве­де­ний в екс­плу­а­та­цію на­сін­нє­вий за­вод, осна­ще­ний ма­ши­ною гру­бо­го очи­ще­н­ня, що до­зво­ляє ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти зер­но з-під ком­бай­на для отри­ма­н­ня на­сі­н­ня без до­да­тко­вих опе­ра­цій. На за­во­ді ви­ро­бля­ють про­ду­кцію кла­су «елі­та», 1-ї ре­про­ду­кції під ТМ «Се­ме­лі­та». 2013 ро­ку бу­ло ви­го­тов­ле­но по­над 500 т на­сі­н­ня рі­зних куль­тур.

Тва­рин­ни­цтво

За­галь­не по­го­лів’я сви­ней одно­ча­сно­го утри­ма­н­ня зро­сло до 50 тис. На сьо­го­дні вве­де­ні в екс­плу­а­та­цію 4 ре­про­ду­кто­ри, а та­кож 5 від­го­ді­вель­них май­дан­чи­ків у Хмель­ни­цькій обла­сті. За­вер­шу­є­ться ре­кон­стру­кція ре­про­ду­кто­ра у с. Бо­г­да­нів­ка Во­ло­чи­сько­го ра­йо­ну, а та­кож ще двох від­го­ді­вель­них комплексів. Зро­сло та­кож по­го­лів’я мо­ло­чної ВРХ. 2013 ро­ку Гру­па ком­па­ній при­дба­ла два тва­рин­ни­цькі го­спо­дар­ства. Ста­рі ко­рів­ни­ки ре­кон­стру­ю­ва­ли, фер­ми обла­дна­ли мо­ло­ко­про­во­да­ми. Най­ближ­чим ча­сом пла­ну­ють від­ре­мон­ту­ва­ти ін­ші кор­пу­си для утри­ма­н­ня ВРХ, уста­но­ви­ти су­ча­сне обладнання й оно­ви­ти по­го­лів’я.

Кор­мо­ви­ро­бни­цтво

Тва­рин­ни­цький на­прям пов­ні­стю за­без­пе­чу­є­ться кор­ма­ми вла­сно­го ви­ро­бни­цтва. Ком­бі­кор­мо­вий за­вод по­ту­жні­стю 300 т кор­му на до­бу обла­дна­но су­ча­сним уста­тку­ва­н­ням із най­но­ві­ши­ми те­хно­ло­гі­я­ми. Він за­без­пе­чує ма­кси­маль­но чі­тке вве­де­н­ня ін­гре­ді­єн­тів (від 300 г/т) і то­чне до­три­ма­н­ня дис­пер­сно­сті й го­мо­ген­но­сті.

Са­дів­ни­цтво

На пло­щах пло­до­вих на­са­джень, які вклю­ча­ють 350 га яблунь, 100 га ягі­дни­ка та смо­ро­ди­ни, змон­ту­ва­ли си­сте­му кра­пель­но­го зро­ше­н­ня. За­вер­ши­ли та­кож пер­шу чер­гу бу­дів­ни­цтва хо­ло­диль­ни­ка з ре­гу­льо­ва­ним га­зо­вим се­ре­до­ви­щем по­ту­жні­стю 3 тис. тонн. Поточного ро­ку вве­дуть в екс­плу­а­та­цію дру­гу лі­нію по­ту­жні­стю 2 тис. тонн. Пла­ну­є­ться та­кож на­ла­го­ди­ти за­мо­ро­жу­ва­н­ня ягід і вве­сти в екс­плу­а­та­цію пло­до­кон­серв­ний за­вод.

Най­ближ­чі пла­ни

У пла­нах VITAGRO — збіль­ши­ти по­го­лів’я сви­ней до 60 тис. одно­ча­сно­го утри­ма­н­ня та збу­ду­ва­ти бой­ню. Та­кож є на­мі­ри на­ро­сти­ти по­го­лів’я ВРХ до 3500, для чо­го ком­па­нія ре­кон­стру­ює ще два ко­рів­ни­ки. Зро­стуть і по­ту­жно­сті для збе­рі­га­н­ня зер­но­вих — Гру­па пла­нує збу­ду­ва­ти еле­ва­тор по­ту­жні­стю 80 тис. тонн зер­но­вих.

До­вiд­ка: Гру­па ком­па­ній обро­бляє близь­ко 50 тис. га у во­сьми ра­йо­нах Хмель­ни­цької та одно­му ра­йо­ні Тер­но­піль­ської обла­стей. Основ­ни­ми на­пря­ма­ми ви­ро­бни­цтва є ро­слин­ни­цтво, сви­нар­ство, мо­ло­чна ВРХ, кор­мо­ви­ро­бни­цтво, са­дів­ни­цтво. Гру­па має бо­ро­шно­мель­ний млин і вла­сні по­ту­жно­сті з пе­ре­роб­ки сої. Крім того, одне з під­при­ємств Гру­пи за­йма­є­ться ре­мон­том і бу­дів­ни­цтвом до­ріг.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.