ФГ «Акант»

Ві­ктор ПОМАЗНЮК ди­ре­ктор «Удо­ско­на­ле­н­ня те­хно­ло­гій — це зви­чай­ні це­глин­ки, але са­ме з них бу­ду­є­ться ве­ли­кий бі­знес»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

ФГ «Акант» дав­но ви­зна­чи­ло­ся зі сво­єю про­філь­ною куль­ту­рою — ци­бу­лею. Лан­цюг її ви­ро­бни­цтва пов­ні­стю за­мкну­то: ви­ро­щу­ва­н­ня та зби­ра­н­ня — ме­ха­ні­зо­ва­но, уро­жай збе­рі­га­є­ться в су­ча­сно­му ово­че­схо­ви­щі з кон­тро­льо­ва­ним вен­ти­лю­ва­н­ням, обла­дна­но лі­нії до­роб­ки та фа­су­ва­н­ня у ве­ли­кі сі­тки з по­зна­чка­ми вла­сних тор­го­вих ма­рок, роз­ви­ва­є­ться на­сін­ни­цтво. Для вдо­ско­на­ле­н­ня те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня ци­бу­лі впро­ва­дже­но по­дов­же­ну сі­во­змі­ну та са­мо­стій­но роз­ро­бле­ну си­сте­му фер­ти­га­ції. У пла­нах під­при­єм­ства — роз­ши­ре­н­ня по­сів­них площ ци­бу­лі, збіль­ше­н­ня по­ту­жно­сті лі­нії до­роб­ки ово­чів до 20 тис. тонн і на­ро­ще­н­ня ви­пу­ску брен­до­ва­ної про­ду­кції під ТМ «Кра­пля сон­ця» і «Сон­це» в 10 ра­зів.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

При­бу­тко­вий се­зон 2013 ро­ку до­зво­лив до­пов­ни­ти ма­шин­но-тра­ктор­ний парк трьо­ма ком­бай­на­ми для зби­ра­н­ня ци­бу­лі й об­при­ску­ва­чем, до­обла­дна­ти та збіль­ши­ти по­ту­жність лі­нії до­роб­ки з 2000 до 4000 т, при­дба­ти обладнання для фа­су­ва­н­ня брен­до­ва­ної про­ду­кції. Го­спо­дар­ство сут­тє­во роз­ши­ри­ло ви­ро­бни­чі пло­щі, на яких те­пер ви­ро­щу­ють не тіль­ки ци­бу­лю, то­ма­ти й огір­ки. Для по­си­ле­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го аспе­кту го­спо­дар­ство вве­ло в сі­во­змі­ну зер­но­ві та зер­но-бо­бо­ві куль­ту­ри, які до­по­мо­жуть під­ви­щи­ти якість основ­ної куль­ту­ри, змен­ши­ти ви­тра­ти ЗЗР і до­брив, рі­вень яких у ґрун­тах ре­тель­но кон­тро­лю­ють у вла­сній агро­но­мі­чній ла­бо­ра­то­рії.

Збут про­ду­кції

То­рік у го­спо­дар­стві де­що пе­ре­мі­сти­ли акцен­ти в збу­ті про­ду­кції: ра­ні­ше опто­ві за­ку­пни­ки зде­біль­шо­го при­дба­ва­ли акан­тів­ську ци­бу­лю для про­да­жу на за­хо­ді Укра­ї­ни, а те­пер її по­ча­ли ку­пу­ва­ти й на схо­ді. Ста­біль­ни­ми за­ли­ши­ли­ся екс­порт­ні ве­кто­ри пе­ре­ку­пни­ків — Ро­сія, При­бал­ти­ка, Бі­ло­русь. Змі­ни­ло­ся ко­ло пе­ре­ро­бних під­при­ємств — ба­га­тьом бу­ло від­мов­ле­но че- рез зво­лі­ка­н­ня із фі­нан­со­ви­ми роз­ра­хун­ка­ми. На­то­мість збіль­шив­ся про­даж у су­пер­мар­ке­ти.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Під­при­єм­ство до­по­ма­гає сво­їм пра­ців­ни­кам без­від­со­тко­ви­ми кре­ди­та­ми на при­дба­н­ня жи­тла, ав­ті­вок і на­вча­н­ня ді­тей. Осо­бли­ву ува­гу при­ді­ля­ють і роз­ви­тку спор­ту в ре­гіо­ні, зокре­ма ком­па­нія фі­нан­сує фут­боль­ну ко­ман­ду — 2013 ро­ку в рам­ках про­гра­ми з від­ро­дже­н­ня сіль­сько­го спор­ту збу­до­ва­но стадіон для ме­шкан­ців се­ла Ма­ло­ка­хов­ка. Та­кож го­спо­дар­ство ви­ді­ли­ло ко­шти на бу­дів­ни­цтво цер­кви. На­дає спон­сор­ську до­по­мо­гу вій­сько­вим, які вар­ту­ють Ка­хов­ську ГРЕС. Ди­ре­кто­ра ФГ «Акант» обла­сна вла­да не­о­дно- ра­зо­во від­зна­ча­ла й і гра­мо­та­ми «Кра­щий пла­тник по­да­тків», «За під­трим­ку імі­джу сіль­ських шкіл» то­що.

Най­ближ­чі пла­ни

Се­ред основ­них зав­дань ком­па­нії — на­ро­ще­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва ово­чів, зокре­ма ци­бу­лі, до 20 тис. тонн, по­лі­пше­н­ня яко­сті кін­це­вої про­ду­кції, ме­ха­ні­за­ція ви­ро­бни­цтва, збіль­ше­н­ня по­ту­жно­сті лі­нії до­роб­ки ово­чів до 7–8 тис. тонн, збіль­ше­н­ня ви­пу­ску брен­до­ва­ної ци­бу­лі в 10 ра­зів, мо­дер­ні­за­ція си­сте­ми зро­ше­н­ня.

До­вiд­ка: ФГ «Акант» — спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні всіх ви­дів ци­бу­лі, огір­ків, то­ма­тів. 1000 тис. га ви­ро­бни­чих площ під­при­єм­ства роз­та­шо­ва­ні в Ка­хов­сько­му ра­йо­ні Хер­сон­ської обла­сті. Го­спо­дар­ство одне з пер­ших в Укра­ї­ні по­ча­ло за­сто­со­ву­ва­ти кра­плин­не зро­ше­н­ня, фер­ти­га­цію, збу­ду­ва­ло агро­но­мі­чну ла­бо­ра­то­рію, під­при­єм­ство пов­ні­стю ме­ха­ні­зу­ва­ло ви­ро­бни­цтво й до­роб­ку ци­бу­лі, має ово­че­схо­ви­ще по­ту­жні­стю 2 тис. тонн, лі­ні­єю з фа­су­ва­н­ня цьо­го ово­чу, за­ре­є­стру­ва­ло ТМ «Сон­це» для са­ла­тної та «Кра­пля сон­ця» для го­строї ци­бу­лі, за­йма­є­ться на­сін­ни­цтвом для вла­сних по­треб.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.