ПОСП «Уман­ський те­пли­чний ком­бі­нат»

Ми­ко­ла ГОР­ДIЙ ди­ре­ктор «Ра­но чи пі­зно всі укра­їн­ські ово­чів­ни­ки по­вин­ні бу­дуть гар­мо­ні­зу­ва­ти свою ді­яль­ність від­по­від­но до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів. Ми цей етап уже дав­но про­йшли»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

При­ва­тне орен­дне сіль­сько­го­спо­дар­ське під­при­єм­ство «Уман­ський те­пли­чний ком­бі­нат» — один із лі­де­рів ви­ро­щу­ва­н­ня ово­чів за­кри­то­го ґрун­ту в Укра­ї­ні. Огір­ки та по­мі­до­ри ТМ «З гряд­ки» і «Гор­дій» є в усіх тор­го­вель­них ме­ре­жах кра­ї­ни й екс­пор­ту­ю­ться за кор­дон. Ком­бі­нат одним із пер­ших в Укра­ї­ні отри­мав між­на­ро­дний сер­ти­фі­кат яко­сті Global G.A.P. Під­при­єм­ство є лі­де­ром На­ціо­наль­но­го рей­тин­гу яко­сті то­ва­рів і по­слуг, за­во­ю­ва­ло ста­тус «То­ва­ро­ви­ро­бник ро­ку» й отри­ма­ло «Зір­ку яко­сті».

Енер­го­ефе­ктив­ність

Основ­ним зав­да­н­ням під­при­єм­ства у 2013 ро­ці бу­ло ви­рі­ше­н­ня пер­ма­нен­тної про­бле­ми — за­ле­жно­сті цін на еле­ктри­ку та газ. «Уман­ський те­пли­чний ком­бі­нат» від­на­йшов но­вий спо­сіб, щоб ско­ро­ти­ти свої ви­да­тки — при­дбав і вста­но­вив ко­тел по­ту­жні­стю 6 МВт, що пра­цює на біо­ма­сі. Увесь се­зон 2014 ро­ку три­ва­ти­муть йо­го пов­но­мас­шта­бні ви­про­бу­ва­н­ня.

Збут про­ду­кції

«Уман­ський те­пли­чний ком­бі­нат» тра­ди­цій­но ре­а­лі­зує 75% ово­чів під ТМ «З гряд­ки» і «Гор­дій» че­рез тор­го­вель­ні ме­ре­жі. Ре­шту 25% про­ду­кції під­при­єм­ство екс­пор­тує в Ро­сію. Ком­бі­нат у 2009 ро­ці про­вів сер­ти­фі­ка­цію ви­ро­бни­цтва за стан­дар­том GLOBAL G.A.P і що­ро­ку йо­го під­твер­джує. До 2014 ро­ку ско­ри­ста­ти­ся всі­ма пе­ре­ва­га­ми сер­ти­фі­ка­та не вда­ва­ло­ся. Однак плю­си від упро­ва­дже­н­ня єв­ро­пей­сько­го рів­ня ро­бо­ти на ви­ро­бни­цтві від­чу­тні: упо­ряд­ко­ва­но вну­трі­шню до­ку­мен­та­цію, опти­мі­зо­ва­но ло­гі­сти­ку, ор­га­ні­зо­ва­но без­пе­чне ви­ро­щу­ва­н­ня про­ду­кції.

Най­ближ­чі пла­ни

У ком­па­нії пе­ре­ко­на­ні, що роз­ви­ток те­пли­чно­го бі­зне­су за­ле­жить від ста­біль­но­сті бан­ків­ської си­сте­ми кра­ї­ни та кур­су грив­ні до іно­зем­них ва­лют. То­му під­при­єм­ство у 2014 ро­ці зо­се­ре­ди­ться на під­ви­щен­ні про­ду­ктив­но­сті й уро­жай­но­сті про­ду­кції. Роз­ши­рю­ва­ти ви­ро­бни­чі пло­щі бу­дуть ли­ше пі­сля то­го, як роз­ви­ва­ти­ме­ться еко­но­мі­ка та спо­жи­ва­цький по­пит.

До­вiд­ка: «Уман­ський те­пли­чний ком­бі­нат» за­сно­ва­но 1974 ро­ку. У 2002 ро­ці роз­по­ча­ла­ся актив­на йо­го роз­бу­до­ва. На сьо­го­дні за­галь­ні пло­щі су­ча­сних те­плиць єв­ро­пей­сько­го ти­пу, які роз­та­шо­ва­ні в Ума­ні, Хри­сти­нів­ці, Таль­но­му Чер­ка­ської обла­сті, ста­нов­лять 35,15 га. Тут упро­ва­дже­но най­су­ча­сні­ші сві­то­ві ін­но­ва­ції в кон­стру­кції те­плиць, уста­нов­ле­но комп’юте­ри­зо­ва­ну си­сте­му під­три­ма­н­ня мі­кро­клі­ма­ту, енер­го­збе­рі­галь­ну те­хно­ло­гію ви­ко­ри­ста­н­ня пар­ни­ко­вих га­зів, те­хно­ло­гію сві­тло­куль­ту­ри, ко­ге­не­ра­ції то­що. Ком­бі­нат має роз­са­дне від­ді­ле­н­ня пло­щею по­над 4 га, агро­хі­мі­чну ла­бо­ра­то­рію, цех пе­ре­д­про­да­жної під­го­тов­ки про­ду­кції, склад­ське від­ді­ле­н­ня, ло­гі­сти­чний центр то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.