ГК «Ле­бе­дин­ський на­сін­нє­вий за­вод»

Дми­тро КРАВ­ЧЕН­КО го­ло­ва На­гля­до­вої ра­ди «На­ша мета — ма­ти вла­сні кон­ку­рен­тні про­ду­кти на рин­ку»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Гру­па ком­па­ній «ЛНЗ» про­тя­гом ми­ну­ло­го ро­ку роз­ви­ва­ла аграр­ний і ви­ро­бни­чий на­пря­ми. Для цьо­го ін­ве­сту­ва­ли ко­шти в роз­ви­ток вла­сних на­сін­ни­цьких про­е­ктів, спів­пра­цю­ю­чи з ві­до­ми­ми сві­то­ви­ми ви­ро­бни­ка­ми про­ду­кції. За­вер­ше­но бу­дів­ни­цтво вла­сно­го еле­ва­то­ра. На чер­зі по­ча­ток бу­дів­ни­цтва дру­го­го еле­ва­то­ра та роз­ши­ре­н­ня на­сін­ни­цьких про­е­ктів.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Го­лов­ним під­сум­ком ді­яль­но­сті 2013 ро­ку ста­ло збе­ре­же­н­ня по­сту­паль­но­го зро­ста­н­ня всіх бі­зне­со­вих на­пря­мів ком­па­нії — на­ро­ще­но зе­мель­ний банк, за­вер­ше­но ін­ве­сти­цій­ний про­ект із роз­ши­ре­н­ня еле­ва­то­ра.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

В ін­ве­сти­цій­ний про­ект із роз­ши­ре­н­ня еле­ва­то­ра в с. Ле­бе­дин (Чер­ка­ська обл.) вкла­де­но близь­ко 20 млн грн. По­ту­жність еле­ва­то­ра збіль­ши­ли, уста­но­вив­ши два до­да­тко­ві си­ло­си за­галь­ною міс­ткі­стю 20 тис. тонн. Те­пер гру­па ком­па­ній має су­ча­сний еле­ва­тор­ний ком­плекс, обла­дна­ний те­хно­ло­гі­чни­ми лі­ні­я­ми аме­ри­кан­ських і єв­ро­пей­ських ви­ро­бни­ків (су­ші­н­ня, очи­ще­н­ня, від­ван­та­же­н­ня по­тен­ці­а­лом 54 ва­го­ни на до­бу) за­галь­ною по­ту­жні­стю 77 тис. тонн. Та­кож для збіль­ше­н­ня по­ту­жно­стей зі збе­рі­га­н­ня вста­нов­ле­но мо­дуль під­ло­го­во­го збе­рі­га­н­ня за ка­над­ською те­хно­ло­гі­єю міс­ткі­стю 7000 т зер­на. Від ми­ну­ло­го ро­ку Гру­па на­дає по­слу­ги сер­ти­фі­ко­ва­но­го еле­ва­то­ра зі збе­рі­га­н­ня та від­ван­та­же­н­ня зер­на, має вла­сну за­лі­зни­чну гіл­ку, яка об’єд­на­на зі стан­ці­єю «Си­гна­їв­ка» Оде­ської за­лі­зни­ці.

Ви­ро­бни­цтво на­сі­н­ня

За на­сін­ни­цьки­ми про­гра­ма­ми спів­пра­ці з ком­па­ні­я­ми Pioneer, Monsanto, Euralis роз­ши­ре­но ви­ро­бни­цтво ви­со­ко­які­сних гі­бри­дів зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

У рам­ках ви­ко­на­н­ня со­ці­аль­них угод із мі­сце­ви­ми ра­да­ми на по­лі­пше­н­ня ін­фра­стру­кту­ри на­се­ле­них пун­ктів, де орен­ду­ю­ться зем­лі, на ре­монт ди­тя­чих са­до­чків і шкіл, на під­трим­ку мі­сце­вих спор­тив­них ко­манд й ін­ші по­тре­би гро­мад 2013 ро­ку Гру­па ви­тра­ти­ла близь­ко 10 млн грн.

Най­ближ­чі пла­ни

У 2014 ро­ці пла­ну­є­ться пев­на змі­на прі­о­ри­те­тів у роз­ви­тку ком­па­нії — біль­шу ува­ги при­ді- ля­ти­муть удо­ско­на­лен­ню ін­фра­стру­кту­ри. Зокре­ма, ін­ве­сту­ва­ти­муть ко­шти в те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня пар­ку сіль­гос­пте­хні­ки, за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва но­во­го су­ча­сно­го на­сін­нє­во­го за­во­ду, за­пла­но­ва­но роз­по­ча­ти бу­дів­ни­цтво еле­ва­то­ра в Сум­ській обла­сті. Прі­о­ри­те­том за­ли­ша­ти­ме­ться на­сін­ни­цтво. Ни­ні­шньо­го ро­ку зро­стуть пло­щі під спіль­ні з пар­тне­ра­ми про­гра­ми з ви­ро­щу­ва­н­ня на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи та со­ня­шни­ку до 5 тис га. Па­ра­лель­но із роз­ши­ре­н­ням спів­пра­ці з ком­па­ні­я­ми Pioneer, Monsanto, Euralis, по­чи­на­ють спіль­ні про­е­кти з ком­па­ні­я­ми Syngenta, KWS, SAATBAU.

До­вiд­ка: Гру­па ком­па­ній «ЛНЗ» є одним із про­від­них ви­ро­бни­ків і про­дав­ців Укра­ї­ни на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур. До скла­ду гру­пи вхо­дять агро­про­ми­сло­ві під­при­єм­ства, за­вод з до­роб­ки на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу, що про­во­дить ка­лі­бру­ва­н­ня, про­тру­ю­ва­н­ня, фа­су­ва­н­ня по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу та за­йма­є­ться як до­роб­кою на­сі­н­ня цукро­вих бу­ря­ків вла­сно­го ви­ро­бни­цтва, так і на­дає по­слу­ги з до­роб­ки на­сі­н­ня ін­ших ви­ро­бни­ків. Окре­мим під­роз­ді­лом гру­пи є дистри­бу­цій­на ком­па­нія, що ре­а­лі­зує на­сі­н­ня та ЗЗР у 240 на­се­ле­них пун­ктах май­же в усіх обла­стях Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.