СП ТОВ «Ни­ва Пе­ре­я­слав­щи­ни»

Оле­ксандр МОСТIПАН ди­ре­ктор «Пе­ред тим, як зва­жи­ти­ся на ви­ро­щу­ва­н­ня сви­ней, ду­ма­ли й про пти­цю, але цей ри­нок був за­пов­не­ний. А сьо­го­дні я мо­жу ска­за­ти: до­бре, що так ста­ло­ся»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ство май­же на тре­ти­ну збіль­ши­ло зе­мель­ний банк, вве­ло в екс­плу­а­та­цію еле­ва­тор по­ту­жні­стю 30 тис. тонн і зі­бра­ло по­над 140 тис. тонн зер­но­вих. Та­ким чи­ном, під­при­єм­ству вда­ло­ся ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня вла­сно­го за­без­пе­че­н­ня кор­ма­ми. По­го­лів`я сви­ней збіль­ши­ло­ся до 111 тис. У подаль­ших пла­нах мо­дер­ні­за­ція м’ясо­пе­ре­ро­бно­го це­ху та бу­дів­ни­цтво ще одно­го кор­пу­су.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Ком­па­нія вве­ла в екс­плу­а­та­цію кор­пус для утри­ма­н­ня тва­рин №6, зав­дя­ки чо­му під­при­єм­ство на­ро­сти­ло за­галь­не по­го­лів’я сви­ней — із 102 тис. до 111 тис. Та­кож під­при­єм­ство збіль­ши­ло зе­мель­ний банк із 16 тис. до 21 тис. га й зі­бра­ло по­над 140 тис. тонн зер­но­вих. Бу­ло вве­де­но в екс­плу­а­та­цію еле­ва­тор по­ту­жні­стю 30 тис. тонн.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Ми­ну­ло­го ро­ку ТОВ «Ни­ва Пе­ре­я­слав­щи­ни» ре­кон­стру­ю­ва­ло кор­пус №1, мо­дер­ні­зу­ва­ло ком­бі­кор­мо­вий за­вод, при­дба­ло но­ву сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Зна­чні ко­шти під­при­єм­ство ви­ді­ляє на під­трим­ку ін­фра­стру­кту­ри в се­лах, де орен­дує зем­лі. Вве­де­но в екс­плу­а­та­цію гуртожиток сі­мей­но­го ти­пу для пра­ців­ни­ків ком­па­нії. Ком­па­нія ви­пла­чує най­ви­щу в ре­гіо­ні за­ро- бі­тну пла­ту, що­ро­ку про­во­дить оздо­ров­ле­н­ня ді­тей сво­їх пра­ців­ни­ків у ди­тя­чих та­бо­рах Укра­ї­ни.

Най­ближ­чі пла­ни

На 2014 рік то­ва­ри­ство за­пла­ну­ва­ло вве­сти в екс­плу­а­та­цію кор­пус для утри­ма­н­ня тва­рин №7, збіль­ши­ти по­ту­жно­сті зі збе- рі­га­н­ня зер­на, про­ве­сти ре­кон­стру­кцію м’ясо­пе­ре­ро­бно­го це­ху, а та­кож роз­по­ча­ти бу­дів­ни­цтво очи­сних спо­руд.

До­вiд­ка: СП ТОВ «Ни­ва Пе­ре­я­слав­щи­ни» є одним із най­по­ту­жні­ших ви­ро­бни­ків сви­ни­ни на Ки­їв­щи­ні. У трав­ні 2005 ро­ку ком­па­нія роз­по­ча­ла бу­дів­ни­цтво першого сви­но­ком­пле­ксу з ви­ро­щу­ва­н­ня та від­го­дів­лі 30-ти­ся­чно­го по­го­лів’я сви­ней на рік за дан­ськи­ми те­хно­ло­гі­я­ми. На сьо­го­дні на під­при­єм­стві пра­цює 6 сви­нар­ни­ків. По­ло­ви­на ви­ро­бле­ної про­ду­кції ре­а­лі­зу­є­ться у ви­гля­ді охо­ло­дже­но­го м’яса під вла­сною за­ре­є­стро­ва­ною тор­го­вою мар­кою «П’ята­чок». По­стій­ним клі­єн­та­ми СП ТОВ «Ни­ва Пе­ре­я­слав­щи­ни» є Хар­ків­ський, Ов­ру­цький, Ми­ро­нів­ський і Ан­то­нів­ський м’ясо­ком­бі­на­ти, ТОВ «Укр­пром­по­стач», ТОВ «Мі­текс», ме­ре­жі су­пер­мар­ке­тів Billa та «Сіль­по».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.