МТК «Ка­те­ри­но­слав­ський»

Ана­то­лій КЛИ­МЕН­КО вла­сник «Я ба­чу сві­тло в кін­ці ту­не­лю: із ко­жним ро­ком мо­ло­чна га­лузь бу­де все більш за­тре­бу­ва­ною»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Два ро­ки то­му на Дніпропетровщині з ну­ля по­став уль­тра­су­ча­сний мо­ло­чно­то­вар­ний ком­плекс «Ка­те­ри­но­слав­ський», і на­при­кін­ці 2013-го там уже утри­му­ва­ли 4 тис. го­лів ВРХ і ви­ро­бля­ли 32 т мо­ло­ка кла­су ек­стра що­до­би. Успіх про­е­кту га­ран­ту­ють п’ять фа­кто­рів: су­ча­сна те­хні­ка й те­хно­ло­гії, ко­ро­ви шві­цької по­ро­ди, мо­ло­дий про­фе­сій­ний пер­со­нал, схе­ма роз­та­шу­ва­н­ня при­мі­щень і не­по­хи­тне пе­ре­ко­на­н­ня ке­рів­ни­цтва в пер­спе­кти­вах мо­ло­чної га­лу­зі по­при тру­дно­щі, які ни­ні пе­ре­жи­ває кра­ї­на.

ЧРе­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло за­вер­ше­но бу­дів­ни­цтво тре­тьої чер­ги мо­ло­чно­то­вар­но­го ком­пле­ксу з роз­ра­хун­ко­вою по­ту­жні­стю 1800 го­лів. Це да­ло змо­гу пов­ні­стю за­ван­та­жи­ти до­ї­ль­ний зал 2 20 ти­пу «па­ра­лель». Кіль­кість на­до­їв ста­но­ви­ла 8867 л/ко­ро­ву, 95% з яких бу­ли пер­віс­тка­ми. За до­бу МВК «Ка­те­ри­но­слав­ський» ре­а­лі­зує 32 т мо­ло­ка. Жир­ність мо­ло­ка ста­но­вить 4%, уміст біл­ка — 3,7%. Під­при­єм­ство ре­а­лі­зує мо­ло­ко кла­су ек­стра за ці­ною 5 грн/л за йо­го ба­зо­ви­ми по­ка­зни­ка­ми (жир — 3,4%, бі­лок — 3,0%). По­стій­ни­ми клі­єн­та­ми ком­пле­ксу є Pepsico (ТМ PepsiCola), ком­бі­нат «При­дні­пров­ський» (ТМ «Зла­го­да», «Лю­бим­чик»), ком­па­нія «Ла­сун­ка». У го­дів­лі тва­рин за­сто­со­ву­ють тіль­ки на­ту­раль­ні ін­гре­ді­єн­ти. У 2013 ро­ці від­діл ро­слин­ни­цтва за­без­пе­чив 100% кор­мо­вих по­треб ко­рів лу­го­вим і лю­цер­но­вим сі­ном.

Iн­но­ва­ції

При­мі­ще­н­ня тре­тьої чер­ги ком­пле­ксу бу­ли збу­до­ва­ні за так зва­ним ка­над­ським про­е­ктом, де за­сто­со­ва­но хо­ло­дне утри­ма­н­ня ху­до­би. Клю­чем до успі­шно­го утри­ма­н­ня ху­до­би в хо­ло­дних ко­рів­ни­ках є су­ха під­стил­ка. Щоб узим­ку не за­мер­за­ла во­да, за­сто­со­ву­ють по­їл­ки з пі­ді­грі­вом. Вар­тість ка­над­сько­го про­е­кту ста­но­ви­ла 400 тис. єв­ро, що в 3,5 ра­за де­шев­ше, ніж при­мі­ще­н­ня єв­ро­пей­сько­го ти­пу ана­ло­гі­чних по­ту­жно­стей. За­галь­на вар­тість ін­ве­сти­цій у ком­плекс ста­но­вить 20 тис. дол./ко­ро­ву, вклю­чно з вар­ті­стю те­хні­ки «зе­ле­ної лі­нії», бу­дів­ни­цтвом і вар­ті­стю ко­рів, за­ве­зе­них із-за кор­до­ну.

Най­ближ­чі пла­ни

Ви­со­ке кре­ди­тне на­ван­та­же­н­ня, що на по­ча­тку 2014 ро­ку ста­но­вить 10 млн дол., і від­су­тність дер­жав­них до­та­цій не до­зво­ля­ють пла­ну­ва- ти ка­пі­та­ло­вкла­де­н­ня в подаль­ший роз­ви­ток під­при­єм­ства. То­му ком­па­нія має на­мір зо­се­ре­ди­ти­ся на ін­тен­си­фі­ка­ції ви­ро­бни­цтва, зокре­ма на­ро­ще­н­ня об­ся­гів про­ду­кції ро­слин­ни­цтва з ме­тою за­без­пе­че­н­ня ко­рів кор­мо­вою ба­зою. На під­при­єм­стві на­го­ло­шу­ють на не­об­хі­дно­сті спро­ще­н­ня та при­швид­ше­н­ня укра­ї­но­ні­ме­цьких до­мов­ле­но­стей що­до до­зво­лів на вве­зе­н­ня ху­до­би з Ні­меч­чи­ни. Там пе­ре­ко­на­ні, що спів­пра­ця з жо­дною ін­шою кра­ї­ною не мо­же да­ти по­трі­бної кіль­ко­сті ви­со­ко­е­лі­тно­го ге­не­ти­чно­го ма­те­рі­а­лу, що в подаль­шо­му згу­бно впли­не на роз­ви­ток ве­ли­ко­то­вар­но­го ви­ро­бни­цтва.

До­вiд­ка: МВК «Ка­те­ри­но­слав­ський» роз­по­чав ро­бо­ту в сер­пні 2012 ро­ку, ін­ве­сти­ції в про­ект ста­но­ви­ли 20 тис. дол./стій­ло­мі­сце. За 2 ро­ки ком­плекс на­ро­стив кіль­кість по­го­лів’я до 4 тис., до­бо­ва кіль­кість на­до­їв ся­гну­ла 32 т. У 2012–2013 рр по­стій­ни­ми клі­єн­та­ми ком­пле­ксу стає Pepsico, ком­бі­нат «При­дні­пров­ський» і ТОВ «Ла­сун­ка». Кор­мо­ву ба­зу під­при­єм­ства пе­ре­ва­жно за­без­пе­чує ком­па­ні­я­пар­тнер ПП «Пе­ре­мо­га АВК» з орен­до­ва­ни­ми пло­ща­ми 3500 га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.