Агро­фір­ма «П’яти­хат­ська»

Оле­ксандр ПО­ВО­РО­ЗНЮК ди­ре­ктор «Для нас най­ва­жли­ві­ше — ста­біль­ність роз­ви­тку го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті: на це роз­ра­хо­ву­є­мо і надалі»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

У 2013 ро­ці ТОВ «Агро­фір­ма П’яти­хат­ська» орі­єн­ту­ва­ла­ся на під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих, олій­них куль­тур, їх пе­ре­роб­ки та ви­ро­бни­цтва тва­рин­ни­цької про­ду­кції. На під­при­єм­стві актив­но роз­ви­ва­ють мо­ло­чний на­прям тва­рин­ни­цтва, онов­лю­ю­чи та які­сно по­лі­пшу­ю­чи дій­не ста­до. Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія актив­но ін­ве­сту­ва­ла в пе­ре­роб­ку, однак обладнання не бу­ло за­ван­та­же­ним на пов­ну по­ту­жність че­рез бю­ро­кра­ти­чні зво­лі­ка­н­ня мі­сце­вих чи­нов­ни­ків. То­му основ­ним зав­да­н­ня на по­то­чний рік у го­спо­дар­стві вва­жа­ють пов­не за­ван­та­же­н­ня ви­ро­бни­цтва, що до­зво­лить на­ро­сти­ти об­ся­ги ви­пу­ще­ної про­ду­кції у 2014 ро­ці.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Ком­па­нія ста­біль­но роз­ви­ва­ла ви­ро­бни­цтво зер­но­вих, олій­них куль­тур, об­ся­ги ви­ро­бни­цтва в яких за­ли­ши­ли­ся на рів­ні по­ка­зни­ків 2012 ро­ку. У тва­рин­ни­цтві на­ро­сти­ли по­го­лів’я сви­ней на 200 тва­рин, ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би — на 600, пти­ці — на 1000 го­лів. За під­сум­ка­ми ді­яль­но­сті 2013 ро­ку го­спо­дар­ство отри­ма­ло 8,2 млн грн при­бу­тку.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

Про­тя­гом ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ство актив­но ін­ве­сту­ва­ло в роз­ви­ток об’єктів ін­фра­стру­кту­ри. При­дба­но кіль­ка но­вих комплексів для пе­ре­роб­ки ви­ро­ще­ної про­ду­кції: уста­но­ви­ли ма­ка­рон­ний цех за­галь­ною вар­ті­стю 1820 тис. грн, два пре­си обладнання для ви­ро­бни­цтва олії — 400 тис. грн, за­вод із пе­ре­роб­ки со­ло­ми на пе­ле­ти — 830 тис. грн. Однак вве­сти обладнання в екс­плу­а­та­цію за­ва­жа­ють бю­ро­кра­ти­чні зво­лі­ка­н­ня з мі­сце­вою вла­дою.

Пе­ре­роб­ка про­ду­кції

За­галь­ний об­сяг пе­ре­роб­ки вла­сної про­ду­кції, зокре­ма ви­ро­бни­цтво бо­ро­шна та круп, зріс у се­ре­дньо­му на 30%. У те­сто­во­му ре­жи­мі роз­по­ча­ли пе­ре­роб­ку со­ня­шни­ку на олію для пра­ців­ни­ків вла­сно­го під­при­єм­ства на но­во­му обла­днан­ні.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

У рам­ках ви­ко­на­н­ня со­ці­аль­них угод із мі­сце­ви­ми ра­да­ми з по­лі­пше­н­ня ін­фра­стру­кту­ри на­се­ле­них пун­ктів, де орен­ду­ю­ться зем­лі, на бу­дів­ни­цтво но­во­го цен­траль­но­го ста­діо­ну «Ін­гу­лець» у смт Пе­тро­во (Кі­ро­во­град­ська обл.), що від­по­від­ає нор­мам ФІФА, утри­ма­н­ня фут­боль­ної ко­ман­ди, ре­монт ди­тя­чих сад­ків, шкіл, зде­шев­ле­ні ці­ни на про­ду­кції для па­йо­ви­ків та ін­ші по­тре­би гро­мад у 2013 ро­ці ком­па­нія ви­тра­ти­ла близь­ко 4,3 млн грн. Осо­бли­вою гор­ді­стю для го­спо­дар­ства став но­вий стадіон «Ін­гу­лець» для ФК «П’яти­хат­ська», що та­кож має су­ча­сну тре­ну­валь­ну ба­зу з ком­пле­ксом не­об­хі­дних тре­на­же­рів і май­дан­чи­ків.

Най­ближ­чі пла­ни

Під­при­єм­ство має на­мір збіль­ши­ти зе­мель­ний банк. Для цьо­го ве­дуть пе­ре­го­во­ри що­до при­дба­н­ня прав орен­ди зе­мель­них па­їв на кіль­ка ти­сяч ге­кта­рів в одній із су­сі­дніх обла­стей. У пла­нах під­при­єм­ства та­кож уве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію но­вих пе­ре­ро­бних по­ту­жно­стей, що при­дба­ні у 2013 ро­ці. Аби по­ча­ти пе­ре­роб­ку си­ро­ви­ни, їх пла­ну­ють пе­ре­не­сти в ін­ші на­се­ле­ні пун­кти ре­гіо­ну, щоб уни­кну­ти мі­сце­вих бю­ро­кра­ти­чних пе­ре­пон. Від­по­від­но, очі­ку­є­ться ре­є­стра­ція та ви­ко­ри­ста­н­ня вла­сно­го тор­го­во­го зна­ка для кра­що­го про­су­ва­н­ня про­ду­кції на рин­ку.

До­вiд­ка: ТОВ «Агро­фір­ма П’яти­хат­ська» роз­по­ча­ло свою ді­яль­ність у 2006 ро­ці. Основ­ни­ми на­пря­ма­ми ви­ро­бни­цтва є ви­ро­щу­ва­н­ня по­льо­вих куль­тур і пе­ре­роб­ка ви­ро­ще­ної си­ро­ви­ни. Роз­ви­ва­ють та­кож мо­ло­чне та м’ясне тва­рин­ни­цтво. За­сто­со­ву­ють вла­сні пе­ре­ро­бні по­ту­жно­сті для ви­ро­бни­цтва хлі­бо­бу­ло­чних ви­ро­бів, круп і бо­ро­шна. При­дба­но та­кож но­ве обладнання для пе­ре­роб­ки со­ня­шни­ку на олію, ви­ро­бни­цтва ма­ка­ро­нів та за­вод з ви­ро­бни­цтва пе­лет.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.