ТОВ «Агро­фір­ма “Ко­лос”»

Ле­о­нід ЦЕН­ТИ­ЛО ди­ре­ктор «Iн­те­гро­ва­не сіль­го­спви­ро­бни­цтво під­ви­щує ста­біль­ність під­при­єм­ства й до­зво­ляє ство­рю­ва­ти ро­бо­чі мі­сця на се­лі»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

Ді­яль­ність агро­фір­ми «Ко­лос» вті­лює мо­дель, яка розв’язує про­бле­му зайня­то­сті на се­лі: на 4 тис. га обро­блю­ва­них площ пра­це­вла­што­ва­но близь­ко 200 осіб, що при­бли­зно в 5 ра­зів біль­ше, ніж у ве­ли­ких аграр­них під­при­єм­ствах з ін­тен­сив­ним ти­пом роз­ви­тку. У «Ко­ло­сі» вті­лю­ють прин­цип ін­те­гро­ва­но­го сіль­го­спви­ро­бни­цтва, який пе­ред­ба­чає па­ра­лель­ний роз­ви­ток кіль­кох га­лу­зей, і ро­бо­та є для ко­жно­го. Мо­дель мо­жна вва­жа­ти успі­шною, ко­ли ко­жна з га­лу­зей є, що­най­мен­ше, не­зби­тко­вою, як цьо­го до­ся­гну­ли в «Ко­ло­сі».

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія при­дба­ла зер­но­зби­раль­ний ком­байн, на­ван­та­жу­вач, сі­вал­ки та ґрун­то­об­ро­бну те­хні­ку. Та­кож ре­кон­стру­йо­ва­но при­мі­ще­н­ня для утри­ма­н­ня мо­ло­дня­ку ВРХ, за­ве­зе­но обла­дна­н­ня для ка­лі­бру­ва­н­ня на­сін­нє­вої ку­ку­ру­дзи. Су­ку­пні ін­ве­сти­ції в онов­ле­н­ня ма­те­рі­аль­но-те­хні­чних ре­сур­сів ста­но­ви­ли 5 млн грн.

Мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво

Мо­ло­чно­то­вар­ний ком­плекс під­при­єм­ства обла­дна­но ком­пле­ксною си­сте­мою управ­лі­н­ня ви­ро­бни­цтва від DeLaval. Прив’язне утри­ма­н­ня ком­бі­ну­є­ться з ви­па­сом. У 2013 ро­ці по­ка­зни­ки на­до­їв збіль­ши­ли­ся з 4,5 до 6 тис. лі­трів на фу­ра­жну ко­ро­ву. Мо­ло­ко ви­що­го ґа­тун­ку по­ста­ча­є­ться на за­во­ди ком­па­нії «Вім Біль Данн» для ви­ро­бни­цтва про­ду­ктів ди­тя­чо­го хар­чу­ва­н­ня.

На­сін­ни­цтво

Ро­бо­та над но­ви­ми сор­та­ми пше­ни­ці та гі­бри­да­ми ку­ку­ру­дзи є одним із прі­о­ри­те­тів ді­яль­но­сті агро­фір­ми. Під на­сін­ни­цькі по­сі­ви від­ве­де­но 900 га пше­ни­ці та 350 га ку­ку­ру­дзи. Уро­жай­ність із ді­ля­нок гі­бри­ди­за­ції ку­ку­ру­дзи ста­но­вить 20 ц/га. Для до­роб­ки на­сі­н­ня ком­па­нія за­сто­со­вує на­сін­нє­ві лі­нії ні­ме­цько­го й аме­ри­кан­сько­го ви­ро­бни­цтва. За­галь­ні об­ся­ги ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня ста­нов­лять 4 тис. т/рік.

Iн­но­ва­цій­ність

По­ряд із за­сто­су­ва­н­ням ор­га­ні­чних до­брив ком­па­нія та­кож за­сто­со­вує си­де­ра­ти, час­тка яких у стру­кту­рі по­сів­них площ ся­гає 20%. На під­при­єм­стві діє про­гра­ма з від­нов­ле­н­ня ро­дю­чо­сті ґрун­тів шля­хом уне­се­н­ня пе­ре­гною, зба­га­че­но­го біо­пре­па­ра­та­ми. Під цей на­прям під­при­єм­ство ство­ри­ло мі­кро­біо­ло­гі­чну ла­бо­ра­то­рію, де ви­вча­ють спосо­би ефе­ктив­но­го управ­лі­н­ня біо­ло­гі­за­ці­єю ви­ро­бни­цтва.

Най­ближ­чі пла­ни

У ком­па­нії ма­ють на­мір ре­кон­стру­ю­ва­ти ча­сти­ну мо­ло­чно­то­вар­но­го ком­пле­ксу під 200 го­лів дій­но­го ста­да та вста­но­ви­ти там но­ве до­ї­ль­не обла­дна­н­ня. До кін­ця 2014-го – по­ча­тку 2015 ро­ку під­при­єм­ство пла­нує на­ро­сти­ти дій­не ста­до з 460 до 700 го­лів. Під­при­єм­ство має ам­бі­тні пла­ни з про­су­ва­н­ня про­ду­ктів пе­ре­роб­ки вла­сно­го ви­ро­бни­цтва (пе­ре­пе­ли­не м’ясо, кру­пи, олія, мед) у ве­ли­кі на­се­ле­ні пун­кти Ки­їв­ської обла­сті вклю­чно з ви­хо­дом на роз­дрі­бні ме­ре­жі. Че­рез це є на­мі­ри збіль­ши­ти кіль­кість бджо­ло­сі­мей до 150. Пло­щу під са­да­ми та ягі­дни­ка­ми пла­ну­ють збіль­ши­ти до 60 га, а в дов­го­тер­мі­но­вій пер­спе­кти­ві — до 100 га. Під­при­єм­ство вже під­го­ту­ва­ло прое­кт­ну до­ку­мен­та­цію для цих ро­біт.

До­вiд­ка: Агро­фір­ма «Ко­лос» утво­ри­ла­ся 2000 ро­ку пі­сля ре­ор­га­ні­за­ції з КСП «Ко­лос». Із 2005-го під­при­єм­ство про­ва­дить се­ле­кцій­ну ді­яль­ність, із 2009-го — ре­а­ні­мує са­дів­ни­чий на­прям, са­дить 40 га са­ду та за­кла­дає вла­сний роз­са­дник. Спіль­но із се­ле­кцій­ним під­при­єм­ством ТОВ «Ра­са­ва» є за­яв­ни­ком кіль­кох гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи й ав­то­ра­ми сор­тів ози­мої пше­ни­ці Пу­сто­ва­рів­ка, Цен­ти­лів­ка. Під­при­єм­ство ті­сно спів­пра­цює з ви­ро­бни­ком біо­пре­па­ра­тів ПП «БТУ-Центр» із ме­тою екс­пе­ри­мен­таль­но­го до­слі­дже­н­ня про­ду­кції та її подаль­шої ре­а­лі­за­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.