ГК «При­ват-Агро­хол­динг»

Iри­на IВАЩЕНКО ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Че­рез кіль­ка ро­ків ком­па­нія пла­нує ви­йти на пов­не са­мо­за­без­пе­че­н­ня по­сів­ним ма­те­рі­а­лом»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

У 2013 ро­ці «При­ват-Агро­Хол­динг» про­дов­жив роз­ви­ток за дво­ма прі­о­ри­те­тни­ми на­пря­ма­ми: ви­ро­бни­цтво зер­но­вих і мо­ло­ка. Зав­дя­ки ін­тен­си­фі­ка­ції ви­ро­бни­цтва, під­ви­щен­ню ква­лі­фі­ка­ції спе­ці­а­лі­стів і вдо­ско­на­лен­ню те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су вал ви­пу­ску про­ду­кції збіль­шив­ся на 5–7%. У ро­слин­ни­цтві зна­чна ува­га бу­ла зо­се­ре­дже­на на роз­ви­тку на­сін­ни­цької га­лу­зі, а у тва­рин­ни­цтві акцент зро­би­ли на по­лі­пшен­ні ге­не­ти­ки основ­но­го ста­да.

Ро­слин­ни­цтво

У 2013 ро­ці, як і ра­ні­ше, ді­яль­ність го­спо­дарств хол­дин­гу бу­ла зо­се­ре­дже­на на ви­ро­щу­ван­ні ку­ку­ру­дзи, пше­ни­ці, сої, со­ня­шни­ку, рі­па­ку. Пе­ре­до­ві те­хно­ло­гії зем­ле­роб­ства та до­гля­ду за по­сі­ва­ми да­ли змо­гу отри­ма­ти ви­со­кі вро­жаї. За­галь­ний вал зер­на сіль­гос­пкуль­тур ста­но­вив по­над 450 тис. тонн. Ви­ро­бни­цтво на­сі­н­ня зер­но­вих та олій­них куль­тур бу­ло ви­ді­ле­но у стра­те­гі­чний на­прям. Че­рез кіль­ка ро­ків хол­динг пла­нує ви­йти на пов­не са­мо­за­без­пе­че­н­ня по­сів­ним ма­те­рі­а­лом. При­ді­ля­лась зна­чна ува­га еле­ва­тор­но­му го­спо­дар­ству, роз­ши­ре­но за­сто­су­ва­н­ня по­лі­мер­них ру­ка­вів для дов­го­три­ва­ло­го збе­рі­га­н­ня про­ду­кції.

Тва­рин­ни­цтво

У 2013 ро­ці під­при­єм­ства хол­дин­гу ви­ро­би­ли по­над 22 тис. тонн мо­ло­ка се­ре­дньої жир­но­сті 3,6%. Фа­кти­чний удій на фу­ра­жну ко­ро­ву зріс до 5400 кг мо­ло­ка, за­галь­на кіль­кість дій­но­го ста­да ста­но­ви­ла 4100 го­лів. Для змен­ше­н­ня ви­трат на ло­гі­сти­ку здій­сню­є­ться кон­цен­тра­ція по­го­лів’я. Фа­хів­ці ком­па­нії на- ці­ле­ні на збіль­ше­н­ня від­со­тка дій­но­го ста­да та змен­ше­н­ня сер­віс-пе­рі­о­ду у ко­рів.

Iн­но­ва­ції

У «При­ват-Агро­Хол­дин­гу» ство­ре­но дис­пе­тчер­ський центр для кон­тро­лю за ро­бо­тою те­хні­ки під­при­ємств. За до­по­мо­гою GPSмо­ні­то­рин­гу кон­тро­лю­є­ться ви­ко­ри­ста­н­ня ко­жної на­яв­ної оди­ни­ці. Хол­динг має вла­сну агро­хі­мі­чну ла­бо­ра­то­рію, зав­дя­ки якій що­ро­ку про­во­дять об­сте­же­н­ня ґрун­тів го­спо­дарств на вміст основ­них еле­мен­тів жив­ле­н­ня, здій­сню­ють спо­сте­ре­же­н­ня за рів­нем їх ки­сло­тно­сті й ро­дю­чо­сті. За до­по­мо­гою отри­ма­них ла­бо­ра­тор­них да­них фор­му­є­ться си­сте­ма жив­ле­н­ня куль­тур із роз­ра­хун­ку на за­пла­но­ва­ний уро­жай. За­пла­но­ва­но та­кож пов­ний пе­ре­хід на за­сто­су­ва­н­ня рід­ких азо­тних до­брив.

Най­ближ­чі пла­ни

Три­ва­ти­ме те­хні­чне пе­ре­о­бла­дна­н­ня еле­ва­то­рів і зер­но­то­ків, пла­ну­є­ться бу­дів­ни­цтво но­вих су­шиль­них комплексів. Одним із прі­о­ри­те­тних зав­дань хол­дин­гу є роз­ши­ре­н­ня про­гра­ми запровадження су­пу­тни­ко­во­го спо­сте­ре­же­н­ня за на­яв­ни­ми ре­сур­са­ми в ре­жи­мі он­лайн у спів­пра­ці з ком­па­ні­єю Cropio. У тва­рин­ни­цтві про­дов­жу­є­ться те­хні­чне пе­ре­о­бла­дна­н­ня мо­ло­чних комплексів. За ме­ту ком­па­нія ста­вить збіль­ше­н­ня се­ре­дньо­рі­чно­го на­дою до 5500 кг на фу­ра­жну ко­ро­ву та збіль­ше­н­ня се­ре­дньо­до­бо­во­го на­дою на ко­ро­ву (у фі­зи­чній ва­зі) до 16 кг мо­ло­ка.

До­вiд­ка: «При­ват-Агро­Хол­динг» є одним із най­біль­ших аграр­них фор­му­вань Укра­ї­ни із зе­мель­ним бан­ком 116 тис. га. Хол­динг за­сно­ва­ний 2005 ро­ку на ба­зі 15 го­спо­дарств, ни­ні об’єд­нує 22 під­р­при­єм­ства з усіх ре­гіо­нів Укра­ї­ни. Про­тя­гом остан­ніх ро­ків зе­мель­ний банк го­спо­дар­ства не за­знав істо­тних змін. Го­лов­ні об’єкти ін­ве­сту­ва­н­ня — су­ча­сна сіль­сько­го­спо­дар­ська те­хні­ка та пер­со­нал.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.