Гру­па «Ро­сток-Хол­динг»

Ві­ктор КУ­ПАВ­ЦЕВ Го­ло­ва Ра­ди ди­ре­кто­рів «За­сто­со­ву­ю­чи які­сні ре­сур­си, гра­мо­тно ор­га­ні­зо­ва­ну сі­во­змі­ну, а та­кож ба­гаж знань на­шої ко­ман­ди, ми змо­гли до­ся­гну­ти ви­со­ких ре­зуль­та­тів»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Із за­галь­но­го зе­мель­но­го бан­ку в 60 тис. га, який гру­па «РО­СТОК-ХОЛ­ДИНГ» стрім­ко скон­цен­тру­ва­ла в Сум­ській і Чер­ні­гів­ській обла­стях, то­рік обро­бля­ли вже 40 тис. га. У 2013 ро­ці на зем­лях гру­пи збіль­ши­ли ва­ло­вий збір зер­но­вих й олій­них куль­тур. Аб­со­лю­тний ре­корд про­де­мон­стру­ва­ли ку­ку­ру­дза та со­ня­шник, яких зі­бра­ли 177 та 35 тис. тонн від­по­від­но. Це да­ло змо­гу тор­го­вим під­роз­ді­лам ре­а­лі­зу­ва­ти як вла­сні, так і за­ку­пле­ні в пар­тне­рів зер­но­ві у кра­ї­ни Близь­ко­го Схо­ду та Пів­ден­ної Афри­ки, Азії та Європи й мі­цно за­крі­пи­ти­ся з-по­між лі­де­рів — екс­пор­те­рів зер­но­вих в Укра­ї­ні.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Для об­слу­го­ву­ва­н­ня збіль­ше­но­го об­ся­гу зе­мель гру­па «РО­СТОК-ХОЛ­ДИНГ» про­тя­гом 2013 ро­ку при­дба­ла по­над 80 оди­ниць те­хні­ки. Парк по­пов­нив­ся тра­кто­ра­ми по­ту­жні­стю по­над 300 к. с., те­хні­кою для обро­бі­тку ґрун­ту й вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив. Най­ва­жли­ві­шим придбанням ста­ли зер­но­зби­раль­ні ком­бай­ни LEXION-770 фір­ми CLAAS, за до­по­мо­гою яких вча­сно й без втрат ком­па­нія збе­ре ви­ро­ще­не зер­но.

Еле­ва­тор­не го­спо­дар­ство

Ін­ве­сту­вав­ши 2013 ро­ку в роз­бу­до­ву еле­ва­то­рів по­над 50 млн грн, гру­па по­рів­ня­но з 2012-м вдві­чі збіль­ши­ла за­галь­ні по­ту­жно­сті з одно­ра­зо­во­го збе­рі­га­н­ня зер­на. Зав­дя­ки за­вер­шен­ню бу­дів­ни­цтва й вве­ден­ню в екс­плу­а­та­цію дру­гої чер­ги еле­ва­тор­них комплексів в мі­стах Ічня (Чер­ні­гів­ська обл.) і Глу­хів (Сум­ська обл.) по­ту­жно­сті з одно­ра­зо­во­го збе­рі­га­н­ня гру­пи від­те­пер пе­ре­ви­щу­ють 80 тис. тонн. Ком­пле­кси є ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чни­ми об’єкта­ми, де пред­став­ле­но обладнання про­від­них сві­то- вих ви­ро­бни­ків. Це, зокре­ма, зер­но­су­шар­ки Brock Meyer 2400S (США) і транс­порт­не обладнання та єм­но­сті для збе­рі­га­н­ня зер­но­вих SPS (Іспа­нія), су­шар­ки Mega (Ар­ген­ти­на), зер­но­очи­сне обладнання Damas (Да­нія), про­бо­від­бір­ний при­стрій Rakoraf (Ні­меч­чи­на) то­що.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Со­ці­аль­на кор­по­ра­тив­на скла­до­ва є вкрай ва­жли­вою для гру­пи «РО­СТОК-ХОЛ­ДИНГ». У 2013 ро­ці ви­да­тки гру­пи на со­ці­аль­ні про­е­кти ста­но­ви­ли 2,5 млн грн. До­по­мо­га спря­мо­ву- ва­ла­ся на ви­рі­ше­н­ня пи­тань мі­сце­вих гро­мад, що пе­ре­бу­ва­ють у ре­гіо­нах ді­яль­но­сті агро­хол­дин­гу. При­мі­ром, у Глу­хо­ві ре­кон­стру­йо­ва­но цер­кву, при­дба­но пе­ре­сув­ний кар­діо­граф й апа­рат УЗІ для мі­сце­вої ам­бу­ла­то­рії, а та­кож пе­ре­да­но в ко­ри­сту­ва­н­ня лег­ко­вий ав­то­мо­біль ко­му­наль­но­му за­кла­ду «Центр пер­вин­ної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги». У мі­сті за­бра­ти на­да­но фі­нан­су­ва­н­ня ди­тя­чо­му спор­тив­но­му клу­бу «Бе­рег», двом фут­боль­ним ко­ман­дам Ічнян­сько­го ра­йо­ну, а та­кож ма­те­рі­аль­но під­три­му­ва­ли­ся спортс­ме­ни-кік­бо­ксе­ри.

Най­ближ­чі пла­ни

Основ­ну ува­гу ком­па­нія при­ді­ля­ти­ме під­ви­щен­ню ефе­ктив­но­сті ро­слин­ни­цтва, зокре­ма змен­шен­ню ви­трат на ге­ктар і збіль­шен­ню вро­жай­но­сті основ­них куль­тур. На­слід­ком цьо­го ста­не на­ро­щу­ва­н­ня об­ся­гів тор­гів­лі зер­но­ви­ми. Не за­ли­ша­ти­муть без ува­ги в ком­па­нії й роз­ви­ток мо­ло­чно­го тва­рин­ни­цтва.

До­вiд­ка: «Ро­сток-Хол­динг» — вер­ти­каль­но­ін­те­гро­ва­на агро­про­ми­сло­ва гру­па, що спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні та ре­а­лі­за­ції зер­но­вих куль­тур, а та­кож ви­ро­бни­цтві, пе­ре­роб­ці та про­да­жу мо­ло­чної про­ду­кції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.