ПАТ «Мрія Агро­хол­динг»

Ан­дрій НА­У­МЕН­КО ди­ре­ктор «Час змін для нас — це час зро­ста­н­ня та но­вих мо­жли­во­стей»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

Клю­чо­ви­ми по­ді­я­ми для най­біль­шо­го за­хі­дно­укра­їн­сько­го агро­хол­дин­гу у 2013 ро­ці ста­ло успі­шне роз­мі­ще­н­ня єв­ро­бон­дів на 400 млн дол. і зна­чне збіль­ше­н­ня вро­жаю від по­пе­ре­дньо­го ро­ку – на 71% по зер­но­вим і олій­ним куль­ту­рам. Про­тя­гом на­сту­пно­го ро­ку ком­па­нія пра­гне роз­ши­ри­ти зе­мель­ний банк, роз­бу­ду­ва­ти ін­фра­стру­кту­ру та під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність на ко­жно­му ета­пі ви­ро­бни­цтва.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

У 2013 ро­ці «Мрія» збіль­ши­ла уро­жай зер­но­вих й олій­них куль­тур на 71%, а кар­то­плі — на 24%. Уро­жай­ність пше­ни­ці ста­но­ви­ла 5,9 т/га, рі­па­ку — 2,9 т/га. Ва­ло­вий уро­жай зер­но­вих й олій­них ся­гнув 1,8 млн тонн, із них 811 тис. — пше­ни­ці, 930 тис. — ку­ку­ру­дзи, близь­ко 87 тис. — рі­па­ку, 160 тис. — кар­то­плі, 762 тис. — цукро­во­го бу­ря­ку. Спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви до­зво­ли­ли «Мрії» на­ро­сти­ти пло­щі по­сі­вів ози­мих куль­тур по­рів­ня­но з 2012 ро­ком. Для вро­жаю на­сту­пно­го ро­ку ком­па­нія за­сі­я­ла при­бли­зно 30 тис. га ози­мо­го ячме­ню, близь­ко 45 тис. га ози­мо­го рі­па­ку та 110 тис. га ози­мої пше­ни­ці. Та­ким чи­ном, по­сів­ні пло­щі ози­мих куль­тур збіль­ши­ли­ся при­бли­зно на 10% і за­га­лом ста­но­ви­ли близь­ко 185 тис. га.

Фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти

Ста­ном на 30 ве­ре­сня 2013 ро­ку су­ку­пні акти­ви зро­сли на 34% р/р — до 1,797 мрд дол. Ви­ру­чка агро­хол­дин­гу за 9 мі­ся­ців 2013 ро­ку ста­но­ви­ла 264,7 млн дол. про­ти 250,1 млн дол. за ана­ло­гі­чний пе­рі­од 2012 ро­ку. Су­ку­пний до­хід за цей са­мий пе­рі­од (вклю­чно з чи­стим при­бу­тком від змі­ни спра­ве­дли­вої вар­то­сті біо­ло­гі­чних акти­вів) ся­гнув 466,3 млн дол. EBITDA зро­сла з 194,7 млн дол. до 232,4 млн. дол. Чи­стий при­бу­ток за цей са­мий пе­рі­од ста­но­вив 137,2 млн. дол. Су­ку­пний до­хід за 12 мі­ся­ців ста­ном на 30 ве­ре­сня (да­та остан­ньої фі­нан­со­вої зві­тно­сті «Мрії») ся­гнув 618,9 млн. дол. У кві­тні ми­ну­ло­го ро­ку «Мрія» роз­мі­сти­ла єв­ро­бон­ди на су­му 400 млн дол. із при­бу­тко­ві­стю 9,75% рі­чних і по­га­ше­н­ням у 2018 ро­ці. Га­ран­та­ми ста­ли та­кі фі­нан­со­ві ком­па­нії, як JP Morgan, Citibank, VTB, «Сбер­банк Ро­сії» й ін­ве­сти­цій­на ком­па­нія Dragon Capital.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Сво­їм успі­хом ком­па­нія ді­ли­ла­ся з мі­сце­ви­ми гро­ма­да­ми. За 2013 рік у со­ці­аль­ні про­е­кти ін­ве­сто­ва­но по­над 10 млн грн, це по­лі­пши­ло жи­т­тя 750 сіл і мі­сте­чок За­хі­дної Укра­ї­ни. Ком­па­нія «Мрія» вві­йшла в чи­сло 25 най­кра­щих ро­бо­то­дав­ців Укра­ї­ни, які на­да­ють сво­їм те­пе­рі­шнім і по­тен­цій­ним пра­ців­ни­кам най­кра­щі умо­ви для ефе­ктив­ної ро­бо­ти та про­фе­сій­но­го ро­сту.

Най­ближ­чі пла­ни

Зав­да­н­ня на на­сту­пний рік — утри­ма­ти клю­чо­ві по­зи­ції ком­па­нії, про­дов­жу­ю­чи роз­бу­до­ву­ва­ти бі­знес, пі­дви­щу­ва­ти йо­го ефе­ктив­ність і змі­цню­ва­ти ко­ман­ду про­фе­сіо­на­лів. «Мрія» вже роз­по­ча­ла ро­бо­ту над фор­му­ва­н­ням ви­со­ко­ефе­ктив­ної ор­га­ні­за­цій­ної стру­кту­ри, орі­єн­то­ва­ної на змен­ше­н­ня управ­лін­ських рів­нів, що під­ви­щить про­ду­ктив­ність і ре­зуль­та­тив­ність ро­бо­ти.

До­вiд­ка: ПАТ «Мрія Агро­хол­динг» (ство­ре­не 17 кві­тня 1992 р.) — це вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­ний агро­про­ми­сло­вий хол­динг. Зе­мель­ні ре­сур­си ком­па­нії на­лі­чу­ють близь­ко 320 тис. га, ком­па­ктно роз­та­шо­ва­ні в За­хі­дній Укра­ї­ні, на те­ри­то­рії ра­ді­у­сом близь­ко 150 км. Весь зе­мель­ний банк ком­па­нії по­ді­ле­но на 14 окре­мих до­ти­чних кла­сте­рів — по 17 000– 25 000 га ко­жен. Про­ду­кція «Мрії» по­ста­ча­є­ться у по­над 20 кра­їн сві­ту, зокре­ма й най­біль­шим хар­чо­вим ком­па­ні­ям Єв­ро­пи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.