ПП «НСНФ «Со­є­вий вік»

Ру­слан МОНIЧ вла­сник «По­ки мо­жли­во, бу­де­мо пра­цю­ва­ти в Укра­ї­ні, у нас тут до­бра ко­ман­да»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

При­ва­тне під­при­єм­ство «На­у­ко­ва се­ле­кцій­но-на­сін­ни­цька фір­ма «Со­є­вий вік» має в Укра­ї­ні два ви­ро­бни­чі кла­сте­ри. У Кі­ро­во­град­ській обла­сті, звід­ки по­чи­на­ла­ся ком­па­нія, сер­ти­фі­ку­ва­ли 1700 га й го­спо­да­рю­ють ли­ше за ор­га­ні­чни­ми прин­ци­па­ми, ще 1000 га па­йо­вої зем­лі обро­бля­ють за тра­ди­цій­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми у Ки­їв­ській обла­сті. Ком­па­нія вже по­ста­чає то­вар­ну ор­га­ні­чну сою у Єв­ро­пу, у най­ближ­чій пер­спе­кти­ві пла­нує на­ла­го­ди­ти вла­сну пе­ре­роб­ку й екс­пор­ту­ва­ти со­є­ву олію та ма­ку­ху. Однак прі­о­ри­те­том за­ли­ша­є­ться ре­а­лі­за­ція со­є­во­го на­сі­н­ня — як ор­га­ні­чно­го, так і не­ор­га­ні­чно­го.

Ро­слин­ни­цтво

У зем­ле­роб­стві ком­па­нія від­дає пе­ре­ва­гу мі­ні­маль­ним те­хно­ло­гі­ям обро­бі­тку ґрун­ту, зокре­ма ноу-тілл. Від­по­від­но до цьо­го уком­пле­кто­ва­но й ма­ши­но-тра­ктор­ний парк під­роз­ді­лів під­при­єм­ства. Го­лов­на куль­ту­ра на по­лях — соя. Кі­ро­во­град­ський кла­стер ПП НСНФ «Со­є­вий вік» успі­шно про­йшов сер­ти­фі­ка­цію швей­цар­ською уста­но­вою IMO на від­по­від­ність ви­мо­гам Єв­ро­пей­ських Стан­дар­тів ЄC 834/2007 і 889/2008 з ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва. Від­по­від­но, ви­ро­ще­не ком­па­ні­єю в Кі­ро­во­град­ській обла­сті на­сі­н­ня сої сер­ти­фі­ку­є­ться зі ста­ту­сом «ор­га­нік». Ком­па­нія має ве­ли­кий до­свід екс­порт­них по­ста­вок ор­га­ні­чної сої, її основ­ні по­ку­пці з Іта­лії та Ні­меч­чи­ни. Із ви­ро­ще­ної в Укра­ї­ні ор­га­ні­чної сої в кра­ї­нах Європи ви­ро­бля­ють ор­га­ні­чні про­до­воль­чі про­ду­кти, а та­кож ком­бі­кор­ми, при­зна­че­ні для го­дів­лі тва­рин в ор­га­ні­чно­му тва­рин­ни­цтві.

Ви­ро­бни­цтво на­сі­н­ня

В Укра­ї­ні за час сво­єї ро­бо­ти ком­па­нія ство­ри­ла 10 сор­тів сої, із них 8 за­не­се­но до Дер­жав­но­го ре­є­стру сор­тів ро­слин, ще два — проходять ре­є­стра­цію. Під­при­єм­ство про­ва­дить пов­ний цикл селекційних і на­сін­ни­цьких ро­біт, має вла­сний штат на­у­ко­вих пра­ців­ни­ків. Щоб отри­ма­ти збут по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу за кор­до­ном, окре­мі сор­ти по­ча­ли ре­є­стру­ва­ти в Че­хії, Поль­щі, Ні- меч­чи­ні, Угор­щи­ні. До Єв­ро­пей­сько­го ре­є­стру вже вне­се­но сорт Ан­ну­шка, проходять екс­пер­ти­зу сор­ти Мав­ка й Атлан­та. У ком­па­нії спо­ді­ва­ю­ться, що в пер­спе­кти­ві Укра­ї­на ввій­де до скла­ду Ор­га­ні­за­ції еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва та роз­ви­тку по схе­мах по­льо­вої апро­ба­ції сої, і пе­ре­по­ни для про­да­жу укра­їн­сько­го на­сі­н­ня в єв­ро­пей­ські кра­ї­ни бу­де зня­то. Се­ле­кцій­ний під­роз­діл та ча­сти­на пер­вин­но­го на­сін­ни­цтва ком­па­нії роз­мі­ще­ні в Че­хії (ком­па­нія «Осє­ва») — «Со­є­вий вік» пра­гне при­ско­ри­ти про­цес опа­ну­ва­н­ня єв­ро­пей­сько­го рин­ку, однак пов­ні­стю пе­ре­но­си­ти на­сін­ни­цтво в ЄС ком­па­нія не пла­нує.

Най­ближ­чі пла­ни

Ком­па­нія має на­мір від­кри­ти не­ве­ли­кий за­вод із пе­ре­роб­ки сої в Кі­ро­во­гра­ді. Би­те й не­кон­ди­цій­не зер­но, що не мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­не як на­сі­н­ня, пе­ре­ро­бля­ти­муть і про­да­ва­ти­муть на екс­порт: у Єв­ро­пі ба­га­то під­при­ємств го­то­ві ку­пу­ва­ти ор­га­ні­чну со­є­ву олію та ма­ку­ху. Та­ким чи­ном, пла­ну­ють на ко­жній тон­ні про­ду­кції до­да­тко­во за­ро­бля­ти до 100 єв­ро. Орі­єн­тов­на по­ту­жність за­во­ду — до 12 т/до­бу. Ін­ве­сти­ції в та­кий про­ект, за по­пе­ре­дні­ми оцін­ка­ми, ста­но­ви­ти­муть 50–70 тис. єв­ро.

До­вiд­ка: Ком­па­нія «Со­є­вий Вік» за­сно­ва­на 1997 ро­ку, ко­ли то­ді ще фер­мер­ське го­спо­дар­ство «Мо­ніч Р. В.» упер­ше по­сі­я­ло сою на пло­щі 10 га по­бли­зу Кі­ро­во­гра­да. Із 2001 ро­ку зі ство­ре­н­ням і ре­є­стра­ці­єю ПП НСНФ «Со­є­вий вік» ком­па­нія ви­зна­чи­ла сво­їм стра­те­гі­чним зав­да­н­ням ство­ре­н­ня ви­со­ко­про­ду­ктив­них сор­тів сої без за­сто­су­ва­н­ня ге­не­ти­чно мо­ди­фі­ко­ва­них ор­га­ні­змів, а зго­дом — і спе­ці­а­лі­зо­ва­них під ор­га­ні­чне зем­ле­роб­ство. Сьо­го­дні НСНФ «Со­є­вий вік» — це ком­па­нія з ба­га­то­сто­рон­ньою сфе­рою ін­те­ре­сів, що має вла­сну ма­те­рі­аль­ну ба­зу, обро­бляє 1700 га за ор­га­ні­чною те­хно­ло­гі­єю та 1000 га — за тра­ди­цій­ною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.