ФГ «Оме­лья­нен­ко»

Сер­гій ОМЕ­ЛЬЯ­НЕН­КО го­ло­ва фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства «Ми ро­би­мо став­ку на ку­ку­ру­дзу й со­ня­чну енер­ге­ти­ку. Для ку­ку­ру­дзи в нас є вся не­об­хі­дна ін­фра­стру­кту­ра, а енер­ге­ти­ка — це на­ша пер­спе­кти­ва»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

Фер­мер­ське го­спо­дар­ство «Оме­лья­нен­ко» має по­над 20 ро­ків істо­рії. За цей час йо­му вда­ло­ся на­ро­сти­ти зе­мель­ний банк із 16 га до 5,5 тис. без за­лу­че­н­ня ко­штів сто­рон­ніх ін­ве­сто­рів. Зо­се­ре­ди­ли­ся на ро­слин­ни­цтві: до­мі­нан­тною куль­ту­рою у сі­во­змі­ні є ку­ку­ру­дза, для до­су­шу­ва­н­ня й збе­рі­га­н­ня якої ма­ють вла­сну ін­фра­стру­кту­ру. Ми­ну­ло­го ро­ку в го­спо­дар­стві на пов­ну по­ту­жність (1,3 МВт) за­пра­цю­ва­ла со­ня­чна еле­ктро­стан­ція. Та­ким чи­ном, ФГ «Оме­лья­нен­ко» ста­ло пер­шим агро­фор­му­ва­н­ням, що ви­рі­ши­ло роз­ви­ва­ти аб­со­лю­тно не­тра­ди­цій­ний для на­шої кра­ї­ни на­прям бі­зне­су — со­ня­чну енер­ге­ти­ку.

Ро­слин­ни­цтво

У 2013 ро­ці в го­спо­дар­стві най­ви­щу рен­та­бель­ність по­ка­зав со­ня­шник — зав­дя­ки спри­я­тли­вим по­го­днім умо­вам уро­жай отри­ма­ли на рів­ні 33 ц/га. Ку­ку­ру­дза по­ка­за­ла не­ве­ли­ку вро­жай­ність — 60–70 ц/га, оскіль­ки в ли­пні й сер­пні бра­ку­ва­ло до­щів. Про­те зав­дя­ки за­мкне­но­му ци­клу (ви­ро­щу­ва­н­ня, до­су­шу­ва­н­ня, збе­рі­га­н­ня) рен­та­бель­ність утри­ма­ли в плю­сі.

Збе­рі­га­н­ня про­ду­кції

Пер­ші ме­та­ле­ві си­ло­си на 4 тис. тонн ФГ «Оме­лья­нен­ко» по­ста­ви­ло ще у 2003 ро­ці — пер­ши­ми в обла­сті. Цю ідею го­ло­ва го­спо­дар­ства при­віз зі США. На­ра­зі ма­ють схо­ви­ще на 22 тис. тонн в Іва­нів­ці (ні­ме­цької ком­па­нії Riela й аме­ри­кан­ської Brock), а та­кож на 5 тис. тонн у Кі­ро­во­гра­ді. На еле­ва­то­рах усі про­це­си ав­то­ма­ти­зо­ва­но.

Енер­го­ефе­ктив­ність

Бу­дів­ни­цтво со­ня­чної еле­ктро­стан­ції й отри­ма­н­ня до­звіль­ної до­ку­мен­та­ції на «зе­ле­ний та­риф» три­ва­ло рік. Пер­ші мі­ся­ці 2013 ро­ку стан­ція пра­цю­ва­ла у те­сто­во­му ре­жи­мі. А вже з пер­шо­го ли­пня 2013 ро­ку На­ціо­наль­на ко­мі­сія ре­гу­лю­ва­н­ня еле­ктро­енер­ге­ти­ки Укра­ї­ни за­твер­ди­ла ФГ «Оме­лья­нен­ко» до 2030 ро­ку «зе­ле­ний та­риф» у роз­мі­рі 5 грн/ кВт-год. (0,465 єв­ро/кВт-год.) на по­ту­жність 1,3 МВт. За­га­лом в еле­ктро­стан­цію бу­ло вкла­де­но 28 млн грн, тож у ком­па­нії очі­ку­ють по­вер­не­н­ня ін­ве­сти­цій за п’ять ро­ків. Еле­ктро­стан­цію роз­мі­сти­ли на пло­щі 3 га по­ряд з адмін­бу­дів­лею та еле­ва­то­ром. За­галь­на по­ту­жність еле­ктро­стан­ції ста­но­вить 1,3 МВт: це 5300 па­не­лей по 250 Вт ко­жна. Пи­то­ма ва­га укра­їн­ських ма­те­рі­а­лів, обла­дна­н­ня й ро­біт у вар­то­сті стан­ції в су­мі ста­но­ви­ла 28% (за то­го­ча­сної нор­ми 15%).

Най­ближ­чі пла­ни

Го­спо­дар­ство пла­нує на­да­лі роз­ви­ва­ти ви­ро­бни­цтво со­ня­чної еле­ктро­енер­гії, оскіль­ки вба­чає в цьо­му сер­йо­зну пер­спе­кти­ву. «Зе­ле­ний та­риф» дер­жа­ва по­сту­по­во змен­шує, сьо­го­дні він ста­но­вить 0,35 єв­ро/кВт-год, але все одно три­ма­є­ться на еко­но­мі­чно при­ва­бли­во­му рів­ні.

До­вiд­ка: ФГ «Оме­лья­нен­ко» і ФГ «Ро­сток» спіль­но обро­бля­ють 5,5 тис. га, зе­мель­ний банк роз­мі­ще­но ком­па­ктно на те­ри­то­рії Но­во­укра­їн­сько­го ра­йо­ну Кі­ро­во­град­ської обла­сті. Істо­рія го­спо­дар­ства три­ває з 1992 ро­ку, йо­го не­змін­ним го­ло­вою є Сер­гій Бо­ри­со­вич Оме­лья­нен­ко. Го­лов­ний на­прям ви­ро­бни­цтва — ро­слин­ни­цтво: про­філь­ною куль­ту­рою у сі­во­змі­ні є ку­ку­ру­дза. Го­спо­дар­ство має вла­сні по­ту­жно­сті для збе­рі­га­н­ня збіж­жя (до 30 тис. тонн) і су­шиль­ні уста­нов­ки. Па­ра­лель­но з ро­слин­ни­цтвом із 2012 ро­ку роз­ви­ва­ють со­ня­чну енер­ге­ти­ку, для чо­го на ді­лян­ці пло­щею 3 га вста­но­ви­ли по­над 5 тис. со­ня­чних мо­ду­лів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.