ПП «Юхи­мів­ське»

Оле­ксандр КIЧМАРЕНКО ди­ре­ктор «Ма­є­мо на­мір пе­ре­ро­бля­ти не мен­ше ніж 75% про­ду­кції, яку ви­ро­щу­є­мо»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

ПП «Юхи­мів­ське» пра­цює на рин­ку сіль­госп­про­ду­кції 26 ро­ків, однак йо­го но­ві­тня істо­рія по­ча­ла­ся 2009 ро­ку. Но­ва ко­ман­да іні­ці­ю­ва­ла гли­бо­ку мо­дер­ні­за­цію всіх ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей, по­єд­нав­ши те­хно­ло­гі­за­цію з по­сту­по­вим роз­ви­тком: став­ка бу­ла зро­бле­на на пер­со­нал і те­хно­ло­гії. По­ряд із до­три­ма­н­ням ви­со­ко­го рів­ня ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня зна­чні зу­си­л­ля бу­ли спря­мо­ва­ні на роз­ви­ток мо­ло­чної та пе­ре­ро­бної га­лу­зей, ви­ро­бни­цтва ши­ро­ко­го спе­ктра то­ва­рів круп’яної, мо­ло­чної про­ду­кції, а та­кож хлі­бо­бу­ло­чних ви­ро­бів, що до­зво­ляє якнай­біль­ше зни­зи­ти ви­ро­бни­чі ризики й отри­ма­ти до­да­тко­ву вар­тість від ви­ро­бле­ної про­ду­кції.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Прі­о­ри­те­том роз­ви­тку ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло онов­ле­н­ня пар­ку те­хні­ки для ро­слин­ни­цтва. Під­при­єм­ство при­дба­ло два зер­но­зби­раль­ні ком­бай­ни Lexion 670, обладнання для за­го­тів­лі кор­мів Claas і тра­ктор Xerion на за­галь­ну су­му 5 млн грн. У мо­ло­чно­му тва­рин­ни­цтві від­бу­ло­ся збіль­ше­н­ня на­до­їв на 20% — до 7830 кг на ко­ро­ву мо­ло­ка кла­су ек­стра. По­са­дже­но 87 га са­ду, за­кін­че­но бу­дів­ни­цтво при­мі­ще­н­ня під фру­кто­схо­ви­ще.

Тва­рин­ни­цтво

Га­лузь мо­ло­чар­ства у 2013 ро­ці по­ка­за­ла най­біль­ший при­ріст рен­та­бель­но­сті по­рів­ня­но з ро­слин­ни­цтвом і са­дів­ни­цтвом. Чин­ни­ка­ми та­ко­го ро­сту ста­ли ріст цін на мо­ло­ко, а та­кож онов­ле­ний ке­рів­ний склад фер­ми. До ро­бо­ти під­при­єм­ство за­про­шує мо­ло­дих спе­ці­а­лі­стів, які не­у­хиль­но до­три­му­ва­ти­му­ться те­хно­ло­гії. Ком­па­нія ре­а­лі­зує стра­те­гію «3-К — ка­дри, кор­ма, ко­ро­ви». На фер­мах за­сто­со­ву­ють без­прив’язне утри­ма­н­ня та до­ї­ль­ний зал ти­пу «па­ра­лель», уста­нов­ле­но су­ча­сне обладнання та те­хно­ло­гію го­дів­лі. Мо­ло­ко ПП «Юхи­мів­ське» ре­а­лі­зує ТОВ «Лю­ст­дорф».

На­сін­ни­цтво та пе­ре­роб­ка

По­ту­жно­сті су­ча­сно­го на­сін­нє­во­го за­во­ду під­при­єм­ства ста­нов­лять 10 т/до­бу, асор­ти­мент про­ду­кції пред­став­ле­ний на­сі­н­ням ран­ніх зер­но­вих, го­ро­ху, сої, гре­чки та рі­па­ку. Ме­тою то­пме­не­джмен­ту ПП «Юхи­мів­ське» є за­мкну­тий цикл ви­ро­бни­цтва, що­най­мен­ше 75% ви­ро­щу­ва­них у го­спо­дар­стві зер­но­вих є на­мір пе­ре­ро­бля­ти все­ре­ди­ні го­спо­дар­ства. Про­даж ви­ро­бле­ної про­ду­кції (сьо­го­дні це пе­ре­ва­жно хлі­бо­бу­ло­чні ви­ро­би) від­бу­ва­є­ться че­рез ме­ре­жу 25 фір­мо­вих ма­га­зи­нів.

Най­ближ­чі пла­ни

У 2014 ро­ці в «Юхи­мів­сько­му» за­вер­шу­ва­ти­муть спра­ви, роз­по­ча­ті в по­пе­ре­дні пе­рі­о­ди, і не ма­ють на­мі­ру за­лу­ча­ти сут­тє­ву кіль­кість кре­ди­тних ко­штів. У ком­па­нії пла­ну­ють на­ро­сти­ти по­ка­зни­ки по на­до­ях до 8 тис. кг, роз­ши­ри­ти до­ї­ль­ну за­лу на 60 го­лів до 415-ти. За­пла­но­ва­но по­са­ди­ти 37 га са­ду, за­вер­ши­ти вста­нов­ле­н­ня хо­ло­диль­но­го обладнання об­ся­гом 1050 т, що до­зво­лить вдві­чі під­ви­щи­ти ре­а­лі­за­цій­ну ці­ну яблук у зи­мо­во-ве­сня­ний пе­рі­од. Та­кож ком­па­нія вве­де в екс­плу­а­та­цію за­вод із ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзя­них круп по­ту­жні­стю 5 тис. тонн го­то­вої про­ду­кції з орі­єн­та­ці­єю на ві­тчи­зня­ний ри­нок і Мол­до­ву. У не­да­ле­ко­му май­бу­тньо­му є на­мі­ри вста­но­ви­ти обладнання для пе­ре­роб­ки мо­ло­ка на ши­ро­кий асор­ти­мент про­ду­кції.

До­вiд­ка: ПП «Юхи­мів­ське» ство­ре­но 1988 ро­ку пі­сля ре­ор­га­ні­за­ції кол­го­спу в се­ли­щі Юхи­мів­ка Він­ни­цької обла­сті. Під­при­єм­ство має ста­тус еліт­го­спу, ва­жли­вим йо­го про­фі­лем бу­ло й ли­ша­є­ться на­сін­ни­цтво, сер­цем яко­го є су­ча­сний на­сін­нє­вий за­вод. Із 2009 ро­ку роз­по­чи­на­є­ться ре­ор­га­ні­за­ція мо­ло­чно­го тва­рин­ни­цтва, із 2010-го — роз­ви­ток са­дів­ни­цтва. Під­при­єм­ство роз­ви­ває пе­ре­ро­бну га­лузь, ре­а­лі­зує ши­ро­кий асор­ти­мент хлі­бо­бу­ло­чних ви­ро­бів, має у сво­їй стру­кту­рі млин, пе­кар­ню, за­вод із ви­ро­бни­цтва круп й олій­ни­цю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.