ТДВ «Те­ре­зи­не»

На­дія КУДЛАЙ го­ло­ва На­гля­до­вої ра­ди «Ав­то­ма­ти­за­ція мо­ло­чних комплексів за­без­пе­чить ма­кси­маль­ний ком­форт для тва­рин і спо­кій для фер­ме­рів»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Мо­ло­чний ком­плекс ТДВ «Те­ре­зи­не» ві­до­мий як зраз­ко­во­по­ка­зо­ва фер­ма. У 2012 ро­ці тут бу­ло вста­нов­ле­но пер­ші в Укра­ї­ні чо­ти­ри ро­бо­ти-до­я­ри. Зав­дя­ки цьо­му під­при­єм­ство збіль­ши­ло на­дої мо­ло­ка на ко­ро­ву та по­лі­пши­ло якість отри­му­ва­но­го мо­ло­ка. Свою про­ду­кцію під­при­єм­ство ре­а­лі­зує Бі­ло­цер­ків­сько­му мо­ло­ко­пе­ре­ро­бно­му ком­бі­на­ту, який спів­пра­цює з ме­ре­жею швид­ко­го хар­чу­ва­н­ня «Мак­До­нальдз». У най­ближ­чих пла­нах ком­па­нії — до­уком­пле­кту­ва­н­ня ста­да не­те­ля­ми го­лштин­ської по­ро­ди та на­ро­ще­н­ня дій­но­го ста­да до 1,5 тис. го­лів.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

2013 ро­ку на ТДВ «Те­ре­зи­не» збу­ду­ва­ли при­мі­ще­н­ня для утри­ма­н­ня не­те­лей на 300 го­лів, зокре­ма, бу­ло вста­нов­ле­но бо­кси ні­ме­цько­го та ві­тчи­зня­но­го обладнання для утри­ма­н­ня ко­рів. За­кін­чи­ли бу­дів­ни­цтво зер­но­су­шиль­но­го ком­пле­ксу по­ту­жні­стю 68 тис. тонн.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія ін­ве­сту­ва­ла в при­дба­н­ня са­мо­хі­дно­го об­при­ску­ва­ча та двох тра­кто­рів.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

ТДВ «Те­ре­зи­не» укла­ло із се­ли­щни­ми ра­да­ми (сіл Те­ре­зи­не та Віль­на Та­ра­сів­ка) со­ці­аль­ну уго­ду, ко­тра пе­ред­ба­чає від­ра­ху­ва­н­ня 2% вар­то­сті ін­ве­сти­цій на роз­ви­ток со­ці­аль­ної сфе­ри. Спів­пра­цює з Бі­ло­цер­ків­ським аграр­ним уні­вер­си­те­том: ре­гу­ляр­но бе­ре на пра­кти­ку сту­ден­тів із подаль­шою мо­жли­ві­стю пра­це­вла­шту­ва­н­ня в го­спо­дар­стві.

Най­ближ­чі пла­ни

У 2014 ро­ці в го­спо­дар­стві пла­ну­ють за­вез­ти з Європи 300 го­лів не­те­лей го­лштин­ської по­ро­ди для ком­пле­кта­ції ста­да та подаль­шо­го на­ро­щу­ва­н­ня дій­но­го по­го­лів’я до 1,5 тис. Че­рез збіль­ше­н­ня ста­да в пла­нах під­при­єм­ства збу­ду­ва­ти за вла­сні обі­го­ві ко­шти при­мі­ще­н­ня для утри­ма­н­ня тіль­них і су­хо­стій­них ко­рів. Та­кож за умо­ви під­пи­са­н­ня до­го­во­ру з обл­енер­го що­до отри­ма­н­ня зе­ле­но­го та­ри­фу на ТДВ «Те­ре­зи­не» пла­ну­ють вве­сти в екс­плу­а­та­цію біо­га­зо­ву уста­нов­ку Lipp по­ту­жні­стю 500 кВ.

До­вiд­ка: Мо­ло­чний ком­плекс ТДВ «Те­ре­зи­не» роз­та­шо­ва­но в се­лі Віль­на Та­ра­сів­ка (Бі­ло­цер­ків­сько­го р-н, Ки­їв­ської обл.). Прое­кт­на по­ту­жність — 500 дій­них ко­рів. Ком­плекс уста­тко­ва­но ві­сьмо­ма стан­ці­я­ми до­бро­віль­но­го до­ї­н­ня, се­ре­днє на­ван­та­же­н­ня на ко­жну — 65–70 ко­рів на до­бу. По­ро­да — укра­їн­ська чор­но-ря­ба мо­ло­чна та го­лштин­ська пер­шої-тре­тьої ла­кта­цій. До­бо­вий на­дій на фу­ра­жну ко­ро­ву — 28 кг, кра­тність до­ї­н­ня 2,2 ра­за. До­бо­ве ва­ло­ве ви­ро­бни­цтво мо­ло­ка — 6 т із ба­кте­рі­аль­ним за­бру­дне­н­ням 20–50 тис./см3 і со­ма­ти­кою — 80–100 тис./см3.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.