ТОВ «Укра­ї­на»

Олег КРИЖОВАЧУК ди­ре­ктор «Ми сьо­го­дні ро­би­мо те, що ін­ші ро­би­ти­муть че­рез п’ять ро­ків»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Сіль­сько­го­спо­дар­ське то­ва­ри­ство з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю «Укра­ї­на» ви­ро­сло з 1730 га, що бу­ли за­крі­пле­ні за кол­го­спом, до одно­го з най­біль­ших то­ва­ро­ви­ро­бни­ків Тер­но­піль­щи­ни. «Я пе­ре­ко­на­ний: щоб твій бі­знес був успі­шним, ні­ко­ли не тре­ба ста­ви­ти за ме­ту за­ро­би­ти ду­же ба­га­то гро­шей. бо то­ді їх ні­ко­ли не за­ро­биш. Вар­то ро­би­ти свою спра­ву най­кра­ще, і то­ді з’яви­ться ре­зуль­тат. Адже кон­ку­рен­ція — ру­шій­на си­ла успі­ху», — вва­жає ди­ре­ктор під­при­єм­ства Олег Крижовачук. Го­спо­дар­ство ди­вер­си­фі­кує ризики, успі­шно роз­ви­ва­ю­чи від­ра­зу кіль­ка на­пря­мів ро­бо­ти: ро­слин­ни­цтво, сви­нар­ство, мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво, са­дів­ни­цтво та збе­рі­га­н­ня зер­но­вих.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Го­спо­дар­ство актив­но роз­ви­ва­ло но­ві для се­бе на­пря­ми ді­яль­но­сті, зокре­ма са­дів­ни­цтво. Так ми­ну­ло­го ро­ку на пло­щі 99 га по­са­ди­ли тре­тю чер­гу яблу­не­во­го са­ду. Те­пер за­галь­на пло­ща пло­до­во-ягі­дних на­са­джень (у са­ду по­са­дже­но ще й ку­щі смо­ро­ди­ни та ма­ли­ни), за­кла­де­них 2011 ро­ку, ста­но­вить 177 га. Сад осна­ще­но си­сте­мою кра­пель­но­го зро­ше­н­ня, за до­по­мо­гою якої одно­ча­сно з по­ли­вом мо­жна здій­сню­ва­ти фер­ти­га­цію. Окрім того, ми­ну­ло­го ро­ку під майбутній уро­жай зве­де­но фундамент фру­кто­схо­ви­ща, роз­ра­хо­ва­но­го на одно­ча­сне збе­рі­га­н­ня 4 тис. тонн яблук. За­пла­но­ва­но, що вже ці­єї осе­ні во­но прийме пер­ший уро­жай фру­ктів. Остан­ні два ро­ки бу­ли ре­во­лю­цій­ни­ми для тва­рин­ни­цтва го­спо­дар­ства. У жов­тні 2012 ро­ку вве­де­но в екс­плу­а­та­цію по­ту­жний ком­плекс від­го­дів­лі сви­ней, роз­ра­хо­ва­ний на 10 тис. го­лів. У ви­бо­рі уста­тку­ва­н­ня зу­пи­ни­ли­ся на поль­ській фір­мі Wesstron, а по­го­лів’я за­ве­зли з Да­нії. Мі­кро­клі­ма­том у при­мі­щен­ні управ­ля­ють комп’юте­ри, а чи­сто­ту по­ві­тря за­без­пе­чує си­сте­ма вен­ти­ля­ції. З-по­між ін­ших ін­фра­стру­ктур­них но­ва­цій — пов­на ре­кон­стру­кція одно­го з ко­рів­ни­ків, роз­ра­хо­ва­но­го на 230 місць. Зав­дя­ки за­сто­су­ван­ню най­но­ві­ших те­хно­ло­гій утри­ма­н­ня та го­дів­лі ВРХ те­пер пла­но­ва про­ду­ктив­ність ко­рів зро­сла до 10 тис. л мо­ло­ка. На­да­н­ня по­слуг збе­рі­га­н­ня зер­но­вих — ще один на­прям роз­ви­тку під­при­єм­ства. Для цьо­го ми­ну­ло­го ро­ку роз­по­ча­то бу­дів­ни­цтво тре­тьої чер­ги еле­ва­то­ра, роз­ра­хо­ва­но­го на 30 тис. тонн зер­на. Та­ким чи­ном, за­галь­на єм­ність еле­ва­тор­них по­ту­жно­стей ста­но­ви­ти­ме 85 тис. тонн. Уве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію до­да­тко­вих по­ту­жно­стей до­зво­лить до­да­тко­во за­ро­бля­ти гро­ші на по­слу­гах зі збе­рі­га­н­ня.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Ве­ли­ку ува­гу го­спо­дар­ство при­ді­ляє роз­ви­тку со­ці­аль­ної сфе­ри всіх на­се­ле­них пун­ктів, де орен­дує зем­лю. Що­ро­ку на на­да­н­ня ма­те­рі­аль­ної до­по­мо­ги шко­лам, ди­тя­чим са­до­чкам, лі­ку­валь­ним за­кла­дам і за­кла­дам куль­ту­ри, ре­монт до­ріг то­що з бю­дже­ту го­спо­дар­ства ви­ді­ля­є­ться близь­ко 2 млн грн.

До­вiд­ка: СТОВ «Укра­ї­на» — ба­га­то­про­філь­ний агро­хол­динг Тер­но­піль­щи­ни. Основ­ни­ми на­пря­ма­ми ді­яль­но­сті ком­па­нії є ро­слин­ни­цтво та тва­рин­ни­цтво. Остан­нім ча­сом до них до­да­ли­ся са­дів­ни­цтво, та­кож під­при­єм­ство пла­нує на­да­ва­ти по­слу­ги зі збе­рі­га­н­ня зер­но­вих. Під­при­єм­ство має ста­тус еліт­го­спу. Усі про­е­кти в го­спо­дар­стві здій­сню­ю­ться за ра­ху­нок вла­сних ін­ве­сти­цій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.