ТОВ «Ро­Агро»

Дми­тро ШУЛЬЦ ди­ре­ктор «Ві­тчи­зня­ний аграр­ний бі­знес — це рух упе­ред»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Ва­ло­вий збір куль­тур, що ви­ро­щу­ва­ла ком­па­нія у 2013 ро­ці, ста­но­вив по­над 171 тис. тонн, що на 30% пе­ре­ви­щи­ло рі­вень, який во­на ви­зна­чи­ла для се­бе. Найу­ро­жай­ні­ши­ми куль­ту­ра­ми бу­ли со­ня­шник і ку­ку­ру­дза. На окре­мих по­лях по­ка­зни­ки ся­га­ли 4,5 та 14 т/га від­по­від­но. Ком­па­нія не пер­ший рік до­три­му­є­ться по­зи­ції пла­но­мір­но­го збіль­ше­н­ня зе­мель­но­го бан­ку й успі­шно її ре­а­лі­зо­вує. Так, у 2013 ро­ці пло­щі, які орен­дує ком­па­нія, збіль­ши­ли­ся на по­над 20% і ся­гну­ли май­же 33 тис. га. На но­вих зем­лях за­про­ва­джу­ва­ти­ме­ться прийня­та в ком­па­нії стру­кту­ра ви­ро­бни­цтва — «ке­ру­ю­ча ком­па­нія — агро­кла­сте­ри — сіль­госп­під­при­єм­ства».

Еле­ва­тор­не го­спо­дар­ство

По­рів­ня­но з по­пе­ре­днім ро­ком ком­па­нія збіль­ши­ла від­со­ток ре­а­лі­за­ції зер­но­вих й олій­них куль­тур по­над утри­чі. Зав­дя­ки роз­ши­рен­ню зе­мель­но­го бан­ку, а та­кож зро­стан­ню вро­жай­но­сті зна­чна кіль­кість го­то­вої про­ду­кції, а це по­над 100 тис. тонн, під­ля­гає дов­го­три­ва­ло­му збе­рі­ган­ню. Агро­хол­динг не ли­ше

2013 рік для ком­па­нії «Ро­Агро» від­зна­чив­ся по­ту­жним зро­ста­н­ням. Зав­дя­ки збіль­шен­ню зе­мель­но­го бан­ку на 6000 га у Він­ни­цькій обла­сті ком­па­нія на­ро­сти­ла ва­ло­вий збір основ­них сіль­гос­пкуль­тур. На­сту­пним ета­пом ста­ло при­дба­н­ня но­во­го еле­ва­то­ра на Він­нич­чи­ні, а та­кож про­ве­де­н­ня ро­біт зі збіль­ше­н­ня по­ту­жно­стей Зо­зів­сько­го еле­ва­то­ра.

про­вів мо­дер­ні­за­цію на­яв­них еле­ва­то­рів: збільшив по­ту­жно­сті з при­йма­н­ня та су­ші­н­ня зер­на, а та­кож на 30% роз­ши­рив по­ту­жно­сті зі збе­рі­га­н­ня — а й при­дбав но­вий еле­ва­тор на 70 тис. тонн одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня у Він­ни­цькій обла­сті, оскіль­ки са­ме у цьо­му ра­йо­ні скон­цен­тро­ва­но зе­мель­ний ма­сив бан­ку ком­па­нії.

Мо­ло­чне ви­ро­бни­цтво

По­го­лів’я ВРХ у го­спо­дар­ствах агро­хол­дин­гу на­ра­хо­вує 1100 ко­рів, із них 500 — дій­не ста­до. Пі­сля вдо­ско­на­ле­н­ня те­хно­ло­гії утри­ма­н­ня на­дої мо­ло­ка у 2013 ро­ці ста­но­ви­ли близь­ко 6500 кг на ко­ро­ву.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

У 2013 ро­ці на со­ці­аль­ні про­е­кти мі­сце­вих гро­мад бу­ло ви­ді­ле­но 1 млн грн. Осо­бли­во в ком­па­нії пи­ша­ю­ться онов­ле­ни­ми бу­дів­ля­ми шкіл і ме­ди­чних за­кла­дів.

Най­ближ­чі пла­ни

Основ­ним на­пря­мом подаль­шої ді­яль­но­сті в ком­па­нії ви­зна­чи­ли зро­ста­н­ня фі­нан­со­вої ефе­ктив­но­сті під­при­ємств, що вхо­дять до її скла­ду. Від­по­від­но, з-по­між прі­о­ри­те­тних пла­нів на най­ближ­чий рік — час­тко­ве роз­ши­ре­н­ня мо­ло­чно­го по­го­лів’я ВРХ, збіль­ше­н­ня по­ту­жно­стей із су­шки та до­очис­тки зер­на, а та­кож подаль­ше роз­ши­ре­н­ня зе­мель­но­го бан­ку до 50 тис. га.

До­вiд­ка: Ви­ку­пив­ши час­тку швед­ської ком­па­нії Kinnevik, гру­па «ТАС» тре­тій рік по­спіль одно­осо­бо­во управ­ляє ком­па­ні­єю «Ро­Агро», сфор­му­вав­ши три кла­сте­ри у Він­ни­цькій, Кі­ро­во­град­ській і Ми­ко­ла­їв­ській обла­стях. Агро­хол­динг спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­бни­цтві зер­на ози­мої пше­ни­ці, ку­ку­ру­дзи, со­ня­шни­ку та сої.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.