NEW HOLLAND TD5.110 — КРА­ЩИЙ ПАР­ТНЕР ФЕР­МЕ­РА

Но­вий су­ча­сний тра­ктор New Holland TD5.110, що був пре­зен­то­ва­ний 2013 ро­ку на про­е­кті «Аграр­на елі­та Укра­ї­ни», про­де­мон­стру­вав від­мін­ну ро­бо­ту в по­лях.

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ - Во­ло­ди­мир Євтушенко

Уже че­твер­тий рік по­спіль ге­не­раль­ним пар­тне­ром про­е­кту «Аграр­на елі­та Укра­ї­ни», що йо­го ор­га­ні­зо­вує про­від­ний журнал агра­рі­їв The Ukrainian Farmer, є ком­па­нія New Holland Agriculture. Плі­дність та­ко­го пар­тнер­ства ви­ра­жа­є­ться у вза­є­мо­ви­гі­дній під­трим­ці про­від­ним сві­то­вим ви­ро­бни­ком сіль­гос­пте­хні­ки най­кра­щих агро­під­при­ємств, що по­тра­пля­ють у про­ект за ре­зуль­та­та­ми мас­шта­бно­го ан­ке­ту­ва­н­ня екс­пер­тної ра­ди про­е­кту, до скла­ду якої вві­йшли пред­став­ни­ки га­лу­зе­вих асо­ці­а­цій, по­ста­чаль­ни­ків МТР, ком­па­ній, що на­да­ють юри­ди­чні, кон­сал­тин­го­ві й ін­ші по­слу­ги ви­ро­бни­кам аграр­ної про­ду­кції.

New Holland Agriculture що­ро­ку про­по­нує для укра­їн­ських го­спо­дарств ши­ро­ку лі­ній­ку ма­шин й обладнання, актив­но роз­ви­ває ди­лер­ську ме­ре­жу в усіх обла­стях кра­ї­ни, а ни­ні бу­дує ве­ли­кий цен­траль­ний склад зап­ча­стин у Ки­є­ві. Во­дно­час ком­па­нія щедро на­го­ро­джує ла­у­ре­а­тів про­е­кту «Аграр­на елі­та Укра­ї­ни» під час офі­цій­ної це­ре­мо­нії вручення на­го­род. Так, ми­ну­ло­го ро­ку до­ро­ги­ми по­да­рун­ка­ми від New Holland Agriculture бу­ли VIP-кар­тка New Holland, що до­зво­ляє ви­гі­дно при­дба­ва­ти сіль­гос­пте­хні­ку та ко­ри­сту­ва­ти­ся сер­ві­сним об­слу­го­ву­ва­н­ням, та участь у при­зо­вій ло­те­реї. Оста­н­ня ста­ла ро­дзин­кою і при­єм­ним сюр­при­зом для пред­став­ни­ків укра­їн­ських аграр­них під­при­ємств, що зі­бра­ли­ся в На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії Укра­ї­ни.

Для ро­зі­гра­шу в ло­те­рею ком­па­нія на­да­ла тра­ктор New Holland, який при­пар­ку­ва­ла пе­ред цен­траль­ним вхо­дом у На­ціо­наль­ну фі­лар­мо­нію. До кін­ця уро­чи­сто­сті за­ли­ша­ло­ся за­гад­кою, хто ж отри­має цей ве­ли­кий в усіх зна­че­н­нях по­да­ру­нок. І ли­ше пі­сля за­вер­ше­н­ня на­го­ро­дже­н­ня ве­ду­чі Юрій Гор­бу­нов та Лі­дія Та­ран за до­по­мо­гою ло­те­рей­но­го ба­ра­ба­ну ви­яви­ли ща­сли­во­го вла­сни­ка — ним ста­ло ПП «Ім­пак», що го­спо­да­рює на Жи­то­мир­щи­ні. Клю­чі від тра­кто­ра New Holland TD5.110 отри­мав ке­рів­ник го­спо­дар­ства Сер­гій Ма­ли­нов­ський. Но­мі­нант пря­мо зі сто­ли­ці при­віз но­ві­сінь­кий тра­ктор у го­спо­дар­ство й на­пра­вив йо­го на ро­бо­ту в по­ле.

ВІД­ГУК КО­РИ­СТУ­ВА­ЧА

Про­тя­гом усьо­го се­зо­ну по­льо­вих ро­біт тра­ктор New Holland TD5.110 актив­но пра­цю­вав на по­лях ПП «Ім­пак». На наше за­пи­та­н­ня про вра­же­н­ня від йо­го ро­бо­ти Оле­ксандр Ко­зак, до­свід­че­ний ме­ха­ні­за­тор, що має ба­га­то­рі­чний до­свід ке­ру­ва­н­ня та­кою те­хні­кою і про­тя­гом ми­ну­ло­го

ро­ку пра­цю­вав на цьо­му са­мо­хі­дно­му агре­га­ті, від­по­вів так:

– Ро­бо­тою но­во­го New Holland TD 5 ду­же за­до­во­ле­ний. Якщо по­рів­ню­ва­ти з тим тра­кто­ром, на яко­му ви­ко­ну­вав ро­бо­ту ра­ні­ше, то це — аб­со­лю­тно ін­ший рі­вень. Я сі­яв на ньо­му мор­кву та сто­ло­ві бу­ря­ки, пра­цю­вав на обро­бі­тку ґрун­ту фре­зою й мо­жу з упев­не­ні­стю ска­за­ти, що тра­ктор New Holland TD 5 пра­цює ду­же про­ду­ктив­но та на­дій­но. Жо­дних про­блем із йо­го ро­бо­тою не­має: усе обладнання на­ла­што­ву­є­ться та агре­га­ту­є­ться до­бре, ні­яких на­дри­вів і пе­ре­ван­та­жень. Пе­ре­на­ла­шту­ва­н­ня з одних агре­га­тів на ін­ші та­кож зро­зумі­ле та про­сте. Та­кож ми агре­га­ту­є­мо йо­го в ро­бо­ті з кар­то­пля­ним ком­бай­ном — тра­ктор має до­ста­тньо по­ту­жно­сті для цьо­го. До ре­чі, ка­бі­на з кон­ди­ціо­не­ром до­зво­ляє по­чу­ва­ти­ся ком­фор­тно за най­спе­ко­тні­шої погоди та ря­сних до­щів, на які бу­ла ба­га­та Жи­то­мир­щи­на ми­ну­ло­го се­зо­ну.

Тра­кто­ри се­рії New Holland TD 5 ни­ні вже пра­цю­ють у го­спо­дар­ствах низ­ки обла­стей Укра­ї­ни, що спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на ви­ро­щу­ван­ні зер­но­вих, те­хні­чних й ово­че­вих куль­тур. Фер­ме­ри ви­про­бо­ву­ють їх на рі­зних те­хно­ло­гі­чних опе­ра­ці­ях, і ціл­ком ло­гі­чним бу­ла участь тра­кто­рів ці­єї се­рії у Все­укра­їн­сько­му «New Holland Де­мо-Ту­рі», що про­хо­див у кві­тні 2014 ро­ку в го­спо­дар­ствах із 15 обла­стей Укра­ї­ни.

ТЕ­ХНІ­ЧНІ ОСО­БЛИ­ВО­СТІ NEW HOLLAND TD 5

Клю­чо­вою ха­ра­кте­ри­сти­кою тра­кто­рів се­рії TD5 є їх уні­вер­саль­ність. Це — лег­кі та по­ту­жні ма­ши­ни, що по­єд­ну­ють ви­со­ку про­ду­ктив­ність і чу­до­ву ма­нев­ре­ність. Ці яко­сті є ці­ка­вим рі­ше­н­ням ком­па­ні­ї­ви­ро­бни­ка, ва­жли­ви­ми пе­ре­ва­га­ми, які до­зво­ля­ють ефе­ктив­но за­сто­со­ву­ва­ти тра­кто­ри як для транс­порт­них опе­ра­цій, так і для агре­га­ту­ва­н­ня з ін­ши­ми сіль­го­спма­ши­на­ми, що осо­бли­во ва­жли­во в умо­вах обме­же­но­сті ру­ху на ово­че­вих, ягі­дних план­та­ці­ях або в са­дах.

Весь мо­дель­ний ряд TD5 обла­дна­но но­ви­ми дви­гу­на­ми се­рії S8000 з тур­бо­над­ду­вом, які від­по­від­а­ють стан­дар­ту Tier3. Ці дви­гу­ни з ме­ха­ні­чним па­лив­ним на­со­сом до­бре за­ре­ко­мен­ду­ва­ли се­бе зав­дя­ки плав­ній і ти­хій ро­бо­ті. Крім того, ко­жна мо­дель у лі­ній­ці тра­кто­рів TD5 має дви­гун, ха­ра­кте­ри­сти­ки яко­го спе­ці­аль­но при­сто­со­ва­ні до ви­ро­бни­чих осо­бли­во­стей і при­зна­че­н­ня.

По­рів­ня­но з по­пе­ре­дні­ми мо­де­ля­ми тра­кто­ри New Holland ма­ють збіль­ше­ні по­ту­жність і кру­тний мо­мент. До­дай­те до цьо­го на­дій­ність і ви­три­ва­лість у ро­бо­ті і змо­же­те пов­ні­стю оці­ни­ти, на­скіль­ки гар­мо­ній­но во­ни зро­бле­ні.

На­го­ло­си­мо, що кру­тний мо­мент у мо­дель­но­му ря­ді тра­кто­рів TD5 збіль­ше­но на 30%. Зав­дя­ки цьо­му рі­шен­ню тра­ктор і по­льо­вий агре­гат пра­цю­ють із по­стій­ною швид­кі­стю за будь-яких умов, що по­лег­шує опе­ра­то­ру управ­ля­ти ма­ши­ною, адже йо­му до­во­ди­ться мен­ше пе­ре­ми­ка­ти пе­ре­да­чі, швид­ше ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ту.

Для не­ве­ли­ких і се­ре­дніх фер­ме­рів, що спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на ви­ро­щу­ван­ні ово­че­вих куль­тур, цей тра­ктор є не­за­мін­ним по­мі­чни­ком. Фа­кти­чно він є більш про­су­ну­тим, осу­ча­сне­ним ана­ло­гом бі­ло­ру­ських ма­шин. Се­рія цих тра­кто­рів ви­ко­нує всі ви­ди по­льо­вих ро­біт — оран­ку, за­кри­т­тя во­ло­ги, сів­бу на­сі­н­ня, про­са­пні опе­ра­ції то­що. Для ово­чів­ни­ків та­кий тра­ктор — справ­жня зна­хід­ка!

Ін­ший ва­жли­вий ар­гу­мент для за­сто­су­ва­н­ня цих тра­кто­рів в ово­чів­ни­цьких го­спо­дар­ствах — мо­жли­вість змі­ни ши­ри­ни ко­лії за­ле­жно від не­об­хі­дно­сті ви­ко­на­н­ня кон­кре­тних ро­біт — во­на від­бу­ва­є­ться швид­ко й лег­ко, що до­зво­ляє опти­мі­зу­ва­ти не­ви­ро­бни­чі ви­тра­ти ча­су.

Зви­чай­но, ва­жли­вий ком­форт ро­бо­ти опе­ра­то­ра — ер­го­но­мі­ка роз­та­шу­ва­н­ня ро­бо­чих ва­же­лів у ка­бі­ні та на­яв­ність кон­ди­ціо­не­ра. Від­чу­т­тя шу­му змен­ши­ло­ся на 50%.

Ме­ха­ні­за­тор фа­кти­чно не ви­тра­чає час на зай­ві ру­хи — усі по­трі­бні ва­же­лі, кно­пки та пе­ре­ми­ка­чі в ньо­го під ру­кою, він зо­се­ре­дже­ний ли­ше на ви­ко­нан­ні ро­бо­ти. До того ж до­бра огля­до­вість дов­ко­ла тра­кто­ра за­без­пе­чує не­об­хі­дне ро­зу­мі­н­ня си­ту­а­ції, по­то­чної яко­сті ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій, до­зво­ляє швид­ко вно­си­ти ко­ре­кти­ви в ра­зі по­тре­би. Ра­зом усі ці фа­кто­ри до­зво­ля­ють лю­ди­ні більш про­ду­ктив­но та дов­ше пра­цю­ва­ти, мі­ні­мі­зу­ють не­про­ду­ктив­ні втра­ти ча­су.

Клю­чі від тра­кто­ра New Holland TD5.110 отри­мав ке­рів­ник го­спо­дар­ства ПП « Ім­пак » Сер­гій Ма­ли­нов­ський

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.